Forskningsprojekt kartlägger nyanländas hälsotillstånd

Publicerad 20 april 2016
Text: Annika Wihlborg, Foto: Peter Kroon

Slobodan Zdravkovic, docent i folkhälsovetenskap och forskare inom migration och hälsa på Malmö högskola.
Slobodan Zdravkovic, docent i folkhälsovetenskap och forskare inom migration och hälsa på Malmö högskola.
Hälsa är en viktig förutsättning för nyanlända flyktingars möjligheter till delaktighet och etablering i samhället. Vid Länsstyrelsen Skåne och Malmö högskola bedrivs därför forskningsprojektet MILSA-stödplattform för migration och hälsa. Projektet, som genomförs med stöd från den Europeiska flyktingfonden, syftar bland annat till att kartlägga nyanländas hälsoläge.

MILSA:s första programperiod bestod av fyra simultana projekt. MILSA 1 har genom en enkätundersökning kartlagt hälsotillståndet bland nyanlända flyktingar i Skåne. Resultatet av studien sammanställs under sommaren 2016 och kommer att resultera i ny och viktig kunskap för alla aktörer som möter nyanlända, inte minst i hälso- och sjukvården.
– Ett viktigt syfte med MILSA är att, i nära samverkan mellan forskare och praktiker, åstadkomma en gemensam kunskaps- och metodutveckling för en hälsofrämjande och inkluderande etablering, säger Slobodan Zdravkovic, docent i folkhälsovetenskap och forskare inom migration och hälsa på Malmö högskola.
– Enkätstudien ger en grundlig kartläggning av nyanländas hälsoläge och har genomförts på de vid studiens start fyra vanligaste språken bland nyanlända. Ett mål är att enkätsvaren ska bidra till att öka vårdgivares kompetens om nyanländas hälsobehov, att identifiera hälsorelaterade hinder för etableringsprocessen och att på ett tidigt stadium identifiera lämpliga insatser. De nyanländas hälsoläge kommer även att jämföras med Skånes övriga befolkning. Vår förhoppning är att enkätresultaten ska bidra till att utveckla ett behovsbaserat och hälsofrämjande mottagande, säger Slobodan Zdravkovic.