Hur skulle grundutbildningen för läkare kunna förbättras?

Publicerad 20 april 2016
Text: Hanna Engström

Hur skulle grundutbildningen för läkare kunna förbättras? Den frågan har ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige besvarat i mars 2016. Svaren är mycket skiftande men en sak framträder tydligt. Många vill se mer, och bättre, praktik under utbildningen.

Läkarna tillfrågades också om de anser att dagens grundutbildade läkare är förberedda för de arbetsuppgifter som de förväntas utföra. På en skala från ett till fem ansåg 47% att läkare är väl förberedda och 38% bedömde att det låg mittemellan ”mycket bra” och ”mycket dåligt”. 6% ansågs ”mycket bra” och endast 3% bedömdes som ”mycket dåligt” förberedda.

Mer, och bättre, praktik
En majoritet av läkarna i undersökningen ansåg att praktik är det viktigaste för hur grundutbildningen skulle kunna förbättras. Man vill se en högre grad av klinisk förankring i utbildningen och att kvalitén på praktiken blir högre. Bättre handledning och att studenterna får delta aktivt i det kliniska arbetet var andra tips.

Högre kunskapskrav
På andra plats kommer kunskapskraven. Många tycker att ambitionsnivån och därmed kraven på kunskap borde öka. Kontrollen av inlärd kunskap ska bli bättre, några anser att man borde få repetera det man har lärt sig. Vidare hörs röster om krav på lämplighet och även att studenterna måste ta sitt ansvar och lära för livet.

Förberedd för yrkeslivet
I undersökningen framkommer många önskemål om att tillägna sig specifik kunskap under utbildningen. Inget enskilt ämne förekommer mer än något annat men många önskar att de var bättre förberedda inför situationer som kan uppkomma i yrkeslivet. Någon nämner ”en mer verklighetsförankrad utbildning” och en annan beskriver det som ”bättre koppling till konkreta färdigheter och utmaningar i arbetet”.

AT berör
Många tar upp AT och det är tydligt att det är ett ämne som berör. Framförallt vill man att AT ska vara kvar. Ett antal vill också att AT ska integreras i grundutbildningen; en person uttrycker det så: ”AT är stommen som bygger sjukvården”. Slutligen nämns primärvården som ett område som man vill lägga mer fokus på.

Fem i topp: Hur kan grundutbildningen förbättras?
1. Mer, och bättre, praktik
2. Högre kunskapskrav och bättre kontroll
3. Förberedelser för specifika situationer
4. AT
5. Primärvården
Anser du att dagens grundutbildade läkare är bra förberedda för de arbetsgifter de förväntas utföra?
grund_graf