Läkarnas råd till folkhälso- och sjukvårdsministern

Publicerad 20 april 2016
Text: Hanna Engström, Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.
Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.
Ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige fick nyligen frågan vad de skulle prioritera om de var folkhälso- och sjukvårdsminister. Svaren skilde sig mycket åt, men två områden dominerade: behov av stärkt primärvård och fler vårdplatser.

Många av de tillfrågade läkarna tog upp bristen på vårdplatser. Nästan lika mycket uppmärksamhet fick en förbättrad och utbyggd primärvård. Därefter kom en önskan om att förstatliga vården, ge lika vård till alla över hela Sverige och att satsa på förebyggande insatser. På sjätte plats kom högre lön, flera nämnde att just sjuksköterskornas lön borde höjas.

Utökad primärvård
Överbeläggning, fler platser till patienterna, vårdplatsbrist – i vart och vartannat enkätsvar kunde man läsa om läkarnas oro kring bristen på vårdplatser. En del tar upp personalbristen men just behovet av fler sängplatser är den mest akuta frågan enligt undersökningen. Likaså anser man att primärvården måste förbättras. Den behöver utvecklas, stärkas och byggas ut. Man efterfrågar mer pengar och ökade satsningar. Någon sa ”Vi måste göra vad som krävs för att få en fungerande primärvård.”

Förstatliga vården
Många ser en fördel i centraliserad, statligt styrd och finansierad sjukvård. Dryga trettiotalet läkare uttryckte en tydlig önskan om att avskaffa landstingen och förstatliga vården. Flera kopplar också möjligheten att ge jämlik kvalitativ sjukvård i hela landet till större statligt inflytande. Man menar att ansvaret för sjukvården bör flyttas från landstingen till staten för att skapa en bättre resursfördelning. ”Lika rätt till lika behandling oberoende av vilket län man bor i” är en vanlig åsikt.

Preventiv vård
Många vill se ökade anslag till sjukvården. Samtidigt finns ett stort intresse av att arbeta med förebyggande hälsovård. Preventiva insatser såsom arbete mot rökning, droger, fetma och alkohol samt att uppmuntra fysisk aktivitet, bra mat… förslagen var många på hur man bör satsa på att människor ska vara friska. Som en av läkarna säger: ”Vi har inte råd att låta folk bli sjuka.”

Fem i topp bland önskvärda åtgärder
1. Fler vårdplatser
2. Förstärkt primärvård
3. Förstatliga vården, ta bort landstingen
4. Lika vård till alla över hela Sverige
5. Satsa på förebyggande insatser