Ministern bemöter läkarnas synpunkter

Publicerad 20 april 2016
Text: Hanna Engström, Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.
Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.
Ett stort antal läkare tillfrågades om vad de skulle prioritera som folkhälso- och sjukvårdsminister. Fler vårdplatser, förstärkt primärvård och ett förstatligande av vården var de frågor som prioriterades högst. Här svarar sittande minister Gabriel Wikström själv på frågorna.

Många läkare uttrycker en oro kring bristen på vårdplatser. Den svenska modellen för sjukvård är att många beslut fattas på landstingsnivå, bland annat antalet vårdplatser. Regeringen gör dock mycket för att underlätta arbetet. Den enskilt största satsningen är att från 2017 ska 10 miljarder kronor per år gå till kommuner och landsting.

Antal sjuksköterskor spelar in
Ofta beror platsbristen på för få sjuksköterskor. Regeringen har budgeterat medel till utbyggnad av såväl sjuksköterske- som specialistsjuksköterskeutbildningar.
– Det görs också ett brett arbete kring vårdens kompetensförsörjning, bland annat med en professions­miljard som ska underlätta landstingens arbete på området, säger Gabriel Wikström.

Kan prioritera primärvården
Många läkare vill se mer resurser och anslag för att utveckla och stärka primärvården. Något som också förs fram i Göran Stiernstedts nyligen avlämnade betänkande Effektiv vård.
– Landstingen har stora möjligheter att själva prioritera primärvården när regeringen nu tillför pengar. Dessutom presenterade regeringen i budgeten hösten 2015 en satsning på arbetet med kvinnors hälsa i primärvården, säger Gabriel Wikström.
Den preventiva vården får hög prioritet bland läkarna. Gabriel Wikström instämmer och regeringen har bland annat sett över insatserna mot psykisk ohälsa och lagt ett förslag, som riksdagen har antagit, som syftar till att minska rökning. Det är en viktig del i regeringens strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar.

Färre och större landsting
Förslaget att förstatliga vården och lägga ner landstingen förekom ofta i enkätsvaren. En mer jämlik vård över hela landet efterfrågades och ett förstatligande av vården ses som en lösning.
– Jag har förståelse för frustrationen över dagens system men jag tror att ett förstatligande är fel väg att gå. Vi behöver istället färre och större landsting. Vården blir heller inte automatiskt rättvis bara för att staten har hand om den. Vi behöver bra uppföljning och goda ekonomiska förutsättningar, därför har regeringen också aviserat en förstärkning om 10 miljarder årligen till kommuner och landsting, förklarar Gabriel Wikström.