Multisjuka är hälso- och sjukvårdens största utmaning

Publicerad 20 april 2016
Text: Annika Wihlborg

Carina Metzner, ordförande i Svensk Geriatrisk Förening (Foto: Alexander Ruas) och Sölve Elmståhl, professor i geriatrik, överläkare och verksamhetschef vid geriatriska kliniken vid Skånes universitetssjukhus.
Carina Metzner, ordförande i Svensk Geriatrisk Förening (Foto: Alexander Ruas) och Sölve Elmståhl, professor i geriatrik, överläkare och verksamhetschef vid geriatriska kliniken vid Skånes universitetssjukhus.
83 procent av läkarna anser att multisjuka patienter är eller kommer att bli en mycket stor eller stor utmaning hälso- och sjukvården. Det bekräftar Sölve Elmståhl, professor i geriatrik samt överläkare och verksamhetschef vid geriatriska kliniken vid Skånes universitetssjukhus och Carina Metzner, ordförande i Svensk Geriatrisk Förening.

– I takt med att fler människor blir allt äldre, är en växande grupp seniorer kroniskt sjuka i fler år av sina liv. Det främsta skälet till att så många som 83 procent av läkarna betraktar multisjuka patienter som en utmaning är förmodligen att många läkare träffar på seniora patienter som ofta hamnar på akutmottagningar, trots att de i första hand bör kunna tas om hand inom primärvården och den geriatriska slutenvården, säger Carina Metzner, ST-läkare i geriatrik vid Brommageriatriken och ordförande i Svensk Geriatrisk Förening.
Hon anser att det behövs en kraftigt utbyggd öppenvård för dessa patienter. Dessutom behövs på många platser i Sverige även en kraftigt utökad geriatrisk slutenvård för att förhindra att dessa patienter kommer till akutsjukhusen överhuvudtaget.

Helhetsansvar för multisjuka
– Multisjuka patienter är en utmaning för hela sjukvården, bland annat eftersom de inte har någon självklar plats i den diagnosspecifika sjukvården. För dessa mycket sköra patienter är det dessutom direkt dåligt att befinna sig på akutmottagningen i onödan. Det ökar risken för förvirring, undernäring samt risken att drabbas av olika smittor. I dagsläget saknas någon som tar ett helhetsansvar för de multisjuka patienterna, som ofta balanserar på gränsen mellan primärvården och slutenvården, säger Carina Metzner.
Hon anser att geriatriker är den specialistgrupp som både kan och vill ta på sig det helhetsansvaret.

I särklass största utmaningen
– Undersökningsresultatet tyder på att det finns ett krismedvetande bland läkare. Den stora gruppen multisjuka patienter är sjukvårdens i särklass största utmaning under de kommande åren. I Region Skåne har vi gjort en utredning som visar att antalet invånare i åldern 50 till 80 år inom upptagningsområdet för Skånes universitetssjukhus kommer att öka från 30000 till 53000 under de kommande femton åren. Det här är en målgrupp med en hög vårdkonsumtion, säger Sölve Elmståhl, professor i geriatrik, överläkare och verksamhetschef vid geriatriska kliniken vid Skånes universitetssjukhus.
Han menar att de multisjuka patienterna blir en utmaning för hälso-och sjukvården, både med tanke på att de kräver mer personal och fler vårdplatser. De multisjukas behov ställer även krav på hög kontinuitet och tillgänglighet, vilket i sin tur kräver nya arbetssätt. Enbart den ökade gruppen över 80 år fram till 2030 motsvarar i sydvästra Skåne ett behov av ytterligare 335 vårdplatser. Bättre utbud av vårdformer i primärvården, bättre jourtillsyn, jourbilsverksamhet dygnet runt samt teknologiförbättringar reducerar behovet till cirka 190 vårdplatser enbart på Skånes universitetssjukhus.

Fler geriatriska vårdplatser
– I slutenvården behövs betydligt fler geriatriska vårdplatser, vilket somliga landsting börjat arbeta med. Andra landsting har ännu inte påbörjat arbetet med att utöka antalet geriatriska vårdplatser i sin region. Det är viktigt att samtliga landsting redan nu inleder planeringen för den dramatiska ökning av multisjuka patienter som väntas på mellan fem och sju års sikt, säger Sölve Elmståhl.

Hur stor utmaning anser du att multisjuka patienter är/kommer bli för hälso- och sjukvården?
multisjuk_graf

Framtidens Karriär – Läkare har genomfört en undersökning bland ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 18–21 mars 2016.