Primärvården behöver modern­iseras för att attrahera fler läkare

Publicerad 20 april 2016
Text: Annika Wihlborg

Eva Pilsäter Faxner, verksamhetsområdeschef för primärvården i Stockholms läns sjukvårdsområde. (Foto: Yanan Li) och Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör för Närhälsan, primärvården i Västra Götalandsregionen (Foto: Catharina Fyrberg).
Eva Pilsäter Faxner, verksamhetsområdeschef för primärvården i Stockholms läns sjukvårdsområde. (Foto: Yanan Li) och Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör för Närhälsan, primärvården i Västra Götalandsregionen (Foto: Catharina Fyrberg).
57 procent av läkarna tänka sig att arbeta inom primärvården. Det visar en undersökning som Framtidens Karriär – Läkare genomfört bland ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige. En viktig faktor för att stärka primärvårdens attraktionskraft för läkarna är delaktighet i verksamhetsutvecklingen och därigenom utveckling av primärvårdens behandlingsmetoder och arbetssätt.

– Det är förstås glädjande att så många som 57 procent av läkarna kan tänka sig att arbeta inom primärvården, andelen var högre än jag trott. Möjligheten att få möta en bred grupp patienter med många olika typer av diagnoser samt att forska och utveckla nya behandlingsmetoder för våra vanligaste folksjukdomar är några faktorer som förmodligen attraherar läkare till primärvården, säger Eva Pilsäter Faxner, specialist i allmänmedicin och verksamhetsområdeschef för primärvården i Stockholms läns sjukvårdsområde.
En viktig faktor för att läkare ska trivas och utvecklas inom primärvården är, enligt Eva Pilsäter Faxner, möjligheten att arbeta i team runt de patienter som kräver mer komplexa och långsiktiga insatser.

Hög delaktighetsgrad
– För att primärvården ska kunna stärka sin attraktionskraft krävs att läkare är delaktiga i verksamhetsutvecklingen. Många specialistläkare som i dagsläget arbetar på sjukhus skulle kunna hitta många utvecklingsmöjligheter inom primärvården. I framtiden tror jag att allt fler specialistläkare inom primärvården väljer att temaspecialisera sig, alltså att fokusera på något specifikt område, säger Eva Pilsäter Faxner.
Hon anser att primärvården behöver moderniseras, vilket även kan bidra till att stärka dess attraktionskraft bland läkare. Det traditionella arbetssättet, där varje profession arbetar för sig och där patienten bokar ett läkarbesök snarare än ett besök som inkluderar flera av de professioner som är relevanta för att ge patienten god vård, behöver ersättas med ett team- och värdebaserat arbetssätt med patientens vårdprocess i fokus.
– Kontinuerlig verksamhetsutveckling som kopplas till forskning bör vara en självklar del av uppdraget i primärvården. I framtiden får vi förmodligen mer av teambesök där exempelvis läkare och fysioterapeut tillsammans undersöker patienter med besvär ifrån rörelseorganen. Vi behöver också utveckla och följa kvalitetsmått som mäter värde för patienten i de vårdprocesser och vårdtjänster vi utför, säger Eva Pilsäter Faxner.

Bör fördubblas
– Även om det självklart är positivt att 57 procent av läkarna kan tänka sig att arbeta i primärvården så önskar jag att andelen vore ännu högre. Även om primärvården på många sätt utgör basen i sjukvården så arbetar i dagsläget endast drygt 20 procent av den svenska läkarkåren i primärvårdsverksamheter. På sikt kan andelen läkare i primärvården behöva fördubblas, säger Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör för Närhälsan, primärvården i Västra Götalandsregionen.
En åtgärd som kan stärka primärvårdens attraktivitet är, enligt Marie-Louise Gefvert, en fördubblad allmänläkarkår i primärvården. Vårdcentraler med fler tillsvidareanställda läkare underlättar i sin tur rekryteringen av nya kollegor.
– Min erfarenhet är att många läkare inte vill arbeta i primärvårdsverksamheter där det råder brist på anställda läkare. Andelen hyrläkare bör därför inte bli alltför hög i primärvården. Ytterligare en faktor som kan stärka attraktionskraften är ett synsätt där all hälso- och sjukvård bör ha sin utgångspunkt i primärvården. Det kan även bidra till att omfördela läkarresurser från sjukhusen till primärvården, säger Marie-Louise Gefvert.

E-hälsolösningar avlastar
Hon tror även att de attraktiva arbetstiderna i kombination med skälig tid för kompetensutveckling kan öka läkares intresse för primärvården. E-hälsolösningar som innebär att patienten involveras genom att exempelvis fylla i hälsodeklarationer innan läkarbesöket kan också avlasta primärvårdsläkarna.
– I dagsläget anser många att primärvården bör avlasta sjukhusvården, men jag tycker snarare tvärtom. Det är också viktigt att de IT-system som används i primärvården och i sjukhusvården är kompatibla och kan kommunicera med varandra. SLL och Västra Götalandsregionen ingår därför i ett samverkansprojekt som ska resultera i en verksamhetsövergripande IT-miljö, säger Marie- Louise Gefvert.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom primärvården? (Om du bortser från din specialitet och var du arbetar idag)
primarvard_graf