94 procent av läkarna: Utbyggnad och utveckling av primärvården viktig

Publicerad 27 oktober 2016
Text: Annika Wihlborg

Karin Torberger, allmänspecialist och ordförande i Sveriges Primärvårdsförening och Eva Pilsäter Faxner, verksamhetsområdeschef för primärvård i Stockholms läns sjukvårdsområde (Foto: Yanan Li).
Karin Torberger, allmänspecialist och ordförande i Sveriges Primärvårdsförening och Eva Pilsäter Faxner, verksamhetsområdeschef för primärvård i Stockholms läns sjukvårdsområde (Foto: Yanan Li).
Det är positivt att så många läkare anser att en utbyggnad och utveckling av primärvården är en så viktig fråga, det anser både Karin Torberger och Eva Pilsäter Faxner. Båda är också överens om att en utbyggnad och utveckling av primärvården är helt nödvändig.

– Undersökningsresultatet speglar att på senare år har allt fler läkare i alla delar av hälso- och sjukvården förstått vikten och betydelsen av en fungerande primärvård. Om vi ska kunna svara upp till kraven på framtidens hälso- och sjukvård så är det viktigt att vi verkligen hushållar med skattepengarna. Det är billigare och bättre om primärvården utför en större andel av den vård som i dagsläget äger rum på sjukhus, säger Karin Torberger, allmänspecialist, ordförande i Sveriges Primärvårdsförening och primärvårdschef i Landstinget Västmanland.

Utbyggnad absolut nödvändig
Hon betraktar en utbyggnad och utveckling av primärvården som absolut nödvändig och hänvisar till studier som visar att en väl utbyggd primärvård ger en mer jämlik vård eftersom primärvården bland annat har lättare att nå socioekonomiskt utsatta grupper.
– Det är viktigt att primärvården kan erbjuda sina patienter kontinuitet. Primärvården behöver generellt sett en högre kompetens och fler personer som har den kompetensen. Konsekventa och långsiktiga satsningar på att bland annat utbilda fler läkare och sjuksköterskor så de är rustade för primärvårdens behov är därför en avgörande satsning. En närmare samverkan med specialistsjukvården är ytterligare en förbättringsmöjlighet, säger Karin Torberger.

Stärka inom psykisk ohälsa
Hon anser att primärvården i framtiden behöver bli bättre på att ta hand om personer med kroniska sjukdomar och äldre. Psykisk ohälsa är ytterligare ett område där primärvården framöver behöver stärka sina insatser. Primärvården bör även agera stöd åt ungdomsmottagningar och arbeta hälsoförebyggande i samverkan med andra aktörer, exempelvis socialtjänst och skola.

Högre upp på agendan
– Det är positivt att så många som 94 procent av läkarna anser att en utbyggnad och utveckling av primärvården behövs och bra att så många betraktar första linjens sjukvård som viktig för att hela sjukvårdssystemet ska fungera. Det är också positivt att frågan om primärvårdens utveckling och framtida roll generellt sett diskuteras mer och har hamnat högre upp på agendan, säger Eva Pilsäter Faxner, verksamhetsområdeschef för primärvård i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Fler specialistläkare
Hon betraktar en utbyggnad av primärvården som nödvändig eftersom primärvården befinner sig närmare merparten av befolkningen än vad sjukhusvården gör. Många patienter i behov av specialistvård behöver inte nödvändigtvis bli inlagda på sjukhusets vårdavdelningar. Primärvården kan därmed erbjuda dessa patienter en mer tillgänglig vård. I framtidens primärvård behövs bland annat fler specialistläkare med olika inriktningar. Eva Pilsäter Faxner anser att primärvården behöver bli bättre på att ta hand om patienter med kroniska sjukdomar samt patienter som är sköra och multisjuka. Det här är patientgrupper som förmodligen kommer att växa framöver. Kroniskt sjuka patienter behöver också erbjudas en ökad delaktighet i sin egen omvårdnad.

Samverkan i team
– Primärvården behöver ett nytt arbetssätt som utgår från patienternas behov, ett interprofessionellt arbetssätt där olika specialistkompetenser samverkar i team, exempelvis olika typer av specialistläkare, fysioterapeuter, dietister och sjuksköterskor. Många läkare är intresserade av att arbeta inom primärvården, men för att det ska bli attraktivt för fler krävs att läkarna får vara med och utveckla de nya arbetssätten och kan vara delaktiga i forskning och verksamhetsutveckling, säger hon.

Hur viktig anser du att en utbyggnad och utveckling av primärvården är för hälso- och sjukvården?
primarvard1_graf
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare 23–26 september 2016.