Dags att gå från ord till handling

Publicerad 27 oktober 2016
Text: Anette Bodinger

Heidi Stensmyren, specialistläkare i anestesi på Danderyds sjukhus och ordförande i Läkarförbundet. Foto: Rickard Eriksson
Heidi Stensmyren, specialistläkare i anestesi på Danderyds sjukhus och ordförande i Läkarförbundet. Foto: Rickard Eriksson
Svensk primärvård dras med stora utmaningar. Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande, anser att det är hög tid att göra något åt saken.
– Det är i längden inte försvarbart att bara diskutera problemet som alla känner till att vi har. Det är dags att gå från ord till handling.

Behovet av en stärkt primärvård har diskuterats i över 30 år. Trots en stor enighet om dess underdimensionering och behovet av att bygga ut primärvården har mycket lite hänt när det gäller resurser och bemanning.
– För att åstadkomma förändring krävs strukturella reformer. Det behövs lagstiftning för tydliggöra primärvårdens uppdrag, säger Heidi Stensmyren.
En fullt utbyggd, jämlik och välfungerande primärvård menar hon är en nationell angelägenhet. För att åstadkomma detta krävs en rad åtgärder.
– Varje medborgare måste till exempel få tillgång till en egen läkare att lista sig hos. Ingen patient är behjälpt av att listas på ett hus där det kanske inte finns någon fast läkare, eller där den enskilde patienten är en av tusentals som läkaren ska vara tillgänglig för. En egen läkare är också viktigt för kontinuiteten som är ett av dagens största problem inom svensk hälso- och sjukvård.
Sjukvårdssystemet i Norge har haft liknande problem som den svenska primärvården dras med.
– Norge hade tidigare bristande tillgänglighet, underdimensionerad primärvård och bristande kontinuitet. Sedan infördes Fastelegeordningen som innebar att varje medborgare kunde lista sig hos en egen läkare. En viktig förändring var också att myndigheterna definierade uppdraget och fastslog vad primärvården skulle erbjuda befolkningen. Efter bara ett antal år hade man löst bemanningsproblemet, skapat kontinuitet i vården och fått mer luft i hela systemet.

Fortbildning
Fortbildning av läkare är en annan viktig fråga som Heidi Stensmyren menar lämnar mycket övrigt att önska.
– Resursbristen har lett till att det inte längre finns utrymme för att prioritera kompetensutveckling inom svensk hälso- och sjukvård. Systematiken saknas och det finns inga myndighetskrav på fortbildning. Utan krav och regelverk, och med i det här fallet ansträngd ekonomi, blir kompetensutveckling något som landstingen sparar in på.
Hon anser att detta är ett allt för kortsiktigt synsätt.
– Vi kanske inte ser effekterna idag och kanske inte heller om ett halvår, men på sikt kommer kompetensen inom den svenska läkarkåren att försämras. Därför bör läkarnas fortbildning regleras av myndigheterna.

Framtid
För framtiden hoppas Heidi Stensmyren på en av Socialstyrelsen framtagen föreskrift där läkarnas fortbildning finns reglerad.
– Min önskan är att svensk hälso- och sjukvård ska kunna möta behovet av kompetensutveckling och fortbildning för läkarkåren. Vad gäller primärvården hoppas jag på en framtid där medarbetarna känner sina patienter och där medborgarna känner sig trygga, i vetskap om att de snabbt kan få komma till sin läkare när behovet uppstår.