Läkarna önskar regelbundna kurser och uppdateringar

Publicerad 27 oktober 2016
Text: Pierre Eklund

40 procent av läkarna anser inte att de får den fortbildning de behöver i sitt yrke som läkare. De önskar mer tid till kurser, fördjupning i nya forskningsrön och fortbildning riktad till sitt specialistområde.

De läkare som i Framtidens Karriär – Läkares undersökning svarade nej på frågan om de får den fortbildning de anser sig behöva i sitt yrke som läkare, fick följdfrågan vilken ytterligare fortbildning de anser sig behöva.

Fördjupning
Majoriteten av de som svarade efterlyste någon form av kurs, fördjupning eller möte och konferens med kollegor på nationell eller internationell nivå. Många av dem som valde att specificera sitt svar ytterligare önskade framförallt fördjupning kring sitt specialistområde och individuella behov, bland annat i ledarskap, etik och moral, ultraljud, farmakologi, produktionsstyrning, ekonomi, projektledning samt kirurgisk träning och scenarioträning.

Öronmärkt tid
Det var också många läkare som önskade mer öronmärkt tid för regelbundna uppdateringar kring nya behandlingar, riktlinjer och rekommendationer, läkemedel, utvärderingar och evidensbaserade forskningsrön. Både AT- och ST-läkare önskade bättre handledning, mer utbildningsdagar och mer schemalagd läs- och instuderingstid.
Cirka 20 procent angav att det inte finns tillräckligt med resurser, framförallt tid, på deras arbetsplats till fortbildning, kurser, att läsa läkemedelspost, handledning eller att läsa på inför mer komplexa fall.

Vanligaste önskemålen
1. Regelbundna kurser och konferenser inom sin nisch.
2. Uppdatering om nya läkemedel, antingen internt eller externt.
3. Uppdatering om nya evidensbaserade behandlingar och forskningsrön.
4. Mer tid för självstudier.
5. Mer tid för handledning.
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare 23–26 september 2016.