Presentation

Mobila team i psykiatrin sätter patienten i centrum

Publicerad 27 oktober 2016

Marie Hallberg, vårdenhetschef på psykosmottagningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Stefan Sparring, verksamhetschef för psykiatrin i Sörmland. Foto: Göran Strandsten
Marie Hallberg, vårdenhetschef på psykosmottagningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Stefan Sparring, verksamhetschef för psykiatrin i Sörmland. Foto: Göran Strandsten
Att så långt det går undvika inläggningar och tvångsvård är en ledstjärna i psykiatrin i Sörmland. Därför sker en stor satsning på mobila öppenvårdsteam.
– Vi vill jobba nära patienterna och skapa så stor trygghet och autonomi som möjligt, säger Marie Hallberg, vårdenhetschef på psykosmottagningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

– Vi menar att detta arbetssätt, ett tidigt omhändertagande med flexibla lösningar i patientens närmiljö med psykosociala åtgärder underlättar för en snabbare återhämtning som ger en bättre prognos. Syftet är även att tillvarata patientens sociala förmågor för att skapa en fungerande livssituation.
För ett år sedan beslöt psykiatrin i Sörmland att stänga en avdelning med fem slutenvårdsplatser för unga psykospatienter för att istället lägga resurserna på att utveckla den mobila verksamheten. Bakgrunden var att man sett att många patienter som egentligen inte hörde hemma inom slutenvården ändå hamnade på psykosavdelningen, där de inte alltid kunde få en vård anpassad för deras specifika problematik.
– Det gällde ofta unga personer med svåra kognitiva funktionsstörningar och annan psykiatrisk ohälsa och problematik. Vi ville ta ett nytt grepp för att hjälpa dessa patienter. Den psykiska ohälsan ökar bland unga vuxna och det är väsentligt att de får rätt insatser från början. Vi vill förmedla att det går att lära sig att leva med sin sjukdom. Insatser i hemmet ger en helt annan trygghet och autonomi för patienterna och främjar deras livssituation och hälsa. Sedan finns självklart slutenvården kvar för väldigt svåra eller akuta tillstånd, säger Marie Hallberg.

Snabbare insatser
Utredningstiden inom psykiatrin är ofta upp till ett år och de mobila team­en bidrar till ett snabbare och säkrare omhändertagande, utifrån såväl ett medicinskt, paramedicinskt som omvårdnadsperspektiv. De ger också ofta större möjligheter att stödja anhöriga och att involvera dem i vården.
– Ett av våra uppdrag är öka närståendes delaktighet i vården och inom psykosvården följa de nationella riktlinjerna som ligger till grund för god psykosvård. Uppföljning och kvalitetssäkring är viktiga inslag och ett nära samarbete med vårdgrannarna är också oerhört betydelsefullt.
– Tanken är att vi ska få en bättre kontinuitet, att patienten får en snabbare och mer jämlik vård, som grundas på tillit och förtroende och är evidensbaserad, modern psykiatrisk vård. Det ska också leda till att patienten tidigare hamnar rätt i vårdkedjan, säger Marie Hallberg.
Stefan Sparring, verksamhetschef för psykiatrin i Sörmland, framhåller att sättet vården är organiserad på är oerhört viktig, eftersom dessa strukturer ofta påverkar behoven.
– Om man exempelvis har mycket slutenvård riktad mot unga patienter så styr man också vården dit och skapar behov. Vi har istället valt en organisationsmodell där vi lägger resurser för att undvika slutenvård och tvångsvård. I den mån man behöver läggas in så upptäcks detta oftare på ett tidigare stadium, vilket leder till kortare vårdtider och mindre risk för återinläggning. Inom psykiatrin ska inläggning i möjligaste mån undvikas, i synnerhet för unga. Den här modellen får många positiva effekter, säger han.

Paradigmskifte
Stefan Sparring menar att det mobila arbetssättet innebär lite av ett paradigmskifte för öppenvårdspersonalen, som nu får ett väldigt utåtriktat arbete, på patientens villkor.
– Nu väntar vi inte på att patienten ska komma till oss, utan vi söker upp och får anpassa oss till patientens verklighet och vardagsmiljö. Initialt är det en utmaning för personalen, men vi tror att det kommer att bli ett självklart arbetssätt, inte bara inom psykiatrin utan även för andra medicinska specialiteter. Se bara på den utveckling som avancerad sjukvård i hemmet har genomgått, från att vara avsedd för terminalpatienter, till att omfatta personer med en rad kroniska tillstånd.
Han får medhåll av Marie Hallberg, som menar att mobila team kommer att vara en integrerad del av modern sjukvård.
– För oss medarbetare ställer detta mobila arbetssätt nya krav. Samtidigt är det enormt tillfredsställande. Detta är en modern, kvalitativ psykiatri med ett helhetsperspektiv, som jag är övertygad om kommer att vara ett bärande inslag i framtidens vård.

Psykiatrin, Landstinget Sörmland
Landstinget i Sörmland arbetar aktivt för att skapa en patientanpassad, evidensbaserad vård på jämlika villkor. Det finns tre sjukhus: Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och Nyköpingslasarett. I Sörmland finns också regionsjukhuset Karsudden, som bedriver rättspsykiatrisk vård. Psykiatrin i Sörmland arbetar evidensbaserat utifrån de nationella riktlinjerna med stort fokus på mobila team och snabba insatser.
www.landstingetsormland.se

www.landstingetsormland.se