Patientsäkerhetsarbetet bör ständigt vara i fokus

Publicerad 27 oktober 2016
Text: Annika Wihlborg

Stefan Lindgren, professor och överläkare på Skånes universitetssjukhus och ordförande för Svenska Läkaresällskapet.
Stefan Lindgren, professor och överläkare på Skånes universitetssjukhus och ordförande för Svenska Läkaresällskapet.
46 procent av läkarna har inte förutsättningar att arbeta så patientsäkert som de anser är nödvändigt. Det finns med andra ord en stor förbättringspotential i det svenska patientsäkerhetsarbetet.

– 46 procent är en förvånande hög andel, det är definitivt ingen positiv signal att så många läkare inte anser sig ha förutsättningar att arbeta så patientsäkert som de menar är nödvändigt, i synnerhet eftersom hög patientsäkerhet är sjukvårdens främsta prioritet, säger Stefan Lindgren, professor och överläkare vid Sektionen för gastroenterologi på Skånes universitetssjukhus och ordförande för Svenska Läkaresällskapet.
Han hänvisar till nationella kartläggningar, som visar att vårdskador och infektioner i slutenvården är relativt vanliga och menar att det generellt sett finns en stor förbättringspotential i det svenska patientsäkerhetsarbetet.

Riskmedvetenhet
– För att patientsäkerhetsarbetet verkligen ska bli effektivt krävs mer än goda avsikter och en hög riskmedvetenhet. Systematiska arbetssätt, rutiner och noggrant kartlagda processer för hur patientsäkerhetsarbetet ska bedrivas är en nödvändighet. En viktig pusselbit är en tydlig struktur för hur information överförs i vården. Undersökningar har visat att just informationsöverföringen är en riskfaktor utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv, säger Stefan Lindgren.
– Kontinuitet och samordning av vården är andra förutsättningar för patientsäkerheten, bland annat genom att det arbetssättet minskar antalet läkare och annan vårdpersonal som är involverade i vården av enskilda patienter och därmed minskar behovet av informationsöverföring, fortsätter Stefan Lindgren.

Hög medvetenhet
Han menar att en verksamhet med hög patientsäkerhet karakteriseras av en hög medvetenhet, organiserade arbetssätt som ska stärka patientsäkerheten, kontinuerlig uppföljning och granskning av skadestatistik samt att förbättringar av patientsäkerhetsarbetet ständigt diskuteras och finns på agendan.

Bygga patientsäkerhetskultur
– Patientsäkerhetskompetensen behöver öka i många delar av hälso- och sjukvården, det handlar om att bygga en kultur där patientsäkerheten ständigt är närvarande. Patientsäkerhetsperspektivet bör ständigt vara i fokus för verksamheten. Att föra statistik och arbeta med uppföljningar gentemot såväl lokal som nationell statistik är ytterligare en viktig del i ett effektivt patientsäkerhetsarbete, säger Stefan Lindgren.

Har du förutsättningar att arbeta så patientsäkert som du anser är nödvändigt?
patientsakerhet_graf
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare 23–26 september 2016.