Svenska Läkaresällskapet

Ökat professions­inflytande genererar positiv spiral

Publicerad 21 november 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Torkel Ekqvist / Fotogruppen Södersjukhuset
Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Foto: Torkel Ekqvist / Fotogruppen Södersjukhuset
Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Foto: Torkel Ekqvist / Fotogruppen Södersjukhuset

Ett stärkt professionsinflytande och läkares delaktighet på samtliga beslutsnivåer i hälso- och sjukvården är viktiga grundförutsättningar när vården ska utvecklas och effektiviseras. Svenska Läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén efterlyser ökad tillit till professionen samt ett större handlingsutrymme och lyfter två goda exempel.

Ett ökat professionsinflytande stärker möjligheten att påverka den egna arbetssituationen, vilket gör att läkare upplever ett ökat förtroende från sin arbetsgivare. Det stärker i sin tur individens motivation att engagera sig i arbetsplatsens och sjukvårdens fortsatta utveckling.
– Professionens inflytande har historiskt sett varit avgörande för alla stora framsteg som gjorts i hälso- och sjukvården. Under pandemin såg vi många goda exempel på den goda spiral som genereras när professionens inflytande stärks. En viktig förutsättning för att öka inflytandet är att minimera detaljstyrningen och mängden styrsignaler och i stället låta mötet mellan läkare och patient stå i centrum för sjukvården, säger Tobias Alfvén.

”Genom att inkludera och lyssna på oss som faktiskt arbetar i vården kan vi göra mer rätt från första början.”

Inkludera alltid professionen
Inför större beslut bör professionens erfarenhet och förslag alltid inkluderas, liksom den senaste evidensen.
– Genom att inkludera och lyssna på oss som faktiskt arbetar i vården kan vi göra mer rätt från första början. Det spar både tid och pengar och blir i slutändan mycket bättre för våra patienter, säger Tobias Alfvén.
Svenska Läkaresällskapet driver två projekt på uppdrag av SLS medlemsföreningar som visar på kraften i professionen. Det handlar om Kloka kliniska val och Hippokratesrevision som är goda exempel på sammanhang där läkarprofessionen tagit initiativ för utvecklingen av hälso- och sjukvården.
– Hippokratesrevisionen är en professionsbaserad klinisk revision med kollegial granskning och dialog, där återkoppling och lärande är i fokus. Kloka kliniska val handlar om att, med professionens hjälp i dialog med patienter, identifiera undersökningar och behandlingar som saknar patientnytta och att underlätta utmönstringen av dessa. Genom att välja bort verkningslös eller skadlig vård, kan vårdens begränsade resurser räcka till fler medicinskt motiverade insatser, säger Tobias Alfvén.

På samtliga beslutsnivåer
Han understryker även vikten av att läkare finns representerade på samtliga beslutsnivåer i hälso- och sjukvården.
– Det handlar om att skapa förutsättningar som motiverar fler läkare att ta klivet och vara med och leda framtidens hälso- och sjukvård. En god förebild i det här sammanhanget är Svensk Reumatologisk Förening, som har initierat ett program och nätverk för reumatologer med olika typer av ledningsansvar. Goda förebilder, mentorer och tillgång till nätverk med andra chefer är, i kombination med rätt förutsättningar, i många fall avgörande faktorer för att inspirera fler läkare att ta ledande positioner, säger Tobias Alfvén.