Arbetssituationen är hälso- och sjukvårdens främsta utmaning

Publicerad 24 april 2017
Text: Annika Wihlborg

Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland och Johan Rosenqvist, sjukhuschef på Länssjukhuset i Kalmar.
Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland och Johan Rosenqvist, sjukhuschef på Länssjukhuset i Kalmar.
Personalens arbetssituation, resursbrist och hur vården ska organiseras och produceras är hälso- och sjukvårdens tre främsta utmaningar, enligt en undersökning som Framtidens Karriär – Läkare genomfört bland ett slumpmässigt urval av läkare.

– Jag förstår att arbetssituationen rankas högst i undersökningen. Många läkares arbetsmiljö är i dagsläget omodern och inte så digitaliserad som andra delar av samhället. Arbetsmiljön, resursbristen och sjukvårdens organisation hänger alla ihop med att de it-system som används i vården inte är moderna och kompatibla med varandra, varken i sjukvårdens olika delar eller inom socialtjänsten, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland.
Hon menar att den patientinformation som många läkare saknar när de ska fatta beslut skapar frustration och minskar arbetsglädjen. Det kan även medföra ökade patientsäkerhetsrisker.
– För att komma tillrätta med sjukvårdens utmaningar krävs en modern datalagstiftning och en nationell standardisering. Då skapas möjligheter att dela information på ett modernt sätt över vårdgivargränserna. Dagens brister går ut över såväl arbetssätt som läkares trygghet i att de har den information som krävs för att kunna ordinera rätt insatser för patienten, säger Lena Lundgren.
– Läkarna belyser i undersökningen utmaningar som i allra högsta grad är relevanta. Arbetssituationen är en fråga som alla vårdgivare ständigt behöver arbeta aktivt med. Det handlar dels om att se över varje enskild läkares arbetsbelastning, men också att säkerställa att de ägnar sin arbetstid åt rätt saker, säger Johan Rosenqvist, specialistläkare i urologi och sjukhuschef på Länssjukhuset i Kalmar. Han tillträder den 1 maj tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör på landstinget i Kalmar län.

Vilka av följande områden anser du är hälso- och sjukvårdens största utmaningar? Ange gärna flera
utmaningar_graf1 Arbetssituationen för personalen
2 Resursbrist
3 Hur vården ska organiseras och produceras
4 Ledarskapet inom hälso- och sjukvården
5 Vården av det ökande antalet äldre
6 Vården av multisjuka patienter
7 Kompetensförsörjning
8 Att bedriva vård med tillräckligt hög kvalitet
9 Nytänkande och utveckling av vården
10 Att ha rätt kompetens inom sjukvården
11 Den snabba kunskapsutvecklingen
12 Samspelet med mer insatta patienter
13 Annat
Lena Lundgrens viktigaste åtgärder för att hantera hälso- och sjukvårdens utmaningar:
• En modern hälso- och sjukvårdsdatalag. För att komma åt informationshanteringsproblemet krävs moderna datalagar i såväl sjukvård som socialtjänst, lagar som möjliggör att systemen kommunicerar effektivt med varandra i patientens vårdkedja.
• Att många regioner och landsting gemensamt upphandlar nya it-system. Tillsammans utgör regioner och landsting starka köpare som bidrar till en tillräckligt stark utvecklingskraft hos leverantörerna. Implementeringen underlättas också av att de gemensamt formulerar krav på system och leverantörer.
Johan Rosenqvists tre viktigaste åtgärder för att hantera hälso- och sjukvårdens utmaningar:
• Synkroniserade it-hjälpmedel och system som underlättar läkares arbetssituation. Många landsting har introducerat it-system som ska underlätta arbetet för läkare och annan vårdpersonal, men eftersom de sällan är synkroniserade uppfyller de inte alltid sitt syfte. Synkroniserade it-system som minimerar administrationstiden och ger mer tid för patienter vore önskvärt.
• Att överbrygga gapet mellan vad sjukvården kan göra och vad vi anser oss ha resurser till. Resursbrist kan innebära såväl brist på ekonomiska som personella resurser. Hälso- och sjukvården bör fråga sig vilka resultat man förväntar sig utifrån de resurser som avsätts.
• Att kunna lösa medicinska problem i patientgruppen sköra och äldre även i hemsjukvården. I takt med att andelen äldre och sköra patienter ökar krävs lösningar som inte enbart utgår från sjukhus. Det är också viktigt att regelbundet följa upp och säkerställa att vi faktiskt får den vård vi förväntat oss. Nya arbetssätt behövs för att möta framtidens utmaningar, men det är viktigt att inte genomföra alltför stora förändringar i snabb takt.