Vårdplatser viktigast för att kunna bedriva kvalitativ vård

Publicerad 24 april 2017
Text: Hanna Engström

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
De 57 procent av läkarna som inte har förutsättningar att bedriva vård med den kvalitet som de anser nödvändig, fick följdfrågan ”Vad saknas för att du ska kunna bedriva vård med den kvalitet som du anser är nödvändig?”

Tillgången på vårdplatser bedömdes vara den viktigaste parametern och tätt därefter kom bemanning.

Fler vårdplatser
Ungefär hälften av de tillfrågade i undersökningen nämner vårdplatser som en kritisk faktor. För att kunna erbjuda kvalitativ vård krävs fler vårdplatser på alla nivåer. Bland annat skulle flödet på akuten kunna bli bättre. Ett ökat antal vårdplatser kan också minska stress och säkerställa ett gott bemötande och väl utfört arbete.

Ökad bemanning
Nästan lika många menar att det också krävs mer personal. I synnerhet fler sjuksköterskor men även läkare samt annan vårdpersonal. Ökad bemanning är nödvändig för att kunna möta kvalitetskraven inom vården. Flera nämner att det framförallt finns ett behov av fler sjuksköterskor på akuten.

Mer patienttid
På tredje plats kommer behovet av mer tid. Det är främst mer patienttid man har i åtanke. Man vill ha längre tid per besök, mer tid för att kunna ”utföra fullständiga undersökningar och bedömningar” och tid för att ”kunna göra ett bra jobb med varje patient från början”. Exempelvis vill man ha tid för att kunna slutföra uppgifter med god och säker kvalitet.

Kompetens och utbildning
Därefter anser man att kunskap är en viktig faktor och efterfrågar kompetent och erfaren personal. Man vill även att mer tid och resurser ska läggas på utbildning och fortbildning. En person sammanfattade: ”mer kompetent personal på rätt plats och vidareutbildning för alla yrkeskategorier”.

Mindre administration
Slutligen vill läkarna i undersökningen befrias från för mycket administration för att kunna ge kvalitativ vård. Dels vill man att den administrativa bördan ska minska och dels vill man att administrationen ska bli mer effektiv. Läkarna efterfrågar smarta journalsystem och mer logiska datasystem.

Det krävs för vård med kvalitet
• Fler vårdplatser
• Bättre bemanning
• Mer patienttid
• Kompetens och fortbildning
• Mindre och mer effektiv administration