Brist på sjuksköterskor orsak till vårdplatsbristen

Publicerad 1 november 2017
Text: Marianne Sjöberg

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Endast 3 procent av läkarna anser att situationen angående vårdplatser har förbättrats under 2017. 46 procent svarar oförändrad och 51 procent anser att situationen har blivit är sämre. Hur ska vårdplatssituationen förbättras?

I april i år ansåg 94 procent av läkarna att brist på vårdplatser var allvarligt för patientsäkerheten. De som i vår nya undersökning 10-12 oktober ansåg att vårdplatssituationen inte förbättrats under 2017, fick följdfrågan ”Hur ska situationen angående vårdplatser förbättras?”

Bättre arbetsvillkor för sjuksköterskor
Hälften av de tillfrågade läkarna ansåg att bristen på sjuksköterskor är den avgörande orsaken till vårdplatsbristen. Man menade att den dåliga lönen, bristande löneutveckling och dåliga arbetsvillkor för sjuksköterskor ligger till grund för att många sjuksköterskor går över till andra enheter, exempelvis primärvården. Det råder akut brist på sköterskor. Man menade också att trivsel, bra scheman och möjlighet till en bra ”lönetrappa” skulle få fler sjuksköterskor att stanna kvar på sjukhusen inom slutenvården. Några menade att det inte finns brist på vårdplatser, endast brist på sjuksköterskor. Fler sjuksköterskor gör att stängda vårdavdelningar kan öppnas. Man ansåg också att sjuksköterskor och läkare har en alltför stor administrativ börda.

Mer resurser och mer personal
En stor del av de tillfrågade ansåg att det förutom fler sjuksköterskor behöver anställas mer personal inom olika områden. Exempelvis fler undersköterskor, farmaceuter, administrativ personal och städpersonal. Flera ansåg också att man bör återinföra vårdbiträden. Sjuksköterskor och läkare ska arbeta med det de har anställts för. Låt pengarna till vården i första hand gå till löner och anställning av personal.
I undersökningen framkom att de resurser som sätts in måste ha som syfte att få fram fler vårdplatser. ”Det handlar inte om antalet vårdplatser baserat på golvyta utan på personalantal”. Stängda avdelningar behöver öppnas, samarbete mellan olika enheter behöver förbättras så att patienter ligger på rätt avdelning beroende på åkomma. Öppna exempelvis observationsavdelningar, vårdplaneringsavdelningar och palliativa avdelningar.

Bättre samarbete mellan kommun och landsting
Många ansåg att kommunen snabb­are ska ta över patienter som behöver vårdplanering för annan typ av vård och boende. Det ska också finnas möjlighet att slussa patienter till enheter med mindre vårdinsatser när den akuta vården är klar. Inom kommunen behövs också fler platser för äldre och långtidssjuka. ”Kommunen ska inte, lika lite som sjukvården, kunna säga ’vi har inte plats’. Då får man ordna plats”.

Fokus på personal för att öka antalet vårdplatser
1. Ökad lön och bättre arbetsvillkor för sjuksköterskor
2. Anställ mer personal inom olika sektorer
3. Prioritera resurserna mot fler vårdplatser
4. Bättre samarbete med kommunerna