God bemanning viktigast för psykiatrin

Publicerad 1 november 2017
Text: Hanna Engström

Bättre bemanning är den främsta faktor som skulle göra arbetet inom psykiatrin mer attraktivt, enligt en undersökning bland läkare. Därtill efterfrågar man bättre samordning och omsorg om patienten i vårdkedjan.

I undersökningen bland ett slumpmässigt urval av läkare framkommer tydligt att det finns behov av ökad bemanning. Man efterfrågar en större personalstyrka i alla kategorier. Läkarna upplever att det är personalbrist på många håll och vill se fler och engagerade kollegor. Förstärkt bemanning kan leda till såväl bättre arbetsmiljö, stöd och stabilitet som lägre arbetsbelastning.

Nätverk för omhändertagande
Den näst största kategorin berör patienterna och handlar om samordning mellan olika enheter. Man vill se snabbare och effektivare vård och skapa ett väl fungerande nätverk för omhändertagande. Till exempel nämns ett utökat samarbete mellan psykologer, terapeuter och stöd från olika instanser i samhället, en samsyn bland alla yrkesgrupper. Därtill efterfrågas tillräcklig tid för varje konsultation och man betonar vikten av kontinuitet för att kunna följa upp patienter och ge relevant stöd.

Kompetens, lön och arbetsbelastning
Nästa område handlar om behovet av kompetens och möjlighet till fortbildning. Man vill gärna se högre kompetens hos såväl ledning som medarbetare. Detta kan möjliggöra rätt insatser och de erfarna och kompetenta kollegorna kan fungera som förebilder. På fjärde plats kommer svar som handlar om högre lön. Som femte och sista område nämns behovet av rimlig arbetsbelastning. I vissa fall kan det handla om att minska den administrativa bördan, i andra fall vill man se över antalet patienter per läkare. Värt att nämna är även att ett flertal nämner vikten av bra ledarskap samt styrning och struktur. Man efterfrågar ett tryggt arbetsklimat, mer säkerhet och bättre skydd mot hot och våld.

Det gör psykiatrin mer attraktiv att arbeta inom
1. Bättre bemanning
2. Samordning och omhändertagande
3. Kompetens och fortbildning
4. Högre lön
5. Rimlig arbetsbelastning