Digital vård på distans värdefull kontaktväg

Publicerad 6 november 2018
Text: Marianne Sjöberg

Foto: Johan Garsten / Karolinska Universitetssjukhuset
Foto: Johan Garsten / Karolinska Universitetssjukhuset
Hälften av läkarna anser digital vård på distans ska vara en naturlig kontaktväg till sjukvården. De anser att den digitala vården på distans ska vara integrerad del av vanlig primärvård och sjukhusvård och som komplement till den fysiska sjukvården.

Läkarna som anser att digital vård på distans ska vara en naturlig kontaktväg till sjukvården fick följdfrågan ”Hur ska den digitala vården på distans utformas för att vara så resurseffektiv och jämlik som möjligt?”

Integrerad del av sjukvården
Den digitala vården kan inte ersätta riktiga möten mellan patient och vårdpersonal anser många. Den skulle kunna fungera som en integrerad del av vanlig mottagning inom primärvård och sjukhusvård.
Det bör finnas begränsningar i möjligheten att få recept och sjukskrivningar. En fördel är att patienter kan boka tid och få enkla råd digitalt istället för att sitta i telefonkö.
I glesbygd kan den digitala vården också vara ett värdefullt komplement och ge en ökad trygghet då patienten enkelt skulle kunna få kontakt med sin läkare eller sjuksköterska.
Många anser att den digitala vården ska vara länkad till patientens vårdcentral. Det ska inte vara ett separat nätföretag som tar resurser från den vanliga vården.

Enkel och tillgänglig lösning
En förutsättning för att få en bra digital vård är att den tekniska lösningen är säker och att man värnar om patientens integritet. Den ska vara enkel och tillgänglig för patienten. Vårdgivarna ska få krav att ge digital vård utifrån bestämda digitala plattformar. Ersättningsmodellerna måste bli enhetliga.
Man menar också att det krävs vetenskaplig utvärdering av vad som är kostnadseffektivt vid digital vård. Det behövs också läkare som är vana att jobba digitalt.

Kontinuerlig kontakt
Den digitala vården kan användas på olika sätt menar man. Svårt sjuka patienter som har en kontinuerlig kontakt med sitt sjukvårdsteam kan ha hjälp av en chattfunktion eller videolänk. Man kan även ha en sjuksköterska i hemmet och ha digital kontakt med läkaren.

Förberedelse – uppföljning
En första digital kontakt kan användas initialt, så att både patient och läkare kan förbereda sig inför det första fysiska mötet. Detta kan spara tid och kännas tryggt både för patient och för vårdgivare.
Uppföljningar av läkarbesök kan även de göras digitalt, som ett alternativ till telefonuppföljningar. Den digitala vården kan slutligen också avlasta sjukvårdsupplysningen, men det är då viktigt att det alltid är en sjuksköterska som avgör om patienten ska träffa läkare.
”Som komplement har digital vård på distans sin plats i framtidens samhällsfinansierade vård.”

Anser du att digital vård på distans ska vara en naturlig kontaktväg till sjukvården?
Hur ska digital vård på distans utformas?
1. Vara en integrerad del av vanlig primärvård och sjukhusvård
2. Tidsbokning, rådgivning och uppföljning
3. Säker, enkel och tillgänglig lösning
4. Enhetliga ersättningsmodeller
5. Vetenskaplig utvärdering
6. Kontinuerlig kontakt för svårt sjuka patienter
7. Som förberedelse inför och uppföljning efter läkarbesök
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 19–22 oktober 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.