Fler chefer med medicinsk bakgrund

Publicerad 6 november 2018
Text: Annika Wihlborg

Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna och vice ordförande i Läkarförbundet. Foto: Rickard L. Eriksson / New Art Production AB
Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna och vice ordförande i Läkarförbundet. Foto: Rickard L. Eriksson / New Art Production AB
8 av 10 läkare anser att fler chefer i sjukvården bör ha medicinsk bakgrund samt att chefer ska ha verkliga mandat för styrning och lönebeslut. Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna och vice ordförande i Läkarförbundet, anser att fler läkare bör uppmuntras att söka chefsroller.

En majoritet av läkarna är nöjda eller ganska nöjda med sin arbetsmiljö.
– Det är glädjande att lite drygt hälften av läkarna är ganska nöjda med sin arbetsmiljö, men att var fjärde läkare upplever motsatsen är verkligen inte bra. En bra arbetsmiljö är avgörande för att man ska kunna ta rätt beslut, möta patienterna på ett bra sätt och hela tiden utvecklas i sin yrkesroll. Patienter som känner av läkarnas stress får inte heller ett bra omhändertagande och effekten kan bli bristande förtroende för vården. En dålig arbetsmiljö leder ofta till personalflykt, vilket skapar en ond cirkel och än mer pressad situation för de läkare som väljer att stanna kvar på en arbetsplats, säger Karin Båtelson.

Fler med medicinsk kompetens
8 av 10 läkare anser att det finns för många verksamhetschefer med icke-medicinsk bakgrund i sjukvården. Lika många anser att chefer inom sjukvården ska ha större befogenheter att sätta löner för medarbetare.
Karin Båtelson betraktar det som alarmerande att så många läkare anser att för många chefer saknar medicinsk kompetens och anser att man bör ställa det kravet på fler chefer i vården.
– Det är inget unikt för sjukvården, men av någon anledning anses det mindre viktigt just här. Medicinsk kompetens krävs för att kunna utveckla verksamheten, stötta medarbetarna i medicinska prioriteringar när resurserna inte räcker och för att kunna planera både verksamheten och behovet av fortbildning och rekrytering på ett långsiktigt och strategiskt vis, säger Karin Båtelson.
– Många chefer i sjukvården saknar befogenheter som matchar deras ansvar. Det riskerar att skapa en känsla av hopplöshet. Det är viktigt att chefer verkligen får vara chefer och får ansvara för innehållet i verksamheten, där lönesättning är ett verktyg som man behöver kunna använda sig av, säger Karin Båtelson.

Mer attraktiv chefsroll
Hon anser att det finns många läkare vars goda ledaregenskaper inte tillvaratas i tillräcklig utsträckning. Många chefspositioner står helt utan sökande läkare, eftersom många upplever att de inte får rätt mandat som chef.
– Både kollegor och nuvarande chefer behöver stötta och uppmuntra fler läkare att söka chefstjänster. Samtidigt krävs att de får möjlighet till administrativt stöd, att kombinera chefsrollen med kliniskt arbete och själva få en ordentlig löneutveckling, avslutar Karin Båtelson.

Hur är arbetsmiljön på din arbetsplats?
Anser du att chefer inom sjukvården ska ha större befogenheter att själva bestämma lönen för medarbetare?

89% av läkarna som arbetar inom primärvården svarade ja.
Anser du att det finns för många verksamhetschefer inom sjukvården med icke-medicinsk bakgrund?

90% av läkarna som arbetar inom primärvården svarade ja.
Viktigaste frågorna för sjukvårdens ansvariga politiker och landstingsledningar inför 2019
1. En bra arbetsmiljö, fler vårdplatser och ökad tillgänglighet i såväl sjukhusvården som primärvården. En bra arbetsmiljö är nyckeln till en välfungerande vård. Denna fråga måste prioriteras.
2. Reglerad fortbildning. I dagsläget är läkares fortbildning helt oreglerad. Fortbildning måste ses som en investering. En nationell föreskrift behövs för att kunna säkra både verksamhetens och enskilda läkares kompetens på kort och lång sikt.
3. Sammanhängande och välfungerande it-system. System som möjliggör säker kommunikation och informationsöverföring mellan kommun, primärvård och sjukhus samt mellan vård, apotek och patienter.
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 19–22 oktober 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.