Läkarnas råd för höjd patientsäkerhet

Publicerad 6 november 2018
Text: Hanna Engström

Vilka åtgärder måste vidtas för att höja patientsäkerheten? Svaret på den frågan från läkare blev ökad bemanning, förbättrade arbetsvillkor, bättre arbetsmiljö och fler vårdplatser.

Patientsäkerheten inom sjukvården är dålig eller inte så god – ansåg 34% av läkarna i vår undersökning. Dessa fick då följdfrågan ”Vilka åtgärder måste vidtas för att höja patientsäkerheten?”. Här följer en sammanfattning av svaren.

Mer personal och vårdplatser
Personalresurser kommer högst upp på listan för att kunna garantera patienternas säkerhet. Man föreslår nyrekrytering och syftar på såväl läkare som sjuksköterskor. Man betonar även vikten av att behålla erfaren och kompetent personal. Förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor samt högre lön tror man är åtgärder som kan få personalen att stanna. På andra plats kommer behovet av fler vårdplatser. Bristen kan i många fall kopplas till underbemanning. Det är dessa två faktorer som tydligt dominerar svaren i undersökningen.

Stöd för it och administration
Inte lika många, men ändå ett väsentligt antal, tar upp administration och it. Man vill minska på administrationen men samtidigt få tid avsatt för det som behöver göras. Många efterfrågar ett bra it-stöd och ett väl fungerande journalsystem.

Personalens kompetens
Kompetens var ytterligare en faktor för att öka säkerheten. Svaren i undersökningen visar på att man vill se kvalificerad och kompetent personal. Man betonar behovet av utbildning, främst i form av löpande fortbildning och kunskapsuppdatering.

God arbetsmiljö
Slutligen nämner ett antal personer vikten av bättre arbetsmiljö vilket kan leda till att personalen trivs och vill stanna. Det bidrar i sin tur till bibehållen kompetens och kontinuitet.

Läkarnas åtgärder för att höja patientsäkerheten
• Ökad bemanning
• Förbättrade arbetsvillkor
• God arbetsmiljö
• Fler vårdplatser
• Minskad administration, bättre it- och journalsystem
• Kompetens och löpande fortbildning
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 19–22 oktober 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.