Ökad standardisering kan stärka patientsäkerheten

Publicerad 6 november 2018
Text: Annika Wihlborg

Lars Almroth, barnläkare och hälso- och sjukvårdsdirektör i Blekinge.
Lars Almroth, barnläkare och hälso- och sjukvårdsdirektör i Blekinge.
34 procent av läkarna upplever patientsäkerheten inom sjukvården som dålig eller inte så god. För att öka patientsäkerheten krävs en gedigen analys av arbetssätt och rutiner. Det anser Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör i Blekinge.

Det är välkänt att de största patientsäkerhetsriskerna ofta uppstår i övergången mellan olika delar av vården. Det kan exempelvis röra sig om att viktig patientinformation går förlorad mellan vårdgivare. Patientsäkerheten kan vara hög inom vårdenheter, men den stora utmaningen är många gånger att få till en god patientsäkerhet i hela vårdkedjan, säger Lars Almroth.
Läkarna som bedömde patientsäkerheten inom sjukvården som kritisk fick även ange vilka åtgärder som behöver vidtas för att höja patientsäkerheten. Svaret på den frågan blev framförallt ökad bemanning, förbättrade arbetsvillkor, god arbetsmiljö och fler vårdplatser.
– Dessa faktorer nämns ofta i patientsäkerhetssammanhang. Visst ligger det nära tillhands att exempelvis ange ökad bemanning som en patientsäkerhetshöjande faktor, men man behöver stanna upp och analysera om de nuvarande arbetssätten och rutinerna verkligen stärker patientsäkerheten. Sjukvården behöver generellt arbeta mer standardiserat, vilket inte står i motsatsförhållande till personcentrerad vård, säger Lars Almroth.

Hur bedömer du att patientsäkerheten är just nu inom sjukvården? (som du har kontakt med)

Endast 5% av läkarna som arbetar på ett universitetssjukhus svarade mycket god.
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 19–22 oktober 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.