Värdet av klinisk forskning inom läkemedelsindustrin

Publicerad 6 november 2018
Text: Marianne Sjöberg

Den kliniska forskningen inom läkemedelsindustrin behövs för att ta fram nya säkra och effektiva läkemedel. Forskningen för också vetenskapen framåt inom det medicinska området.

Klinisk forskning inom läkemedelsindustrin är mycket eller ganska viktig för sjukvården. Det anser 95 procent av läkarna i Framtidens Karriär – Läkares undersökning. De fick följdfrågan ”Varför är den kliniska forskningen inom läkemedelsindustrin viktig för sjukvården?”

Läkemedelsforskning
Man menar att läkemedelsutvecklingen är basen för behandling och är avgörande för framsteg inom flera medicinska områden. Det går inte att få fram nya läkemedel om inte forskningen sker inom industrin, och utan klinisk forskning skulle vi dessutom få otillräckligt utredda läkemedel. Det behövs också mer studier på hur mediciner påverkar patienterna. Vi kan inte nöja oss med att tro att det vi har är bra, för det kan alltid bli bättre, billigare, säkrare. Nya läkemedel behöver kontinuerligt tas fram och utvecklas för patientens bästa.
Den kliniska forskningen driver också utvärdering och utveckling av nya preparat.

Behandlingsmetoder
Här menar man att kliniker har en bättre insyn i vården som bedrivs ute på de olika sjukvårdsenheterna. Det är oerhört viktigt att bedriva läkemedelsutveckling och ta fram nya behandlingsalternativ med klinisk koppling. Utvecklingen av avancerad vård och behandlingsrutiner ska även ske i samarbete med exempelvis personer som har biokemisk utbildning, farmakologer, etcetera.
Idag är det också vanligt att en patient inte bara har en sjukdom och därför måste utvecklingen hela tiden gå framåt för att möta dagens och morgondagens patienter. Forskningen ger bättre vård på lång sikt.

Läkemedelsföretagen har pengarna
I brist på större andel offentliga medel till forskning måste klinisk forskning bedrivas hos läkemedelsindustrin. De ger också ekonomisk möjlighet till studier som annars inte skulle vara möjligt att utföra. Vården är ekonomiskt sammankopplad med industrin. Dagens sjukvård har stora möjligheter, men också stora kostnader så det är viktigt att den forskning som görs är optimal och är evidensbaserad, resurserna måste användas på rätt sätt.
Några menar att de hellre vill se att den kliniska forskningen drivs av en fungerande myndighet än vinstdrivande företag.
Utan fortsatt klinisk forskning kommer sjukvården att stanna i sin utveckling. Stora genombrott har skett genom ihärdig forskning. Som exempel lyfts hotet om antibiotikaresistensen fram, då det kommer att slå hårt mot samtliga grenar inom medicinen.

Vikten av klinisk forskning inom läkemedelsindustrin
1. Ta fram nya effektiva läkemedel
2. Bättre och säkrare behandlingsmetoder
3. För vetenskapen framåt
4. Läkemedelsindustrin har kapital
5. Sjukvården står inför nya utmaningar
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 19–22 oktober 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.