Företagshälsovården kan göra mycket för att förebygga psykisk ohälsa

Publicerad 13 november 2019
Text: Annika Wihlborg

Sofia Åström Paulsson, specialist i arbetsmedicin och medicinskt ansvarig på Avonova. Foto: Thomas Henrikson
Sofia Åström Paulsson, specialist i arbetsmedicin och medicinskt ansvarig på Avonova. Foto: Thomas Henrikson
Den ökande psykiska ohälsan i samhället gör tydliga avtryck även i företagshälsovårdens dagliga arbete. Företagshälsovården arbetar ofta förebyggande och individanpassat i samråd med arbetsgivaren. Ytterligare en viktig uppgift för företagshälsovården är att utbilda och förebygga psykisk ohälsa på organisationsnivå.

– En starkt bidragande orsak till att 74 procent av läkarna och 87 procent av primärvårdsläkarna anser att den psykiska ohälsan ökat de senaste åren är förmodligen att det talas mycket om en ökad psykisk ohälsa i samhället i stort. Det har blivit mer accepterat för individer att tala öppet om sin psykosociala problematik, säger Sofia Åström Paulsson, specialist i arbetsmedicin och medicinskt ansvarig på företagshälsovårdsföretaget Avonova.

Individen och organisationen
86 procent av de läkare som anser att den psykiska ohälsan har ökat märker av ökningen i sitt arbete. Motsvarande siffra för primärvårdsläkare är 97 procent.
– Primärvården är ju den första instans många söker sig till för att få hjälp med sin psykiska ohälsa. Inom företagshälsovården märker vi också av en ökning, inte minst när vi tittar på sjukskrivningsorsaker. För fem år sedan var orsakerna i huvudsak fysiska åkommor, men nu har de psykiska åkommorna blivit allt vanligare, säger Sofia Åström Paulsson.
Den ökade psykiska ohälsan innebär bland annat att företagshälsovården behöver öka sin kompetens kring stress och hur den påverkar människor. Utmärkande för företagshälsovårdens arbetssätt är att individen alltid kopplas till organisationen.
– När en medarbetare exempelvis sjukskrivs på grund av stress har vi en dialog med arbetsgivaren kring de stressfaktorer som orsakat situationen. Vi ser över om stressfaktorerna kan åtgärdas eller förändras för att undvika att fler medarbetare sjukskrivs av liknande orsaker. Vi söker orsaken på systemnivå om många medarbetare söker sig till oss, till exempel med sömnsvårigheter eller vibrationsskador. Arbetsplatsperspektivet och den löpande arbetsgivardialogen är karakteristiskt för just företagshälsovården, säger Sofia Åström Paulsson.

Kan stärka kompetens
Att analysera psykisk ohälsa utifrån ett arbetsplatsperspektiv samt att utbilda chefer i ledarskap, vikten av en god arbetsmiljö och att identifiera tidiga tecken på psykisk ohälsa betraktar hon som företagshälsovårdens främsta uppgifter i arbetet med att förebygga och minska psykisk ohälsa.
– Den övriga sjukvårdens kännedom och kunskap om företagshälsovårdens roll och arbetssätt bör förbättras. Företagshälsovårdsläkare kan även bidra till att stärka primärvårdens kompetens kring riskfaktorer för psykisk ohälsa i arbetsmiljön. Företagshälsovården lämpar sig även väl för viss forskning kring att förebygga, identifiera och behandla stressrelaterad psykisk ohälsa. Många tror att vi går arbetsgivarens ärenden, men företagshälsovården gör oberoende medicinska bedömningar som inte färgas av arbetsgivarens intressen, säger Sofia Åström Paulsson.

Hur anser du att den psykiska ohälsan i samhället har utvecklats under de senaste åren? Den ...

87% av läkarna som arbetar inom primärvården anser att den psykiska ohälsan har ökat.
Märker du av ökningen av psykisk ohälsa i ditt arbete som läkare?
Läkarna som anser att de psykiska ohälsan har ökat, fick följdfrågan ovan.

97% av läkarna som arbetar inom primärvården ha svarat ja på den här frågan.
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 18–21 oktober 2019. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.