Stora problem inom svensk sjukvård

Publicerad 13 november 2019
Text: Marianne Sjöberg

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Läkare riktar skarp kritik mot sjukvården i en undersökning. Framförallt bristen på personal och vårdplatser, dålig ledning och politiker som tar beslut utan kunskap och insikt, samt mycket dålig arbetsmiljö.

Läkare har i Framtidens Karriär – Läkares undersökning svarat på frågan ”Vilka är de största problemen inom svensk sjukvård just nu?”

Personalbrist
En majoritet av de tillfrågade läkarna anser att de största problemen är personalbrist inom alla yrkeskategorier. En följd av detta är brist på vårdplatser, där utrymmet finns men inte personalen som ska ta hand om patienterna.
Man menar att läkare och sjuksköterskor flyr från yrket på grund av dålig personalpolitik. ”Underläkare behandlas i många fall styvmoderligt och känner sig överkörda och underskattade.” Inom andra branscher vet man att om personalen blir väl omhändertagen tar de också väl hand om kunderna. Det måste vara ännu viktigare inom vården, där det kan handla om liv och död. Ge läkarna större möjligheter att vara delaktiga i styrning och beslut som tas.

Ledning och organisation
Många anser att det inte är hållbart att personer utan medicinsk kompetens tillåts att inneha verksamhetschefsbefattningar. Alltför många politiker tar beslut som inte är förankrade i verkligheten. Det känns som att både politiker och administratörer ”använder vården som en lekstuga”. Vården får inte vara en karriärstege för politiker. Det är människor och människors liv vi behandlar och tar beslut om. ”Man skulle aldrig låta en politiker styra ett flygplan.”
Resurser och hur de används är också en ledningsfråga. Man har sparat sönder sjukvården vilket ibland gör det omöjligt att ge den vård som krävs. Alltför många regioner i Sverige går med ekonomiskt underskott och har dessutom sparbeting.

Arbetsmiljö
Läkare och övrig personal har en ohållbar arbetssituation där många går på knäna. Arbetsgivaren har ett stort ansvar att få personalen att stanna genom att skapa en god arbetsmiljö. Det spelar ingen roll hur hög lönen är om arbetsmiljön ändå gör dig utbränd.
Ineffektiva it-system som inte är anpassade till verksamheterna är också en arbetsmiljöfråga som skapar mycket stress. Det gör att it blir en belastning i vardagen och inte den hjälp som det var tänkt.

Största problemen inom svensk sjukvård
1. Personal- och vårdplatsbrist
2. Dålig personalpolitik
3. Dålig ledning och styrning
4. Dålig arbetsmiljö
5. Ineffektiva it-system
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 18–21 oktober 2019. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.