E-hälsolösningar

E-hälsolösningar utifrån medarbetarnas behov

Publicerad 25 november 2020
Text: Annika Wihlborg
Johanna Hultcrantz, produktchef på Cambio Healthcare.

Kortsiktigt kan e-hälsolösningar användas för att avlasta och effektivisera vårdpersonalens dagliga arbete. På längre sikt är smarta digitala lösningar en nödvändighet för att sjukvården ska kunna leva upp till framtidens krav på en tillgänglig och individanpassad vård från en växande befolkning.

– För att få hävstång på de e-hälsosatsningar som genomförs är det viktigt att allt utvecklingsarbete drivs utifrån en förståelse för det sammanhang det ska tillämpas i. Man bör alltid utgå ifrån vilka problem tekniken ska lösa för sjukvårdens medarbetare, deras drivkrafter för att använda e-hälsolösningar. Fascinationen för ny teknik får aldrig överskugga nyttan i den kontext där lösningarna ska användas, säger Johanna Hultcrantz, som är kognitionsvetare, har arbetat med e-hälsoutveckling sedan 2002 och nu produktchef på Cambio Healthcare.

Mer avancerad vård i hemmet
Hon tror att sjukvården kommer att arbeta betydligt mer med produktionsplanering framöver, vilket innebär ett ökat fokus på optimerade arbetssätt och använda resurserna så effektivt som möjligt.
– Digitaliseringen möjliggör även en ökad andel avancerad vård i hemmet, exempelvis via distansmonitorering. Det innebär att sjukhusen kan skriva ut sina patienter tidigare så de istället kan tillbringa den sista perioden av sin vårdtid i hemmet. Innovativa e-hälsolösningar förändrar även ambulanspersonalens arbete genom att kunna erbjuda mer vård på hemmaplan, vilket i vissa fall kan innebära att patienten inte behöver transporteras till akuten, säger Johanna Hultcrantz.

”Fascinationen för ny teknik får aldrig överskugga nyttan i den kontext där lösningarna ska användas.”

Integrerade beslutsstöd
Åtta av tio läkare skulle ha nytta av ett bättre, mer integrerat och heltäckande digitalt besluts-, kunskaps- och informationsstöd.
– Undersökningsresultatet tyder på att läkarnas tilltro till den här typen av digitala lösningar har ökat. Tidigare var många skeptiska gentemot exempelvis digitala beslutsstöd. Det är viktigt att den här typen av system integreras med journalsystem och liknande som vårdpersonal redan använder, så det inte blir ännu fler system som ska användas i en redan komplex it-miljö. Ett sammanhängande flöde är ett absolut krav, säger Johanna Hultcrantz.

Regioner i framkant
– Vilken region du än besöker kan de påvisa flera e-hälsoinitiativ som är avgörande för att hantera den utmanande situation som vården befinner sig i. Till exempel Region Halland som har kommit långt med produktionsplanering, Region Kalmars arbetssätt för att öka samarbetet mellan regionen och kommunerna, och Region Jönköpings satsningar på patienten som en resurs i vården. Regionerna behöver dock bli bättre på att dela erfarenheter sinsemellan, säger Johanna Hultcrantz.
– Många smarta system kan även gå steget längre och föreslå åtgärder utifrån patientens individuella riskprofil. Här kommer verkligen AI till nytta. Det kan även användas till förutse ett utfall hos en patient, avslutar Johanna Hultcrantz.

Använder du idag digitala besluts-, kunskaps- och informationsstöd i ditt arbete som läkare?
Skulle du ha nytta av ett bättre, mer integrerat och heltäckande digitalt besluts-, kunskaps- och informationsstöd i ditt arbete som läkare?
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 30 oktober – 3 november 2020. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.