Etikettarkiv: Arbetsvillkor

Läkarnas råd till den nya riksdagen

Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag
Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag
Ett förstatligande av sjukvården för jämlik vård, bättre arbetsvillkor, storsatsning på primärvården och att låta professionen bestämma mer. Det är några av de beslut som läkarna anser att den nya riksdagen ska fatta.

Ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige har svarade på frågan ”Vilka beslut anser du att den nya riksdagen ska fatta angående sjukvården?” Här redovisas en sammanfattning av svaren.

Förstaliga sjukvården
Att stort antal läkare angav att riksdagen bör ta bort landstingen och förstatliga vården. Dessa kommentarer hänger ihop med att man vill ha en vård som är lika för alla oavsett var man bor i Sverige. Det skulle också göra det möjligt att ha samma journalsystem över hela landet, vilket skulle underlätta arbetet för samtliga vårdenheter och effektivisera administrationen.
Man menade också att det är viktigt med ett mer långsiktigt perspektiv, vilket ett förstatligande skulle kunna ge.
Man föreslog att tillsätta en utredning för att ”skapa möjlighet för stiftelsedrivna sjukvårdsproducenter (non profit foundations) typ Mayokliniken, Stanford, Cleveland Clinic. Då slipper vi debatten om vinster i välfärden eftersom vinster återinvesteras i verksamheterna.”

Lön och arbetstid/villkor
Riksdagen måste ge utrymme för högre lön och bättre arbetsvillkor för all vårdpersonal.”Att arbeta övertid är snarare regel än undantag.” Risken är att kompetent personal går över till privat verksamhet. Många menar att man vill kunna påverka sitt schema så att det finns en variation i arbetet. Trötthet hos läkare och sjuksköterskor är en stor hälsorisk för patienterna.
Man angav att det måste finnas listningstak för läkare inom primärvården för att få en dräglig arbetssituation.

Satsa på primärvården
Det bör göras en storsatsning på primärvården. Många vill ge riksdagen i uppdrag att titta på den norska modellen för primärvård. Läkare och övrig personal inom primärvården måste få möjlighet att lägga upp sitt arbete själva.
”Resurser ska tillföras till primärvården och den ska bemannas fullt ut innan ytterligare ansvar och arbetsuppgifter kan läggas på den.”

Låt professionen bestämma
Man bör göra en total omorganisering, där personer utan insyn i eller utbildning inom hälsosjukvård ska lämna över sina positioner till personer med rätt inställning och kompetens.
”Att anlita karriärklättrare som piskar slavar i jakten på produktion håller bara ett tag. Det är en utomordentligt korkad metod för att åstadkomma stabilitet och har en direkt negativ effekt på både produktionen, och kvaliteten på den sjukvård Sveriges befolkning betalar skattekronor för.”

Läkares råd till den nya riksdagen
1. Förstatliga vården – skrota landstingen
2. Lika vård oavsett var du bor
3. Högre lön och drägliga arbetsvillkor
4. Listningstak
5. Storsatsa på primärvården
6. Låt professionen vara med och bestämma
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 19–22 oktober 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.

Ökad standardisering kan stärka patientsäkerheten

Lars Almroth, barnläkare och hälso- och sjukvårdsdirektör i Blekinge.
Lars Almroth, barnläkare och hälso- och sjukvårdsdirektör i Blekinge.
34 procent av läkarna upplever patientsäkerheten inom sjukvården som dålig eller inte så god. För att öka patientsäkerheten krävs en gedigen analys av arbetssätt och rutiner. Det anser Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör i Blekinge.

Det är välkänt att de största patientsäkerhetsriskerna ofta uppstår i övergången mellan olika delar av vården. Det kan exempelvis röra sig om att viktig patientinformation går förlorad mellan vårdgivare. Patientsäkerheten kan vara hög inom vårdenheter, men den stora utmaningen är många gånger att få till en god patientsäkerhet i hela vårdkedjan, säger Lars Almroth.
Läkarna som bedömde patientsäkerheten inom sjukvården som kritisk fick även ange vilka åtgärder som behöver vidtas för att höja patientsäkerheten. Svaret på den frågan blev framförallt ökad bemanning, förbättrade arbetsvillkor, god arbetsmiljö och fler vårdplatser.
– Dessa faktorer nämns ofta i patientsäkerhetssammanhang. Visst ligger det nära tillhands att exempelvis ange ökad bemanning som en patientsäkerhetshöjande faktor, men man behöver stanna upp och analysera om de nuvarande arbetssätten och rutinerna verkligen stärker patientsäkerheten. Sjukvården behöver generellt arbeta mer standardiserat, vilket inte står i motsatsförhållande till personcentrerad vård, säger Lars Almroth.

Hur bedömer du att patientsäkerheten är just nu inom sjukvården? (som du har kontakt med)

Endast 5% av läkarna som arbetar på ett universitetssjukhus svarade mycket god.
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 19–22 oktober 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.