Etikettarkiv: Bastjänstgöring

Bastjänstgöring för alla som påbörjar ST

Anders Kring, jurist och projektledare och Ragnhild Mogren, utredare på Socialstyrelsen.

Den 1 juli 2021 införs bastjänstgöring, BT, en helt ny introduktionstjänstgöring inom ramen för specialiseringstjänstgöringen för läkare. Tanken är att bastjänstgöringen ska utgöra en gemensam yrkesintroduktion för samtliga läkare som vill påbörja sin ST i Sverige.

– Den nya bastjänstgöringen ingår i en större läkarreform som även omfattar en revidering av läkarnas grundutbildning så den blir sex år i stället för fem och ett halvt. Läkarna kommer även att få legitimation direkt efter godkänd grundutbildning, vilket innebär att AT-tjänstgöringen tas bort som krav för legitimation, säger Anders Kring, jurist och projektledare för Socialstyrelsens arbete med nya regler för läkarnas ST.

”Bastjänstgöringen ska innehålla minst tre månader akut sjukvård och minst tre månader primärvård.”

ST ska inledas med BT
För ST innebär reformen att hela tjänstgöringen får en lite längre minimitid på fem år och sex månader och att ST ska inledas med BT. BT blir en målstyrd tjänstgöring som de flesta läkare ska kunna slutföra på ett år, med en minimitid om sex månader. Fokus för BT ska ligga på att läkaren uppfyller kompetenskraven i den nya målbeskrivningen för bastjänstgöringen, snarare än att varje specifik läkare ska tjänstgöra en viss tid. Den ursprungliga målsättningen var att BT skulle introduceras den 1 juli 2020, men introduktionen sköts fram ett år på grund av coronapandemin.
– Bastjänstgöringen kan läggas upp på olika sätt, men den ska innehålla minst tre månader akut sjukvård och minst tre månader primärvård. Antalet tjänstgöringsställen totalt bör inte vara fler än fyra och längre sammanhållande placeringar bör eftersträvas, säger Ragnhild Mogren, utredare på Socialstyrelsen.

Anpassas utifrån behov
Utöver att öka läkarnas kliniska färdigheter syftar BT även till att erbjuda legitimerade läkare en likvärdig introduktion till den svenska sjukvården, oavsett i vilket land de gått sin grundutbildning. Antalet BT-platser ska planeras regionalt utifrån det framtida behovet av specialistkompetens.
Bastjänstgöringen är flexibelt utformad och ska kunna anpassas efter varje enskild läkares behov. Det ger regioner och andra vårdgivare en större flexibilitet i att erbjuda läkartjänster med en god genomströmning.
– I det tidigare systemet förutsattes att den kliniska yrkesintroduktionen och introduktionen till svensk hälso- och sjukvård gjordes i AT. Men många läkare som gör ST i Sverige har inte gjort svensk AT. I det nya systemet med BT byggs det här in i ST och kan dessutom anpassas efter läkarnas olika behov, säger Anders Kring.

Bastjänstgöring ger introduktion till svensk sjukvård

Anders Kring, jurist och projektledare för Socialstyrelsens arbetsgrupp för den nya bastjänstgöringen, Ragnhild Mogren, utredare på Socialstyrelsen och Caroline Mellberg, specialistläkare i internmedicin, AT-chef i region nordväst och projektledare för införandet av bastjänstgöring i Region Skåne.
Anders Kring, jurist och projektledare för Socialstyrelsens arbetsgrupp för den nya bastjänstgöringen, Ragnhild Mogren, utredare på Socialstyrelsen och Caroline Mellberg, specialistläkare i internmedicin, AT-chef i region nordväst och projektledare för införandet av bastjänstgöring i Region Skåne.
För närvarande pågår utformningen av förslagen om bastjänstgöring för läkare. Den nya bastjänstgöringen ska vara en gemensam introduktion för samtliga läkare, oavsett utbildningsland. Den ska utgöra grunden för alla läkare som vill påbörja sin specialiseringstjänstgöring.

Den nya bastjänstgöringen ingår i en större läkarreform som även omfattar en revidering av läkarnas grundutbildning så den blir sex år i­stället för fem och ett halvt år lång. Läkarna kommer även att få legitimation direkt efter godkänd grundutbildning, vilket innebär att AT-tjänstgöringen tas bort som krav för legitimation. Det innebär i sin tur att fler inslag av praktisk tjänstgöring bör inkluderas i framtidens grundutbildning, säger Anders Kring, jurist och projektledare för Socialstyrelsens arbetsgrupp för den nya bastjänstgöringen.

Grunden för ST
– Bastjänstgöringen ska vara minst sex månader lång och utgöra grunden för att påbörja specialiseringstjänstgöringen. Vi utreder nu vilken kompetens läkarna ska ha för att anses vara klara med sin bastjänstgöring. Det nya förslaget innebär att gränsen mellan grundutbildning och specialistutbildning förändras, säger Ragnhild Mogren, utredare på Socialstyrelsen. Hon arbetar med den pedagogiska inriktningen på det nya bastjänstgöringsförslaget.

Det blir lättare för regionerna att utforma bastjänstgöringen utifrån den enskilde läkarens behov

En stor förbättring med den nya bastjänstgöringen är, enligt Anders Kring, att läkare oavsett var de genomgått sin grundutbildning får en strukturerad introduktion till svensk hälso- och sjukvård.
Ytterligare en tydlig skillnad är att bastjänstgöringen är flexibelt utformad.
– Det ska vara möjligt att lägga upp bastjänstgöringen utifrån den enskilda läkarens kompetensbehov. Vårt BT-förslag fokuserar mer på att en viss kompetensnivå ska uppnås än att läkaren ska tjänstgöra en viss tidsperiod. Det blir lättare för regionerna att utforma bastjänstgöringen utifrån den enskilde läkarens behov, säger Anders Kring.

Beslut kring reglerna i maj 2020
Deras råd till regionerna är att bevaka remissen med förslag till den nya regleringen om bastjänstgöringen som kommer från Socialstyrelsen i januari eller februari 2020. De uppmuntrar även till samverkan mellan regionerna vid förberedelserna och implementeringen av de nya reglerna.
– Hittills har vi tagit in olika perspektiv från de som berörs av de nya bestämmelserna, nu pågår arbetet med att utforma förslaget på den nya bastjänstgöringen. I januari eller februari 2020 skickar vi ut förslaget på remiss och i maj 2020 planerar vi att fatta beslut kring de nya reglerna, säger Ragnhild Mogren.

Behöver synkroniseras
– Den stora fördelen med det nya bastjänstgöringssystemet är att det ger läkare med examen från ett annat land än Sverige en systematisk introduktion till det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. De blir helt enkelt mer rustade för att arbeta i den svenska sjukvården. Den enskilda kliniken behöver inte lägga lika mycket tid på att introducera utländska läkare, säger Caroline Mellberg, specialistläkare i internmedicin, AT-chef i region nordväst och projektledare för införandet av bastjänstgöring i Region Skåne.
Hon betonar vikten av att samtliga utbildningssystem för läkare synkroniseras på ett bra sätt för att de ska fungera i praktiken.
– En utmaning är att det nya BT-systemet introduceras medan det fortfarande utbildas AT-och ST-läkare enligt det gamla systemet. Det är viktigt att det nya systemet inte skapar undanträngningseffekter. Ytterligare en utmaning är att vi har relativt få BT-platser, 20–25 stycken i Region Skåne, säger hon.