Etikettarkiv: Lön

Lönefrågan, chefskap och arbetsmiljö i fokus

Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet. Foto: Johan Knobe
Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet. Foto: Johan Knobe
2020 ska Sveriges läkarförbund tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting förhandla fram ett nytt kollektivavtal med fokus på läkares lön och arbetsvillkor. För att kunna upprätthålla en högkvalitativ sjukvård krävs, enligt Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren, att arbetsgivarna investerar i läkarna.

– Lönefrågan är förstås helt central i förhandlingen. Arbetsmarknaden för unga läkare är tuff, många har osäkra anställningsavtal, vilket innebär att de ofta utnyttjas lokalt. Vi har på senare tid även noterat en viss lönemässig inbromsning för läkare, vilket vi förstås vill motverka. Ytterligare fokusfrågor är självklart läkares arbetsmiljö och att göra det attraktivt för fler läkare att vilja ta en chefsposition, säger Heidi Stensmyren.

Tuff arbetsmiljö
Sveriges läkarförbund arbetar sedan många år bland annat för att den årliga löneöversynen ska innehålla såväl individuella lönesamtal som förhandlingar mellan lokala parter samt att lönen ska sättas lokalt och så nära verksamheten som möjligt. De anser också att lönen ska sättas utifrån faktorer som ansvar, kompetens, yrkesskicklighet och bidrag till verksamhetens utveckling.
Många läkare upplever en tuff arbetsmiljö med tunga jourer och ett tungt arbete överlag. Ett växande sjuktal bland läkare är en av anledningarna till att Sveriges läkarförbund ser behov av att lyfta arbetsmiljöfrågan i samband med avtalsrörelsen. En viktig delfråga blir läkares rätt till återhämtning och vila.

Löna sig att bli chef
Läkarförbundet arbetar bland annat för att det ska löna sig för läkare att anta en chefsroll, med konkurrenskraftiga löner och villkor och ett ansvar som innebär att chefsrollen tydligt kopplas till mandat och befogenheter. Ett bra chefsstöd som ger rätt förutsättningar för att skapa utrymme för verksamhetsutveckling är ytterligare en kärnfråga, liksom möjligheten för läkare att bedriva ett verksamhetsnära chefskap som kan kombineras med klinisk tjänstgöring.
– Den som är chef ska kunna ta ansvar för hela verksamheten och kunna stödja läkare i deras yrkesutövning. Läkare ställs inför många svåra etiska beslut och en tuff arbetsbelastning, vilket ställer krav på en riktigt bra chef som kan ta ett professionellt yrkesansvar, säger Heidi Stensmyren.

Rimlig arbetsbelastning viktigast för läkare

Vilka faktorer är viktigast för att läkare ska stanna långsiktigt hos sin arbetsgivare? Läkarna anger rimlig arbetsbelastning, möjlighet att påverka sin arbetssituation, fortbildning, bra team och arbetskamrater, bra arbetsmiljö och ett bra ledarskap som de viktigaste faktorerna.

Vilka av följande faktorer anser du är viktigast för att en läkare ska stanna långsiktigt hos sin arbetsgivare? Ange gärna flera.

1. Rimlig arbetsbelastning
2. Möjlighet att påverka sin arbetssituation
3. Möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling
4. Bra team/arbetskamrater
5. Bra arbetsmiljö
6. Bra ledarskap/arbetsledning
7. Rimlig bemanning
8. Bra lön/löneutveckling
9. Bra schemaläggning/arbetstider
10. Tid till återhämtning och reflektion på ordinarie arbetstid
11. Bra karriär- och utvecklingsmöjligheter
12. Delta i verksamhetsutvecklingen
13. Att nytänkande och innovation uppmuntras
14. Annat
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av läkare 22 mars–2 april 2019. Över 1 000 läkare har svarat på undersökningen.

Reglera antalet patienter per läkare

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
”Vad skulle göra det mer attraktivt att arbeta inom primärvården?” Den frågan fick läkarna. Mer tid för patienterna och reglerat patientantal per läkare blev det vanligaste svaret. Även minskad arbetsbelastning var en viktig faktor.

Mer tid för patienterna prioriteras högt av läkarna i undersökningen. Längre patientmöten, kontinuitet och möjlighet att följa upp sina patienter nämns av många. Flera vill kunna följa samma patienter under en längre tid. Man tar upp vikten av att ha ett listningstak för att nå ett reglerat patientantal per läkare. En person uttrycker: ”En rimlig lista så att man kan ge patienten en bra vård”.

Minskad arbetsbelastning
Den näst största kategorin i undersökningen handlar om arbetsbelastningen. Ett stort antal menar att arbetsbördan behöver minskas, många skriver att den bör ligga på en rimlig nivå. Arbetsbelastningen handlar främst om för stor mängd arbete, ibland på grund av en tung administrativ börda. Delegering av exempelvis sjukskrivningar skulle underlätta. Ökad bemanning är en annan aspekt som skulle avlasta.

Bemanning och teamwork
Just personalfrågan kommer på tredje plats i undersökningen. Men det handlar även om kontakten och samarbetet med kollegor. Flera poängterar vikten av teamwork och bra kollegialt stöd. Möjligheten att kunna konsultera en mer erfaren kollega värderas högt likväl som samverkan mellan läkare och andra personalkategorier samt ledning. Ökad bemanning och fler fasta läkare är önskvärt.

Vikten av att kunna påverka
Många läkare vill ha större frihet att kunna påverka sin egen arbetssituation. Att kunna styra och planera sitt arbete, ha möjlighet att påverka schema och kunna planera tidsåtgången för varje enskilt besök samt eget patientansvar. Flera nämner också specifikt att de vill se mindre detaljstyrning från politiskt håll. Medbestämmande över den egna arbetssituationen för att skapa en attraktiv arbetsplats är viktigt. Tätt efter, på femte plats, kommer en önskan om bättre löneutveckling och högre lön.

Administration och kompetensutveckling
Värt att nämna är också att ett stort antal vill minska de administrativa uppgifterna samt att många efterfrågar utvecklingsmöjligheter i form kontinuerlig fortbildning, kompetensuppdatering och vidareutbildning.

Faktorer som gör det mer attraktivt att arbeta inom primärvården
1. Tid för patienterna, reglera antal patienter per läkare
2. Rimlig arbetsbelastning
3. Högre bemanning och bättre team­arbete
4. Möjligheten att påverka sin arbetssituation
5. Konkurrenskraftiga löner
6. Minskad administration
7. Kontinuerlig kompetensutveckling