Etikettarkiv: Nära vård och hälsa

Akademisk primärvård skapar stora utvecklingsmöjligheter

Mats Martinell, medicinskt ansvarig vid Region Uppsalas provtagningsenhet och ansvarig forskare för samverkansprojektet CRUSH Covid. Foto: Angelica Klang
Mats Martinell, medicinskt ansvarig vid Region Uppsalas provtagningsenhet och ansvarig forskare för samverkansprojektet CRUSH Covid. Foto: Angelica Klang

– Om man brinner för utveckling och vill vara med och påverka framtidens vård är det Nära Vård och Hälsa inom Region Uppsala man ska söka sig till! Det säger Mats Martinell, medicinskt ansvarig vid Region Uppsalas provtagningsenhet och ansvarig forskare för samverkansprojektet CRUSH Covid.

För tre år sedan började Mats Martinell, specialist i allmänmedicin, arbeta som universitetslektor vid Uppsala universitet.
– Jag skulle dela min tid mellan undervisning, forskning och uppbyggnad av akademiska vårdcentraler inom Region Uppsala. Jag hann precis bli varm i kläderna, sedan kom pandemin och regionen behövde en läkare som skulle vara medicinskt ledningsansvarig för provtagningen. Ett kort uppdrag som beräknades ta ungefär en månad, och på den vägen är det.
Förutom att Mats leder regionens provtagning och smittspårning är han tillsammans med professor Tove Fall drivande i forskningsprojektet CRUSH Covid, ett samverkansprojekt mellan regionen och universitetet som engagerar forskare från fem olika institutioner. Syftet är att tydliggöra, kartlägga och försöka dämpa ökad smittspridning och kraftiga lokala utbrott av covid-19 i Uppsala län.
– Som forskare brukar man samla på sig material allteftersom och det tar oftast lång tid från projektstart till att resultat presenteras. Här arbetar vi med en slags realtidsepidemiologi där vi sedan ett år tillbaka, via webben, presenterar veckovisa resultat till allmänheten. Ett utmanande och samtidigt väldigt inspirerande sätt att arbeta på.

Jobba som läkare med oss på Nära Vård och Hälsa i Uppsala. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Utvecklande miljö
Mats ursprungliga deluppdrag, att utveckla fler akademiska vårdcentraler inom regionen, pausades under pandemin.
– Vi har i dagsläget två akademiska vårdcentraler. Det övergripande syftet är att sänka tröskeln för medarbetare att starta FoU-projekt samt att utveckla arbetsmetoder och underlätta för olika aktörer att göra kliniska studier i primärvården.
På frågan om Mats kan rekommendera andra läkare att söka sig till Nära Vård och Hälsa inom Region Uppsala kommer svaret snabbt.
– Absolut! Här finns stora möjligheter både till personlig utveckling och till att utveckla andra. Akademiska sjukhuset har historiskt sett varit väldigt dominerande när det kommer till forskning och utveckling, men nu är den akademiska primärvården på gång. Ett gyllene tillfälle för alla som vill utvecklas och vara med och påverka framtidens nära vård.

Nära Vård och Hälsa – Region Uppsala

Region Uppsala – Nära Vård och Hälsa
I framtiden behöver vi anpassa hälso- och sjukvården efter nya behov och utmaningar. Hälso- och sjukvården ska komma närmare patienter och invån­are i Uppsala län, både relationellt, fysiskt och digitalt. Satsningen på akademiska vårdcentraler skapar många spännande karriärmöjligheter för såväl ST-läkare som färdiga specialister i allmänmedicin.

www.regionuppsala.se

Uppsalas mobila närvårdsteam ger nära och effektiv vård

Mattias Taflin, verksamhetschef för mobila närvårdsteamet. Foto: Dan Pettersson, DP-Bild
Mattias Taflin, verksamhetschef för mobila närvårdsteamet. Foto: Dan Pettersson, DP-Bild

I Region Uppsala finns mobila närvårdsteam som vårdar patienter på plats i hemmen. Konceptet spar resurser samtidigt som det ger bättre vård och trygghet både till patienter och närstående.
– Vi arbetar efter devisen ”borta bra men hemma bäst”, säger verksamhetschef Mattias Taflin.

Det har gått två år sedan det första mobila närvårdsteamet rullade ut på vägarna i Uppsala. Uppföljning visar att patienterna är mycket nöjda med modellen och det är även Mattias Taflin, läkare och verksamhetschef för Mobila närvårdsteamet.
– Vi flyttar vården från sjukhusen till primärvården och ända hem till patienten. Teamet består av en specialistläkare och en sjuksköterska som kan vårda och bedöma patienten i hemmet vilket avlastar både akut- och jourmottagning.
Samtliga läkare som arbetar i teamen är specialistutbildade.
– Vi har specialister i både allmänmedicin och invärtes medicin plus ett antal dubbelspecialister som kombinerar geriatrik med allmänmedicin. Teamen är en smältdegel av kompetenser där medarbetarnas kunskap och erfarenheter kompletterar varandra. Även sjuksköterskorna kommer från en bred rekryteringsbas.

<!— Borttagen 4 feb 2020
Distriktsläkare och ST-läkare sökes till vårdcentraler i Uppsala län. Klicka här för mer information och ansök
—>

Gynnar alla
Mobilt närvårdsteam är en viktig del av Region Uppsalas vision ”Effektiv och Nära vård 2030” som har fokus på utvecklingen av den nära vården i länet.
– Sjukhusvård är bra när patienten behöver det, men att kunna ge vård hemma minskar såväl påfrestande transporter som väntetider samtidigt som tillgängligheten ökar, säger Mattias Taflin.
Det övergripande syftet är att genom tidiga insatser i hemmet ge vård på rätt vårdnivå och på så vis undvika onödiga inläggningar, besök och återinskrivningar till sjukhus.
Som ett led i det arbetet har de mobila teamen numera möjlighet att vid behov direktinlägga patienter både på Akademiska sjukhusets högspecialiserade avdelningar och på närvårdsavdelningar i Uppsala och Östhammar.
– Samarbetet leder till att rätt patient kommer till rätt vårdplats i rätt tid vilket gagnar alla. Patienter slipper väntetider och ovissa transporter samtidigt som belastningen på jour- och akutmottagningar minskar. Alla tjänar på den nära och effektiva vård som det mobila närvårdsteamet erbjuder. Jag är väldigt stolt över den här verksamheten och den nytta vi kan göra både för våra patienter och våra vårdgrannar inom regionen och hemsjukvården, avslutar Mattias Taflin.

<!— Borttagen 4 feb 2020
Distriktsläkare och ST-läkare sökes till vårdcentraler i Uppsala län. Klicka här för mer information och ansök
—>

Nära vård och hälsa
I framtiden behöver vi anpassa hälso- och sjukvården efter nya behov och utmaningar. Hälso- och sjukvården ska komma närmare patienter och invånare i Uppsala län, både relationellt, fysiskt och digitalt. Primärvården stärks i hela länet och satsningen Effektiv och Nära vård 2030 skapar många spännande karriärmöjligheter för såväl ST-läkare som färdiga specialister.

www.regionuppsala.se


Nära vård kräver omfördelning av resurser

Torun Hall, förvaltningschef för Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Foto: Staffan Claesson
Torun Hall, förvaltningschef för Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Foto: Staffan Claesson
En rejäl satsning på vård nära befolkningen är absolut nödvändig för att kunna hantera nuvarande och framtida utmaningar i vårdsektorn. Att reformera hälso- och sjukvårdsstrukturen innebär dock ett enormt paradigmskifte på såväl lokal och regional som nationell nivå.

I takt med den demografiska utvecklingen mot allt fler äldre som ska tas om hand av allt färre anställda inom vården, tvingas den svenska sjukvården att på allvar tänka utanför ramarna. I dagsläget finns ett högt tryck på sjukhus och akutmottagningar, och Torun Hall, förvaltningschef för Nära vård och hälsa i Region Uppsala, är övertygad om att en omfördelning av resurser och kompetens är absolut nödvändig för att kunna hantera framtidens utmaningar.
− Det är väldigt olika hur långt man har kommit ute i landet, men det kommer inte att fungera i längden att ha den sjukhustunga vård vi har nu. Istället bör sjukhusen få utrymme att fokusera på specialiserad vård, medan övrig vård förflyttas närmare befolkningen. Det behöver finnas en vårdnivå ute i landet som klarar det mesta, konstaterar Torun, som själv är distriktsläkare i grunden.

Baseras på delaktighet
Enligt Framtidens Karriär – Läkares undersökning svarar hela 58 procent av läkarna att de har dålig förståelse för vad konceptet Nära vård innebär och hur det bör utvecklas. Torun betonar att bristen på kunskap om området är problematiskt, eftersom att förändringsarbetet bör baseras på delaktighet, där både medarbetare och befolkning får komma till tals.
− Den nära vården har sin grund i primärvården och får vi inte med oss distriktsläkarna med hög medicinsk kompetens kommer ingenting att hända. Sedan är det viktigt att komma ihåg att alla förändringar bygger på teamarbete, så även specialister inom barnmedicin, geriatrik, psykiatri och internmedicin är nödvändiga. Givetvis kommer en sådan här förändring också att involvera alla övriga vårdprofessioner, men exakt hur arbetet kommer att utformas återstår att se.

Visa tillit till professionerna
Det är en omfattande förändring av vårdstrukturen, så Torun anser att regionerna behöver påbörja arbetet redan nu och satsa parallellt på kompetensförsörjning, nya arbetssätt och nya kompetenser, på ett ekonomiskt hållbart sätt.
− Det är både en kortsiktig och långsiktig fråga, och det är centralt att samarbeta med kommunerna för att vi ska nå de resultat vi strävar efter, inte minst eftersom kommunerna ansvarar för en stor del av hälso- och sjukvården, bland annat i hemmen. Politiker och tjänstemän måste dock visa tillit till professionerna och låta dem vara en del i arbetet för att verkligen förankra förändringarna ute i vården.

Kräver ökade resurser
Konceptet Nära vård är brett och behöver självklart anpassas utifrån varje regions förutsättningar, men i just Uppsala län kommer det att involvera såväl dygnet-runt-öppna vårdcentrum, digitala och mobila lösningar och jour på primärvårdsnivå, som ordinarie hälsocentraler, BVC och MVC. Det kommer dock att krävas omprioriteringar och omfördelningar av resurser, något som kan komma att innebära en del tuffa beslut.
− Såvitt jag vet är det ingen region i Sverige där primärvården tilldelas mer än 20 procent av resurserna, men ska vi kunna möta de utmaningar som ställs på vården kommer detta att behöva förändras. Det blir en stor omställning, men det gäller att ha ett långsiktigt perspektiv och inte ge upp, avslutar Torun.

Har du som läkare en god förståelse för vad Nära vård innebär och hur den ska utvecklas?

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av läkare 22 mars–2 april 2019. Över 1 000 läkare har svarat på undersökningen.

Alla vinner på en mer nära och effektiv vård

Torun Hall och Louise Hamark hos Region Uppsala. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Torun Hall och Louise Hamark hos Region Uppsala. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Svensk hälso- och sjukvård står inför ett paradigmskifte där vården ska flytta ut från sjukhusen, närmare befolkningen.
– En mer nära och tillgänglig vård gynnar hela samhället men de stora vinnarna är patienterna, säger Torun Hall, förvaltningsdirektör, Nära vård och hälsa.

Uppsala är en region som ligger långt fram när det kommer till att anta framtidens utmaningar, inte minst inom primärvården.
– Vården i Sverige har traditionellt sett varit väldigt sjukhustung. Nu står vi inför en rad nya utmaningar som innebär att resurserna inte kommer att räcka för att klara framtidens behov. Genom att flytta ut så mycket som möjligt till den nära vården kan vi skapa en tillgänglig, mer nära vård som även består av kontinuitet, säger Torun Hall.
Själv har hon ett långt förflutet som läkare, varav 25 år som specialist i allmänmedicin.
– Jag har sedan slutet av 1990-talet arbetat som chef på olika nivåer inom primärvården och har parallellt, fram till för två år sedan, även varit kliniskt verksam. Just nu ligger allt fokus på att utveckla verksamheten med utgångspunkt från Göran Stiernstedts utredning ”Effektiv vård”.
Även Louise Hamark, distriktsläkare och verksamhetschef vid Eriksbergs vårdcentral, brinner för att utveckla primärvården.
– Sedan en tid tillbaka delar jag min tid mellan arbete på vårdcentralen och uppdraget som projektledare för ett delprojekt inom Region Uppsalas vision ”Effektiv och Nära vård 2030”. Den stora målbilden är att vården ska bli mer behovsstyrd och finnas nära befolkningen. Mitt projekt som handlar om att bilda vårdcentrum med fokus på nära vård är en viktig del av detta.

Ett steg i taget
En annan viktig del av visionen är akademiska vårdcentraler som ska knyta samman klinisk forskning, utveckling och utbildning med vardagen på vårdcentralerna.
– De akademiska vårdcentralerna är ett samarbete med Uppsala universitet som nyligen anställt två kliniska lektorer i verksamheten. Först ut är Samariterhemmets och Eriksbergs vårdcentraler, berättar Torun.
”Effektiv och Nära vård 2030” innebär i stort att befolkningen ska komma till primärvården med det mesta. Därför, menar Torun, är det viktigt att ta ett steg i taget.
– Vi bygger bron medan vi går på den och måste vara beredda på omtag och förändringar längs vägen. Viktigt är också att vi parallellt med framdriften av den nya organisationen arbetar med att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna och att detta görs i dialog med verksamheten.
Den pågående förändringen ser hon som ett spännande paradigmskifte inom svensk hälso- och sjukvård.
– Jag hoppas verkligen att dagens distriktsläkare kommer att axla ledande positioner i morgondagens Nära vård, avslutar Torun.

Vi söker distriktsläkare till våra vårdcentraler. Läs mer och ansök här!

Nära vård och hälsa
I framtiden behöver vi anpassa hälso- och sjukvården efter nya behov och utmaningar. Hälso- och sjukvården ska komma närmare patienter och invånare i Uppsala län, både relationellt, fysiskt och digitalt. Primärvården stärks i hela länet och satsningen Effektiv och Nära vård 2030 skapar många spännande karriärmöjligheter för såväl ST-läkare som färdiga specialister i allmänmedicin.
www.regionuppsala.se