Etikettarkiv: Samarbete

En utbyggd primärvård nödvändig

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Hur ska en större del av vården kunna flyttas närmare patienten? Primärvården måste utvecklas och mer resurser i form av pengar och personal krävs, vid sidan av bättre it-system, kommunikation och kontinuitet.

Läkare runt om i landet har svarat på frågan om vad som krävs för att en större del av vården ska kunna flyttas närmare patienten.

Satsning på primärvården
Hälften av slumpvis utvalda läkare som svarade på frågan var helt eniga och tydliga med att en satsning på primärvården är det första steget att ta. Det behöver bli lättare att få kontakt med vårdcentraler vilket kräver en bättre grundbemanning. Läkarna måste ha ett listningstak så att det finns en möjlighet att få en bra kontakt och kontinuitet mellan läkare och patient. ”Kontinuitet skapar trygghet och leder till färre söktillfällen.”
Man vill se många fler distriktsläkare och distriktssköterskor. Kanske öppna fler hälsorum, dit patienter kan gå utan att behöva boka tid och kontrollera blodtryck och ta enklare prover själva. Fler allmänspecialister efterlyses och att vård och uppföljning görs av samma vårdteam. Ökad bemanning inom alla yrkesgrupper gör det möjligt att skapa team som kan åka hem till patienter som är sjuka eller äldre. Primärvården behöver anställa personal som erbjuds en bra arbetsmiljö, och fast anställning så att de kan börja arbeta långsiktigt.

Bättre it-system
Det måste utvecklas bättre it-lösningar för att integrera slutenvårdens resurser med primärvård och hemsjukvård. Ta fram praktiska lösningar som underlättar hembesök. Bra logistik, kommunikation och dokumentationsmöjligheter exempelvis. Man efterlyser också ett gemensamt journalsystem.

Ledning och samarbete
Låt styrande, regionledning, politiker, tjänstemän, utredare fråga de som arbetar kliniskt vad som kan och bör göras och i vilken ordning. Politiker måste börja ta vettiga beslut och se konsekvenserna. Det går inte att fortsätta att spara sönder sjukvården. Låt förändringsförslag komma från dem som möter patienterna.
Många vill se ett närmare samarbete mellan primärvård och slutenvård. Resurser kan omfördelas från sjukhus till primärvård. Det krävs snabbare vägar mellan hemmet och sjukvård då många av de äldre patienterna slussas via akuten så fort de blir dåliga. Vården är till för patienten.

Krävs för att flytta mer vård närmare patienten
1. Resurser till primärvården
2. Fler allmänspecialister för kontinuitet
3. Högre bemanning
4. Bättre it-system
5. Vettiga beslut
6. Samarbete
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 18–21 oktober 2019. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.

Sätra Din Hälsocentral säkrar samarbete, utbildning och utveckling

Skickliga samarbetare. Från vänster: Björn Ericsson, läkare, Maria Pliakas, fysioterapeut, Maria Soledad, distriktsköterska och Dorothea Lagrange, läkare.
Skickliga samarbetare. Från vänster: Björn Ericsson, läkare, Maria Pliakas, fysioterapeut, Maria Soledad, distriktsköterska och Dorothea Lagrange, läkare.
– Samarbete. Utbildning. Utveckling.
När läkarna Björn Ericsson och Dorothea Lagrange, specialister i allmänmedicin och handledare, berättar varför de väljer att arbeta vid Sätra Din Hälsocentral i Gävle kommer svaren snabbt.

Sätra är ett bostadsområde i Gävle. Villor och radhus blandas med stora hyreshus. Hockeylaget Brynäs hemmaarena ligger på gångavstånd, liksom skogsområden och idrottsanläggningar för alla. På andra sidan gatan från den moderna hälsocentralen finns en ny familjecentral.
– Som läkare här träffar jag människor från hela världen, i livets alla skeenden. Det är oerhört stimulerande att följa människan genom livet. Kontinuitet och personkännedom gör oss bra rustade att hjälpa våra patienter med hela deras livssituation, säger Björn, och Dorothea utvecklar:
– Eftersom vi kan samarbeta runt varje människa, med såväl socionom, fysioterapeut, distriktssköterska, arbetsterapeut, som rehabkoordinator och apotekare hittar vi rätt med våra samlade insatser. Tidigare arbetsplatser jag varit på har varit mer hierarkiska. Här hjälper alla varandra.

Lärande arbetssätt
Distriktssköterska Maria Soledad har hela sin karriär inom vården. Hon understryker också de rika möjligheterna till samarbete, utveckling och utbildning.
– Ett bra exempel är vårt arbetssätt kring patienter med beroendeframkallande läkemedel. Genom arbete i team, fortbildning och diskussioner vet vi alla, från receptionister till läkare, vad som gäller.
Fysioterapeuten Maria Pliakas är även hon ett levande exempel på frukten av fortbildning inom Region Gävleborg. Med specialkunskaper inom cancervård och gynekologi rådger hon ofta sina kollegor.
– Vi jobbar även förebyggande med graviditetsrelaterade besvär, inkontinens och efterföljande förlossningsskador enligt gällande vårdprogram, säger Maria och fortsätter:
– Som jag och mina kollegor säger om Sätra: vi har stor bredd och variation i vårt arbete i en mångkulturell miljö. Här finns ett rikt lärande, en ständig utveckling där samarbetet betyder mycket.

Söker fler
Margreth Hultin Rosenberg, chef på Sätra hälsocentral, konstaterar att man nu söker nya ST-läkare.
– Vi har höga ambitioner och erbjuder en god utbildningsmiljö för utbildningsläkare med bra handledning och bra studievillkor, plus en given plats i teamet. Är du specialist i allmänmedicin och intresserad av handledning, teamarbete och ett lärande arbetssätt i vardagen är du också välkommen till oss.

Specialist i allmänmedicin sökes till Sätra Din hälsocentral, Läs mer och ansök här

ST-läkare sökes till Sätra Din hälsocentral. Läs mer och ansök här

Sätra Din Hälsocentral
• Primärvårdscentral i Gävle.
• Ingår i Region Gävleborg.
• Antal anställda: 40
• Antal listade patienter: 8 000
• Från sjukvårdsrådgivning till akutteam.
www.regiongavleborg.se

Brist på sjuksköterskor orsak till vårdplatsbristen

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Endast 3 procent av läkarna anser att situationen angående vårdplatser har förbättrats under 2017. 46 procent svarar oförändrad och 51 procent anser att situationen har blivit är sämre. Hur ska vårdplatssituationen förbättras?

I april i år ansåg 94 procent av läkarna att brist på vårdplatser var allvarligt för patientsäkerheten. De som i vår nya undersökning 10-12 oktober ansåg att vårdplatssituationen inte förbättrats under 2017, fick följdfrågan ”Hur ska situationen angående vårdplatser förbättras?”

Bättre arbetsvillkor för sjuksköterskor
Hälften av de tillfrågade läkarna ansåg att bristen på sjuksköterskor är den avgörande orsaken till vårdplatsbristen. Man menade att den dåliga lönen, bristande löneutveckling och dåliga arbetsvillkor för sjuksköterskor ligger till grund för att många sjuksköterskor går över till andra enheter, exempelvis primärvården. Det råder akut brist på sköterskor. Man menade också att trivsel, bra scheman och möjlighet till en bra ”lönetrappa” skulle få fler sjuksköterskor att stanna kvar på sjukhusen inom slutenvården. Några menade att det inte finns brist på vårdplatser, endast brist på sjuksköterskor. Fler sjuksköterskor gör att stängda vårdavdelningar kan öppnas. Man ansåg också att sjuksköterskor och läkare har en alltför stor administrativ börda.

Mer resurser och mer personal
En stor del av de tillfrågade ansåg att det förutom fler sjuksköterskor behöver anställas mer personal inom olika områden. Exempelvis fler undersköterskor, farmaceuter, administrativ personal och städpersonal. Flera ansåg också att man bör återinföra vårdbiträden. Sjuksköterskor och läkare ska arbeta med det de har anställts för. Låt pengarna till vården i första hand gå till löner och anställning av personal.
I undersökningen framkom att de resurser som sätts in måste ha som syfte att få fram fler vårdplatser. ”Det handlar inte om antalet vårdplatser baserat på golvyta utan på personalantal”. Stängda avdelningar behöver öppnas, samarbete mellan olika enheter behöver förbättras så att patienter ligger på rätt avdelning beroende på åkomma. Öppna exempelvis observationsavdelningar, vårdplaneringsavdelningar och palliativa avdelningar.

Bättre samarbete mellan kommun och landsting
Många ansåg att kommunen snabb­are ska ta över patienter som behöver vårdplanering för annan typ av vård och boende. Det ska också finnas möjlighet att slussa patienter till enheter med mindre vårdinsatser när den akuta vården är klar. Inom kommunen behövs också fler platser för äldre och långtidssjuka. ”Kommunen ska inte, lika lite som sjukvården, kunna säga ’vi har inte plats’. Då får man ordna plats”.

Fokus på personal för att öka antalet vårdplatser
1. Ökad lön och bättre arbetsvillkor för sjuksköterskor
2. Anställ mer personal inom olika sektorer
3. Prioritera resurserna mot fler vårdplatser
4. Bättre samarbete med kommunerna