Etikettarkiv: Vårdkvalitet

Bristande arbetstillfredsställande hos stor del av läkarkåren

Stefan Lindgren, ordförande i Svenska Läkaresällskapet samt professor och överläkare vid Skånes universitetssjukhus Malmö.
Stefan Lindgren, ordförande i Svenska Läkaresällskapet samt professor och överläkare vid Skånes universitetssjukhus Malmö.
Mer än hälften av läkarna säger att de inte har förutsättningar att bedriva vård med den kvalitet som de anser nödvändig. Det visar en undersökning som Framtidens Karriär – Läkare genomfört där 600 läkare svarar på frågor om sin arbetssituation.

Stefan Lindgren, ordförande i Svenska Läkaresällskapet samt professor och överläkare vid Skånes universitetssjukhus Malmö, är inte överraskad över resultatet.
– Intressant i sammanhanget är förstås vad man lägger i ordet kvalitet som kan betyda olika saker för olika individer. Men oavsett definition pekar resultatet på att det finns en upplevelse av bristande arbetstillfredsställande hos en stor del av läkarkåren.
De bakomliggande orsakerna kan vara många. Stefan Lindgren påpekar att merparten av alla läkare arbetar i smala verksamheter, de är på sin vårdcentral eller enhet och ser på vården med utgångspunkt från rådande omständigheter.
– Kanske upplever man att verksamheten har alltför långa väntetider eller dålig kapacitet för att klara besöken i öppenvården. Eller så är man frustrerad över den ständiga bristen på slutenvårdsplatser eller upplever att det inte finns tillräckligt med tid för egen kompetensutveckling och forskning. Det finns en rad olika saker som påverkar hur svaret blir på en öppen fråga om kvalitet.
Vad resultatet framförallt pekar på, menar han, är behovet av en mer genomgripande diskussion om vad som är hälso- och sjukvårdens uppdrag i samhället.
– Hur ska man kunna balansera allmänhetens förväntningar och de behov som faktiskt finns hos människor som är sjuka, i förhållande till de resurser som samhället faktiskt kan lägga på vården? Ju mer framsteg som sjukvården gör, desto mer ökar förväntningarna och desto större kan missnöjet bli då man upplever att förväntningarna inte infrias, trots att de faktiska behandlingsresultaten hela tiden förbättras.

Omöjlig ekvation
Att vården inte lever upp till allmänhetens förväntningar är ofta nära sammankopplat med tillgänglighet.
– Jag tror att vården, oavsett hur den organiserar sig, har svårt att få till en struktur som innebär att den alltid kan vara tillgänglig för alla. Att samtidigt hushålla med befintliga resurser så att patienter med störst behov är de som prioriteras är en ekvation som är svår att få ihop. Det finns en inbyggd omöjlighet i att få en full tillfredsställelse kring de här sakerna.
Därför, menar Stefan Lindgren, behövs en övergripande diskussion om vad begreppet kvalitet innebär.
– Det är först när vi har en samfälld definition som kvaliteten i sjukvården kan bedömas utifrån gemensamma kriterier, vilket i sin tur skapar förutsättningar för att initiera ett förbättrings­arbete som kan få stöd från alla håll.

Har du förutsättningar att bedriva vård med den kvalitet som du anser nödvändig?
kvalitet1_graf

Vårdplatser viktigast för att kunna bedriva kvalitativ vård

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
De 57 procent av läkarna som inte har förutsättningar att bedriva vård med den kvalitet som de anser nödvändig, fick följdfrågan ”Vad saknas för att du ska kunna bedriva vård med den kvalitet som du anser är nödvändig?”

Tillgången på vårdplatser bedömdes vara den viktigaste parametern och tätt därefter kom bemanning.

Fler vårdplatser
Ungefär hälften av de tillfrågade i undersökningen nämner vårdplatser som en kritisk faktor. För att kunna erbjuda kvalitativ vård krävs fler vårdplatser på alla nivåer. Bland annat skulle flödet på akuten kunna bli bättre. Ett ökat antal vårdplatser kan också minska stress och säkerställa ett gott bemötande och väl utfört arbete.

Ökad bemanning
Nästan lika många menar att det också krävs mer personal. I synnerhet fler sjuksköterskor men även läkare samt annan vårdpersonal. Ökad bemanning är nödvändig för att kunna möta kvalitetskraven inom vården. Flera nämner att det framförallt finns ett behov av fler sjuksköterskor på akuten.

Mer patienttid
På tredje plats kommer behovet av mer tid. Det är främst mer patienttid man har i åtanke. Man vill ha längre tid per besök, mer tid för att kunna ”utföra fullständiga undersökningar och bedömningar” och tid för att ”kunna göra ett bra jobb med varje patient från början”. Exempelvis vill man ha tid för att kunna slutföra uppgifter med god och säker kvalitet.

Kompetens och utbildning
Därefter anser man att kunskap är en viktig faktor och efterfrågar kompetent och erfaren personal. Man vill även att mer tid och resurser ska läggas på utbildning och fortbildning. En person sammanfattade: ”mer kompetent personal på rätt plats och vidareutbildning för alla yrkeskategorier”.

Mindre administration
Slutligen vill läkarna i undersökningen befrias från för mycket administration för att kunna ge kvalitativ vård. Dels vill man att den administrativa bördan ska minska och dels vill man att administrationen ska bli mer effektiv. Läkarna efterfrågar smarta journalsystem och mer logiska datasystem.

Det krävs för vård med kvalitet
• Fler vårdplatser
• Bättre bemanning
• Mer patienttid
• Kompetens och fortbildning
• Mindre och mer effektiv administration