Utbyggd geriatrik och stärkt primär­vård viktigast för vården av äldre

Publicerad 24 april 2017
Text: Hanna Engström

Människor idag lever allt längre vilket ökar vårdbehovet av äldre människor. En större satsning på geriatriken när det gäller såväl vårdplatser som kompetens värderas högst för att organisera vården på bästa sätt.

Framtidens Karriär – Läkares nyligen genomförda undersökning fick läkare svara på frågan om hur vården av de alltfler äldre ska organiseras. Geriatriken och primärvården var de två kategorier som dominerade.

Fokus på geriatrik
Behovet av fler vårdplatser är stort och att bygga ut geriatriska avdelningar samt inrätta fler kliniker nämns av en majoritet av de tillfrågade. Man vill se mer resurser till geriatriska mottagningar och möjlighet till direktinläggning av de äldre. Man framhåller behovet av fler specialister och större kompetens inom geriatrik. Några vill se en geriatrisk akutmottagning och andra tar upp vikten av ett snabbt flöde till rätt instans.

Satsning på primärvården
Det näst största ämnet var primärvården. Man anser att den bör byggas ut och efterfrågar mer resurser. Ett önskemål är ”en primärvård med möjlighet till kontinuitet, stabila relationer och tillgänglighet”. Flera menar att med rätt förutsättningar är primärvården den rätta instansen för äldrevård. Bättre geriatrisk kompetens och fasta läkare kan ge ett gott omhändertagande och möjlighet till preventivt arbete.

Hemsjukvård och samordning
Därefter tar många upp hemsjukvård och hemnära sjukvård som en viktig aspekt i vården av äldre. Det kan vara allt från mer avancerad sjukvård i hemmet, bland annat genom tekniska lösningar, till ökade möjligheter till hembesök. Besök av läkare och hemsjukvårdsteam anser man också kan förebygga inläggning. Nästan lika många poängterar vikten av samarbete mellan olika instanser. I de flesta fall syftar man på mellan kommun och landsting men det kan också gälla olika specialister. Man nämner även behovet av bättre samordning mellan hemtjänst/boende, primärvård och sjukhus.

Fler vårdplatser och äldreboende
Slutligen kommer två kategorier på delad femte plats – fler vårdplatser och äldreboenden. Behovet av fler vårdplatser ökar då många äldre är multisjuka. Man efterfrågar fler korttidsplatser men även fler vårdplatser generellt för att skapa stabilitet och att de gamla inte skrivs ut för tidigt. Fler äldreboenden gör i sin tur att färdigbehandlade patienter inte belägger sjukhusplatser. Man ser gärna att det finns läkare knutna till äldreboendet för att vårda och arbeta förebyggande.

Läkarnas förslag för vården av äldre
1. Utbyggd geriatrik
2. Stärkt primärvård
3. Hemsjukvård
4. Samordning mellan olika instanser
5. Fler vårdplatser och äldreboenden