Vården av äldre kräver nya arbetssätt

Publicerad 24 april 2017
Text: Annika Wihlborg

Maj Rom, närvårdsöverläkare i Landstinget Sörmland och projektledare för Sammanhållen vård och omsorg för äldre på SKL.
Maj Rom, närvårdsöverläkare i Landstinget Sörmland och projektledare för Sammanhållen vård och omsorg för äldre på SKL.
44 procent av läkarna saknar tillräckliga kunskaper för att klara av vården av de multisjuka äldre. 99 procent av läkarna anser att frågan om vården av det kraftigt ökande antalet äldre är viktig eller mycket viktig för hälso- och sjukvården.

– Frågan om vård av de äldsta och sköraste patientgrupperna är en central fråga för hela hälso- och sjukvården. Det är en relativt ny patientgrupp överlevare som sjukvården inte är optimalt rustad för att ta hand om på bästa sätt. Ett viktigt steg är att börja arbeta proaktivt snarare än reaktivt med dessa patienter, säger Maj Rom, närvårdsöverläkare i Landstinget Sörmland och projektledare för Sammanhållen vård och omsorg för äldre på SKL. Hon är specialistläkare i gynekologi och har arbetat med att utveckla vården av äldre i femton år, både på SKL och i Landstinget Sörmland.

Nya arbetssätt och omorganisering
Hon menar att vården av äldre kräver nya arbetssätt och en ny organisering som anpassats utifrån patientgruppens behov. Primärvårdens uppdrag och ansvar för vården av äldre behöver definieras tydligare.
– När sjuka äldre med små marginaler har behov av vård och omsorg från flera vårdgivare samtidigt måste samverkan mellan äldreomsorg, hemsjukvård, vårdcentraler och sjukhus fungera bättre än den gör idag. Behovet av geriatriker är stort, men vi kan omöjligt hinna utbilda tillräckligt många geriatriker för att tillgodose de kommande årens behov. Därför behöver all personal i sjukhusvården och primärvården ha en basal kunskap kring äldre och sköra patienters behov, säger Maj Rom.

Maj Roms viktigaste åtgärder för en bättre vård av sköra äldre:
• Att vården kommer hem till patienten i ökad utsträckning. Dagens vårdsystem är inte utformat utifrån de äldre och sköra patienternas behov. De behandlas ofta som andra patientgrupper, trots att deras behov skiljer sig markant från dem. En ökad andel av vården behöver därför bedrivas i hemmet så äldre och sköra patienter slipper söka sig till akutmottagningar i onödan.
• Primärvården behöver ta ett ökat ansvar för vård av äldre. En ökad andel av den vård som äldre patienter erbjuds bör bedrivas på vårdcentraler snarare än på sjukhus. Primärvården behöver därför ta ett ökat ansvar för vården av de sköraste äldre patienterna.
• Primärvården behöver arbeta systematiskt med att identifiera och erbjuda rätt proaktiva insatser för sköra äldre. Mycket kan göras för att förebygga att äldre blir riktigt sjuka och sköra, exempelvis åtgärder som minskar risken för undernäring eller muskelsvaghet. Primärvården behöver kunna identifiera och hjälpa dessa patienter på ett så tidigt stadium som möjligt.
Andelen äldre i Sverige ökar kraftigt. Hur viktig är frågan om vården av äldre för hälso- och sjukvården?
aldrevard1_graf1
Har du tillräckliga kunskaper för att klara av vården av de multisjuka äldre?
aldrevard1_graf2