Äldreomsorg

Läkare krävs för kvaliteten i äldreomsorgen

Publicerad 25 november 2020
Text: Annika Wihlborg
Foto: Shutterstock

Andelen äldre i Sverige blir allt fler i takt med att medel­livslängden ökar. Den demografiska utvecklingen innebär att äldreomsorgen ställs inför enorma utmaningar. För att säkerställa individernas möjlighet till rätt vård i rätt tid krävs medicinsk kompetens och kontinuitet.

– Läkarmedverkan på ledande nivå saknas idag i den kommunala omsorgen. En nationellt reglerad chefsläkare som har det övergripande ansvaret för patientsäkerhet, bemanning, kontinuitet, kompetens och fortbildning behöver införas. Chefsläkaren bör ha mandat att utveckla, säkra och förbättra den kommunala omsorgen, säger Elin Karlsson, 2:e vice ordförande i Sjukhusläkarna samt specialistläkare i kirurgi på Södertälje sjukhus.
I dagsläget varierar läkarmedverkan, kvalitet och det medicinska innehållet i äldreomsorgen avsevärt mellan olika kommuner. Detta har blivit extra tydligt under covid-pandemin. Krafttag behövs för att säkerställa individernas rättighet till bästa möjliga vård inom den kommunala omsorgen.
Behövs i planeringsarbetet
– I äldreomsorgen har läkare ofta en slags konsultroll som innebär att de gör punktinsatser eller brandkårsutryckningar, men inte involveras i det strategiska arbetet när viktiga beslut fattas. Genom att involvera läkare i planeringsarbetet och det kontinuerliga medicinska arbetet på exempelvis äldreboenden kan äldreomsorgen också bli mer attraktiv för såväl läkare som övrig personal. Anställningsformen är inte det centrala här. Det viktiga är att läkare i äldreomsorgen ges möjlighet att fortlöpande stärka den medicinska kompetensen hos övrig personal och att arbeta med kontinuitet i patient-läkarrelationen till de äldre, säger Elin Karlsson.

”Alla äldre har rätt till samma tillgång till vård, oavsett var i landet de bor.”

Nationella riktlinjer krävs
Hon anser att en stärkt medicinsk kompetens i de äldres vardag i form av ansvariga läkare kan generera ökad trygghet i arbetsgruppen. Det skulle bidra till att fler äldre får den vård de behöver, hemma eller på äldreboende, i tid – innan de behöver uppsöka akutvård eller åka in till sjukhus.
– Alla äldre har rätt till samma tillgång till vård, oavsett var i landet de bor. Socialstyrelsen bör därför upprätta nationella riktlinjer som säkerställer den medicinska kompetensen i äldreomsorgen. Den medicinska kompetensen behövs på två nivåer: en nationellt reglerad chefsläkarfunktion på övergripande nivå, och en nationell reglering med krav på läkarmedverkan inom varje boende. Det skulle öka tryggheten för de äldre och stärka det medicinska och förebyggande arbetet, säger Elin Karlsson.

Ge mandat till förändringar
Det är viktigt att läkarna i äldreomsorgen ges mandat att genomföra de förändringar som krävs, till exempel om de identifierar ett medicinskt utbildningsbehov eller behöver vidta åtgärder för att minska smittspridning, säger hon. Det är särskilt viktigt med tanke på att andelen multisjuka äldre med komplexa vårdbehov väntas öka framöver. Elin Karlsson anser att vi har mycket att lära av den pågående pandemin, bland annat vikten av att rusta i tid för det ökade framtida trycket på äldreomsorgen.

Elin Karlsson, 2:e vice ordförande i Sjukhusläkarna samt specialistläkare i kirurgi på Södertälje sjukhus. Foto: Stefan Tell