Försäkringskassan

Rapport om läkare och FK

Publicerad 4 maj 2021
Text: Adrianna Pavlica
Sayran Eliassi har granskat konflikten mellan läkare och Försäkringskassan.

Striden mellan läkarkåren och Försäkringskassan har pågått länge och en ny rapport visar på den rollkonflikt som finns.
– Det råder bristande förtroende och tillit i hur man ser på varandras roller och hantering av sjukskrivning, och i slutändan är det den enskilde medborgaren som drabbas, säger Sayran Eliassi.

I rapporten ”Lojal ordningsvakt och nyttig hjälpare: Om rollkonflikter mellan Försäkringskassans handläggare och sjukskrivande läkare” har Sayran Eliassi, tidigare masterstudent, tillsammans med statsvetaren Jenny Madestam velat belysa hur läkare och handläggare betraktar sina respektive roller och förstå varför konflikter uppstår dem emellan.
– Det formas olika roller med motstridiga krav och förväntningar som kommer i konflikt med varandra, säger Sayran Eliassi.

Olika utgångspunkt
Hon menar att det råder misstänksamhet gentemot varandras hantering av sjukskrivning, och relationen karaktäriseras av bristande förtroende och irritation.
– Utgångspunkten är olika. Handläggarna tittar på det som är friskt hos individen, målet är att få tillbaka personen i arbete. Läkarna däremot är ganska klientbaserade och omsorgsorienterade, de tittar på vad som är sjukt hos patienten, säger Sayran Eliassi.
Försäkringskassans handläggare förväntar sig att läkare ska bedöma tillståndet utifrån observationer med distans till klienten och även kunna mäta arbetsförmåga i både tid och omfattning.
– Läkare menar att det ibland är orimligt, och framför allt när det gäller psykisk ohälsa är det svårt att sätta en prognos. Men handläggare anser att det är en självklarhet för att kunna återföra personer i arbete, och då uppstår en konflikt.

”Läkare menar att det ibland är orimligt, och framför allt när det gäller psykisk ohälsa är det svårt att sätta en prognos.”

Båda klientorienterade
Sayran Eliassi berättar att det saknas konsensus kring villkoren för bedömning av arbetsförmågan. Handläggarna fäster stor vikt vid objektivitet och återgång i arbete, medan läkare tenderar att tillvarata patientens intressen och ser ibland sjukskrivning synonymt med rätten till sjukpenning.
– Handläggarna menar att läkarna är för klientorienterade, att de har en patientnära kontakt som gör att de inte alltid är objektiva i sina bedömningar. Läkarna själva uttrycker också att de är på patientens sida. Så det är en konflikt, men egentligen är det två verksamheter som har samma klientbas och som borde kunna samarbeta för den enskildes bästa.
För att konflikten ska lösas krävs förändring på politisk nivå, men också i förutsättningar och kompetens bland båda professionerna.
– Rent konkret krävs det kompetensutveckling bland läkarna när det kommer till försäkringsmedicin, säger Sayran Eliassi.