Mest akuta frågorna

Bemanning och vårdplatsbrist mest akuta frågorna

Publicerad 11 maj 2022
Text: Adrianna Pavlica
Foto: Shutterstock

Vilken är den mest akuta frågan som måste åtgärdas omgående inom hälso- och sjukvården? Vår undersökning mot läkare visar att många har tröttnat på personalbrist, tuffa scheman och brist på återhämtning.

Bland hundratals fritextsvar an­ges bemanningen och vårdplatsbristen som de överlägset mest akuta frågorna. Bemanningsfrågorna som anges är många. Personalbrist – och personalflykt – verkar vara det största problemet, och många påpekar att det inte bara gäller läkare utan att också sjuksköterskebristen påverkar vården och läkares arbetssituation på ett negativt sätt.

Schemaläggningar
Schemaläggningar är en annan stor fråga. 40 timmar i veckan plus jourer anses ge för lite återhämtning: ”Vi orkar inte mer, man måste verkligen se över reglerna kring dygnsvila och veckovila”, skriver en läkare. Och vissa orättvisor pekas ut: exempelvis påpekar flera personer att barnlösa missgynnas medan personer som är föräldrar prioriteras vid schemaläggning.

Arbetsmiljö
En del kopplar ihop personalbristen med den näst vanligaste punkten, vårdplatsbristen, som många anger som svar följt av utropstecken. Arbetsmiljön uppger många som ett problem. En läkare beskriver en arbetsmiljö ”där läkare dagligen måste frångå sina egna etiska riktlinjer för att sköta patienter på ett mycket decimerat och ovärdigt sätt”. Också omsättningen av personal pekas ut som ett problem för arbetsmiljön.

Löner
Lönerna anses vara för låga eller orättvisa. Det påpekas att om belastningen inte kan minskas för de som arbetar inom vården, så måste kompensationen i alla fall öka. ”Gör det attraktivt att jobba 24/7 med högre löner”, skriver en läkare i sitt svar. Många uppger också att administrationsbördan behöver minska, för att läkare och sjuksköterskor ska ha tid till det faktiska vårdarbetet.
En del oroar sig för kompetensbrist, delvis som en följd av personalflykten. Att säkerställa adekvat läkarkompetens för läkare från alla länder är också en punkt som flera tar upp.
Ledarskap och styrning är även en punkt som kommer upp, där många är missnöjda med det nuvarande ledarskapet och vill se fler läkare som chefer.

De vanligaste svaren

• Bemanningen
• Vårdplatsbristen
• Arbetsmiljön
• Lönerna
• Personalbristen (även sjuksköterskor)
• Administrationen
• Ledarskap och styrning

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 22–27 april 2022. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.