Förslag till förbättringar

Läkare vill ha höjd lön för sjuksköterskor

Publicerad 9 maj 2023
Text: Adrianna Pavlica Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Hela 94 procent av de tillfrågade läkarna anser att situationen i svensk sjukvård är allvarlig eller ganska allvarlig. En av lösningarna anses vara höjd lön – för sjuksköterskor.

IVO har riktat kritik mot samtliga 27 granskade sjukhus i sin rapport från januari 2023, bland annat eftersom det råder brist på vårdplatser och att patientsäkerheten inte kan garanteras.
I vår enkät fick läkare frågan om hur allvarlig de anser att situationen är i svensk sjukvård – hela 94 procent svarade allvarlig eller ganska allvarlig. Noll procent svarade bra.
Hundratals förslag på förbättringar har kommit in i samband med enkäten. Många påtalar att lönen för all vårdpersonal behöver höjas – men de flesta lyfter fram sjuksköterskornas lön som en prioritet framför läkarnas egna.

”Tror att staten behöver ta över ansvaret för vården på nationell nivå.”

Detaljstyr inte vården
Arbetsmiljö med bättre bemanning är det många som efterfrågar, framför allt är det lösningar för administrationsbördan som presenteras. Många vill minska på kraven och ges mer tid till patienterna. ”Sluta detaljstyr vården med krav på standardiserad dokumentation i absurdum”, skriver en läkare.
Bland svaren fokuserar många på ledning och styrning. Många vill förstatliga och centralisera vården och avskaffa landsting/regioner. ”Tror att staten behöver ta över ansvaret för vården på nationell nivå. Satsning på primärvården. Omfördelning av resurser. Mer inflytande från läkarprofessionen”, skriver en läkare. Och just läkarprofessionens plats i ledarskapspositioner är det många som önskar. ”Chefer med medicinsk kompetens behövs, låt läkare vara chefer”, skriver en person i enkäten.

”Skära med stora kniven”
Vårdplatser och mer resurser är för många en nyckelfråga, som tycks hänga ihop med just bättre ledning och omprioritering av de resurser som finns. ”Prioriteringar måste göras. Man måste in och skära med stora kniven. Vi kan inte fortsätta bedriva vård med allt minskade resurser (utbrända kollegor, trångbodda lokaler) samtidigt som den medicinska utvecklingen exploderar och uppdraget blir större dagligen”, skriver en läkare.
Ett genomgående tema i svaren är också att man önskar minska användandet av hyrpersonal, både läkare och sjuksköterskor. Vissa vill gå så långt som till att införa ett nationellt förbud.

Viktigaste förslagen till förbättringar

  • Höjd lön – framför allt för sjuksköterskor
  • Bättre arbetsmiljö och bemanning
  • Mindre administration, mer tid till patienter
  • Mer resurser och utökat antal vårdplatser
  • Bättre ledning och chefer med medicinsk kompetens
  • Förstatliga och centralisera vården
  • Minska hyrpersonal

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 6–12 april 2023. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4 procentenheter.