Immunterapi

Rätt cancerbehandling till rätt patient

Publicerad 9 maj 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Johan Marklund
Andreas Lundqvist, forskargruppchef och professor i onkologisk immunterapi vid Karolinska Institutet. Foto: Johan Marklund

– Immunterapi bygger på att stimulera kroppens immunförsvar för att bekämpa cancer. Sedan det första läkemedlet kom ut på marknaden 2011 har det skett en revolutionerande utveckling inom immunterapiområdet, säger professor Andreas Lundqvist.

– Jag leder en forskargrupp som studerar immunförsvaret hos patienter med cancer. Ett forskningsspår är inriktat på hur immunförsvaret påverkas under cancersjukdom, ett annat handlar om hur immunförsvaret i terapeutiskt syfte kan stimuleras att känna igen och angripa cancerceller, säger Andreas Lundqvist, forskargruppchef och professor i onkologisk immunterapi vid Karolinska Institutet.
Immunterapibehandling som på olika sätt aktiverar immunförsvaret har i många fall visat sig vara en relativt potent behandling. På senare år har antalet godkända onkologiska immunterapiläkemedel ökat markant och den kliniska implementeringen gör ständigt nya framsteg. Långt ifrån alla patienter svarar dock på den immunterapeutiska behandlingen.

”Patienter med en inflammerad tumör tenderar att svara bättre på immunterapi.”

Identifiera prediktiv biomarkör
– Genom att, i nära samverkan med kliniska kollegor, studera olika komponenter i immunförsvaret före, under och efter behandling strävar min forskargrupp efter att identifiera och kartlägga de mekanismer som avgör varför somliga patienter inte svarar på behandlingen samt varför somliga patienter utvecklar biverkningar. Resultaten försöker vi sedan härleda till sammansättningen i immunförsvaret, säger Andreas Lundqvist.
Forskargruppen studerar även patienter som behandlas med immunterapi i syfte att utveckla så kallade biomarkörer, som i framtiden kan bidra med värdefull information för att kunna ge rätt behandling till rätt patient.
– Målet är att försöka identifiera en prediktiv biomarkör som kan avgöra vilka patienter som löper högst risk för att drabbas av biverkningar eller återinsjukna och vilka som överhuvudtaget inte bör behandlas. Vi identifierar även de biomarkörer som kan avgöra vilka patienter som är mest mottagliga för immunterapeutisk behandling, säger Andreas Lundqvist.

Förstå tumörerna
Hans forskning syftar bland annat till att öka förståelsen för hur de cytotoxiska lymfocyter som attackerar tumörceller fungerar.
– Patienter med en inflammerad tumör tenderar att svara bättre på immunterapi eftersom deras immunförsvar har känt igen cancercellerna och aktivt angriper dem. En del av min forskargrupps arbete fokuserar därför på att förstå hur tumörer blir inflammerade. Vi analyserar bland annat cancercellernas förmåga att hämma immunförsvaret och försöker hitta lösningar på hur vi kan aktivera det, för att göra patienter mer mottagliga för behandling, säger Andreas Lundqvist.

Aktivera specifika T-celler
Hans forskargrupp arbetar även med att ta fram metoder för att aktivera tumörspecifika T-celler som ett led i att tillverka nya cellterapiläkemedel hos patienter med spridd cancersjukdom.
– Målet är att våra markörer på ett par års sikt kan implementeras i vården så de kan bidra till både förfinad prognos och behandling, säger Andreas Lundqvist.