Etikettarkiv: Attraktivitet

Reglera antalet patienter per läkare

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
”Vad skulle göra det mer attraktivt att arbeta inom primärvården?” Den frågan fick läkarna. Mer tid för patienterna och reglerat patientantal per läkare blev det vanligaste svaret. Även minskad arbetsbelastning var en viktig faktor.

Mer tid för patienterna prioriteras högt av läkarna i undersökningen. Längre patientmöten, kontinuitet och möjlighet att följa upp sina patienter nämns av många. Flera vill kunna följa samma patienter under en längre tid. Man tar upp vikten av att ha ett listningstak för att nå ett reglerat patientantal per läkare. En person uttrycker: ”En rimlig lista så att man kan ge patienten en bra vård”.

Minskad arbetsbelastning
Den näst största kategorin i undersökningen handlar om arbetsbelastningen. Ett stort antal menar att arbetsbördan behöver minskas, många skriver att den bör ligga på en rimlig nivå. Arbetsbelastningen handlar främst om för stor mängd arbete, ibland på grund av en tung administrativ börda. Delegering av exempelvis sjukskrivningar skulle underlätta. Ökad bemanning är en annan aspekt som skulle avlasta.

Bemanning och teamwork
Just personalfrågan kommer på tredje plats i undersökningen. Men det handlar även om kontakten och samarbetet med kollegor. Flera poängterar vikten av teamwork och bra kollegialt stöd. Möjligheten att kunna konsultera en mer erfaren kollega värderas högt likväl som samverkan mellan läkare och andra personalkategorier samt ledning. Ökad bemanning och fler fasta läkare är önskvärt.

Vikten av att kunna påverka
Många läkare vill ha större frihet att kunna påverka sin egen arbetssituation. Att kunna styra och planera sitt arbete, ha möjlighet att påverka schema och kunna planera tidsåtgången för varje enskilt besök samt eget patientansvar. Flera nämner också specifikt att de vill se mindre detaljstyrning från politiskt håll. Medbestämmande över den egna arbetssituationen för att skapa en attraktiv arbetsplats är viktigt. Tätt efter, på femte plats, kommer en önskan om bättre löneutveckling och högre lön.

Administration och kompetensutveckling
Värt att nämna är också att ett stort antal vill minska de administrativa uppgifterna samt att många efterfrågar utvecklingsmöjligheter i form kontinuerlig fortbildning, kompetensuppdatering och vidareutbildning.

Faktorer som gör det mer attraktivt att arbeta inom primärvården
1. Tid för patienterna, reglera antal patienter per läkare
2. Rimlig arbetsbelastning
3. Högre bemanning och bättre team­arbete
4. Möjligheten att påverka sin arbetssituation
5. Konkurrenskraftiga löner
6. Minskad administration
7. Kontinuerlig kompetensutveckling

Påverkansmöjligheter och teamarbete ökar attraktiviteten

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Möjlighet att påverka sin arbetssituation, rimlig arbetsbelastning, bra team och ett bra ledarskap kännetecknar, enligt läkarna, en attraktiv arbetsgivare inom hälso- och sjukvården. Även kompetensutveckling, bemanning och arbetsmiljö rankas högt.

Karin Melander, HR- direktör i Region Skåne.
Karin Melander, HR-
direktör i Region Skåne.
– Undersökningsresultatet är inte särskilt överraskande, de faktorer som rankas högst känner jag igen från flera andra liknande undersökningar. Jag instämmer angående vilka faktorer som är viktigast för att en arbetsgivare ska vara attraktiv. Det är särskilt glädjande att många läkare värderar teamarbete högt eftersom det är en tydlig trend att sjukvården går från stuprörsorganisationer till teamarbete. I primärvården har vi exempelvis märkt att läkarroller som innebär mycket ensamarbete har minskat i attraktivitet, säger Karin Melander, HR-direktör i Region Skåne.
Hon anser att ett bra ledarskap och möjlighet för läkare att påverka går hand i hand. En chef som arbetar strategiskt och kan kommunicera tydliga målsättningar för organisationen och samtidigt stötta sina medarbetare i det dagliga arbetet uppskattas ofta av många.

Hans Larsson, konsultläkare.
Hans Larsson, konsultläkare.
Involvera läkarna
– En bra chef ska vara rak och tydlig med vart organisationen är på väg och vilka utmaningar som väntar organisationen i framtiden, exempelvis en ökad digitalisering och demografiska faktorer. Chefen ska också kunna entusiasmera medarbetarna, säger Karin Melander.
Nyckeln till att bli en attraktiv arbetsgivare för läkare är, enligt Karin Melander, att lyssna in och verkligen involvera läkarna på varje arbetsplats. Det stärker även läkarnas känsla av att kunna påverka organisation och arbetssätt.
– Ett sätt att stärka läkarnas möjligheter att påverka arbetssätt och organisation är att ersätta den detaljerade styrning som råder på många håll i sjukvården med ett mer målorienterat arbetssätt som ger bättre påverkansmöjligheter, säger Karin Melander
– De faktorer som läkarna i undersökningen anger som viktiga överensstämmer med mina egna prioriteringar. Om arbetsgivare fokuserar på att förbättra de fyra faktorer som toppar rankingen så har de kommit långt i arbetet med att stärka sin attraktivitet, säger Hans Larsson, som tidigare var anställd, men sedan ett år tillbaka är konsultläkare i primärvården hos LäkarLeasing.

Kompetensutveckling behövs
– I primärvården, där jag är verksam, är arbetsbelastningen generellt sett för hög. Många läkare är dessutom toppstyrda utan några större möjligheter att påverka sitt arbete. Samtidigt upplever många att de för en ständig kamp för att få tillgång till kompetensutveckling i den utsträckning de anser sig behöva, säger Hans Larsson.
Han anser att sjukvården bör öka andelen läkare i ledande positioner. För många läkare är det viktigt att ha en chef som har förståelse för och är insatt i läkares arbetssätt och förutsättningar.
– Vad gäller kompetensutveckling så är primärvården eftersatt även där. I sjukhusvården får läkare tillgång till mycket informell kompetensutveckling via mer erfarna kollegor, men i primärvården är det inte lika självklart med kontinuerlig kompetensutveckling, säger Hans Larsson.

Vilka av följande faktorer kännetecknar en attraktiv arbetsgivare inom hälso- och sjukvården? Ange gärna flera.


1. Möjlighet att påverka din arbetssituation
2. Rimlig arbetsbelastning
3. Bra team/arbetskamrater
4. Bra ledarskap/arbetsledning
5. Möjligheter till kompetensutveckling / vidareutbildning
6. Rimlig bemanning
7. Bra arbetsmiljö
8. Bra schemaläggning / arbetstider
9. Bra lön / löneutveckling
10. Stimulerande arbetsuppgifter
11. Bra utvecklingsmöjligheter
12. Mer tid för patienterna
13. Inte behöva arbeta övertid
14. Möjlighet att arbeta med forskning
15. Annat

God bemanning viktigast för psykiatrin

Bättre bemanning är den främsta faktor som skulle göra arbetet inom psykiatrin mer attraktivt, enligt en undersökning bland läkare. Därtill efterfrågar man bättre samordning och omsorg om patienten i vårdkedjan.

I undersökningen bland ett slumpmässigt urval av läkare framkommer tydligt att det finns behov av ökad bemanning. Man efterfrågar en större personalstyrka i alla kategorier. Läkarna upplever att det är personalbrist på många håll och vill se fler och engagerade kollegor. Förstärkt bemanning kan leda till såväl bättre arbetsmiljö, stöd och stabilitet som lägre arbetsbelastning.

Nätverk för omhändertagande
Den näst största kategorin berör patienterna och handlar om samordning mellan olika enheter. Man vill se snabbare och effektivare vård och skapa ett väl fungerande nätverk för omhändertagande. Till exempel nämns ett utökat samarbete mellan psykologer, terapeuter och stöd från olika instanser i samhället, en samsyn bland alla yrkesgrupper. Därtill efterfrågas tillräcklig tid för varje konsultation och man betonar vikten av kontinuitet för att kunna följa upp patienter och ge relevant stöd.

Kompetens, lön och arbetsbelastning
Nästa område handlar om behovet av kompetens och möjlighet till fortbildning. Man vill gärna se högre kompetens hos såväl ledning som medarbetare. Detta kan möjliggöra rätt insatser och de erfarna och kompetenta kollegorna kan fungera som förebilder. På fjärde plats kommer svar som handlar om högre lön. Som femte och sista område nämns behovet av rimlig arbetsbelastning. I vissa fall kan det handla om att minska den administrativa bördan, i andra fall vill man se över antalet patienter per läkare. Värt att nämna är även att ett flertal nämner vikten av bra ledarskap samt styrning och struktur. Man efterfrågar ett tryggt arbetsklimat, mer säkerhet och bättre skydd mot hot och våld.

Det gör psykiatrin mer attraktiv att arbeta inom
1. Bättre bemanning
2. Samordning och omhändertagande
3. Kompetens och fortbildning
4. Högre lön
5. Rimlig arbetsbelastning