Etikettarkiv: Råd

Bättre personalpolitik krävs för bättre sjukvård

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Hur ska utvecklingen i sjukvården vändas? Den absolut viktigaste åtgärden enligt läkarna är att personalen måste behandlas bättre inom sjukvården. Förutom mer resurser måste dessa också användas rätt och professionen måste få styra sjukvården.

Läkarna som anser att utvecklingen inom svensk sjukvård går åt fel håll har svarat på frågan: ”Vilka åtgärder anser du måste vidtas för att vända utvecklingen till att gå åt rätt håll i svensk sjukvård?”

Personalpolitik och vårdplatser
En övervägande del av de tillfrågade läkarna anser att lönen och arbetsmiljön måste förbättras för framförallt sjuksköterskor. Bristen på vårdplatser är främst en följd av för få sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Det är personalen som är verksamheten, och de är en förutsättning för en bra och säker sjukvård med hög kvalitet. Det spelar ingen roll hur fina lokaler och apparater som finns om man som arbetsgivare inte begriper att det gäller att värva, värna om och behålla bra personal.

Låt professionen styra
För att kunna vända sjukvårdsutvecklingen behövs mer resurser. Förutom mer pengar måste man se över hur resurserna används: ”Politikerna måste våga tala om att pengarna inte räcker till allt, och då också våga prioritera.” Här menar man att politiker måste lita på professionen: ”Låt de som vårdar styra vården med hjälp av en kunnig HR, ekonomiavdelning som stödfunktioner.” Man efterlyser färre chefer generellt, exempelvis genom att ta bort mellanchefer utan medicinsk kunskap.

Primärvården
En stor enighet råder om att primärvården behöver utvecklas och få mer resurser. Det är en förutsättning att primärvårdens läkare och sjuksköterskor har en dräglig arbetssituation. Primärvården ska vid behov slussa patienter vidare till slutenvården.
Däremot råder det delade meningar om den digitala primärvården. Många menar att inga skattepengar ska läggas på e-tjänster, utan patienten får betala som om det vore privatmottagning. Andra menar att det kan vara ett komplement till de fysiska vårdcentralerna om det används på ett etiskt och medicinskt korrekt sätt. ”Vi behöver utbilda människor i hur man söker vård och framförallt om egenvård.” Alltför många ”friska” personer söker sig till akutmottagningar och vårdcentraler.

Minskad administration
Läkarsekreterare, undersköterskor och sjukvårdsbiträden efterlyses. Många läkare anser att administration tar alltför mycket tid från patienterna. Att återinföra exempelvis läkarsekreterare kan avlasta både läkare och sjuksköterskor.
För att få en enhetlig och likvärdig vård i Sverige bör den förstatligas. ”Det är oacceptabelt att det ska vara avgörande var en patient bor, vården måste ha lika hög kvalitet i hela landet.”

Läkarnas åtgärder för att vända utvecklingen
1. Bättre personalpolitik generellt
2. Bättre löner och arbetsmiljö för sjuk­sköterskor
3. Låt professionen styra
4. Utveckla primärvården
5. Administrativ avlastning
6. Förstatliga sjukvården
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av läkare 22 mars–2 april 2019. Över 1 000 läkare har svarat på undersökningen.

Läkarnas råd till den nya riksdagen

Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag
Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag
Ett förstatligande av sjukvården för jämlik vård, bättre arbetsvillkor, storsatsning på primärvården och att låta professionen bestämma mer. Det är några av de beslut som läkarna anser att den nya riksdagen ska fatta.

Ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige har svarade på frågan ”Vilka beslut anser du att den nya riksdagen ska fatta angående sjukvården?” Här redovisas en sammanfattning av svaren.

Förstaliga sjukvården
Att stort antal läkare angav att riksdagen bör ta bort landstingen och förstatliga vården. Dessa kommentarer hänger ihop med att man vill ha en vård som är lika för alla oavsett var man bor i Sverige. Det skulle också göra det möjligt att ha samma journalsystem över hela landet, vilket skulle underlätta arbetet för samtliga vårdenheter och effektivisera administrationen.
Man menade också att det är viktigt med ett mer långsiktigt perspektiv, vilket ett förstatligande skulle kunna ge.
Man föreslog att tillsätta en utredning för att ”skapa möjlighet för stiftelsedrivna sjukvårdsproducenter (non profit foundations) typ Mayokliniken, Stanford, Cleveland Clinic. Då slipper vi debatten om vinster i välfärden eftersom vinster återinvesteras i verksamheterna.”

Lön och arbetstid/villkor
Riksdagen måste ge utrymme för högre lön och bättre arbetsvillkor för all vårdpersonal.”Att arbeta övertid är snarare regel än undantag.” Risken är att kompetent personal går över till privat verksamhet. Många menar att man vill kunna påverka sitt schema så att det finns en variation i arbetet. Trötthet hos läkare och sjuksköterskor är en stor hälsorisk för patienterna.
Man angav att det måste finnas listningstak för läkare inom primärvården för att få en dräglig arbetssituation.

Satsa på primärvården
Det bör göras en storsatsning på primärvården. Många vill ge riksdagen i uppdrag att titta på den norska modellen för primärvård. Läkare och övrig personal inom primärvården måste få möjlighet att lägga upp sitt arbete själva.
”Resurser ska tillföras till primärvården och den ska bemannas fullt ut innan ytterligare ansvar och arbetsuppgifter kan läggas på den.”

Låt professionen bestämma
Man bör göra en total omorganisering, där personer utan insyn i eller utbildning inom hälsosjukvård ska lämna över sina positioner till personer med rätt inställning och kompetens.
”Att anlita karriärklättrare som piskar slavar i jakten på produktion håller bara ett tag. Det är en utomordentligt korkad metod för att åstadkomma stabilitet och har en direkt negativ effekt på både produktionen, och kvaliteten på den sjukvård Sveriges befolkning betalar skattekronor för.”

Läkares råd till den nya riksdagen
1. Förstatliga vården – skrota landstingen
2. Lika vård oavsett var du bor
3. Högre lön och drägliga arbetsvillkor
4. Listningstak
5. Storsatsa på primärvården
6. Låt professionen vara med och bestämma
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 19–22 oktober 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.

Värdefulla råd till stressade doktorer

Illustration: Bo Jönsson / Skånes universitetssjukvård
Illustration: Bo Jönsson / Skånes universitetssjukvård
Allt fler läkare och utbildningsläkare i primärvården vittnar om tuffare arbetsbörda och växande vårdbehov. Med ”Bli en grön Doktor – Om konsten att arbeta hållbart och effektivt som läkare” vill Ola Bergstrand tipsa sina kollegor hur man kan minska stressen och gå hem i tid med känslan av att vara ”good enough”.

Allmänläkarna har fått mycket tuffare uppdrag idag. Inte minst beror det på en kraftig tendens att remittera patienter till primärvården från sjukhusen. Men det beror också på att läkarna måste spela kompletteringspingpong med försäkringskassan, samtidigt som tillgängligheten på vårdcentralerna ska öka, säger Ola Bergstrand, som är verksamhetsstrateg på divisionsledning för primärvården i Skånevård Sund.
Under sina år som verksamhetschef och specialist i allmänmedicin på Vårdcentralen i Löddeköpinge såg han hur framför allt ST-läkare blev alltmer stressade. Men trots att uppdraget hela tiden växer inom primärvården med fler äldre och multisjuka patienter är resurserna knappa.
– I denna tuffa verkligheten är det inte konstigt att en femtedel av allmänläkarna har varit sjukskrivna för stress och var tredje har övervägt att lämna yrket helt på grund av arbetsbelastning, fortsätter han.

Ola Bergstrand, verksamhetsstrateg på divisionsledning för primärvården i Skånevård Sund.
Ola Bergstrand, verksamhetsstrateg på divisionsledning för primärvården i Skånevård Sund.
Medvetna satsningar
För några år sedan fick Ola Bergstrand i uppdrag att titta närmare på hur man kan behålla och locka fler läkare till primärvården. Syftet var att vända den negativa spiral många vårdcentraler i Skåne befann sig i, med många hyrläkare och hög arbetsbelastning.
Genom ett hundratal intervjuer med kollegor, verksamhetschefer och studierektorer fick han en bättre bild av vad som behövde göras.
– Det jag upptäckte under intervjuerna var att det fanns vårdcentraler, ett slags ”gröna öar”, där personalomsättningen var låg. Gemensamt för dessa var bland annat medvetna satsningar på arbetsmiljön där läkarna fick större inflytande och möjlighet till fortbildningar.

Kloka kollegor gav råd
Intervjuserien ledde till den så kallade ”Gröna öar-rapporten” med en sammanställning över nyckelfaktorer i att skapa en attraktiv arbetsmiljö. I höstas kom Ola Bergstrand med ytterligare en rapport ”Bli en grön doktor”, fylld med konkreta råd till enskilda doktorer hur man kan arbeta på ett mer hållbart och effektivt sätt.
– Jag ville dela med mig av alla tips jag fått av kloka kollegor under åren med många gånger finurliga lösningar som kan effektivisera arbetet, säger han och poängterar att rapporten inte syftar till att man ska klämma in ännu fler arbetsuppgifter.
– Att vara en grön doktor handlar om att kunna gå hem i tid med känslan av att man gjort ett tillräckligt bra jobb utan att tumma på vare sig kvalitet eller patientsäkerhet. För det krävs det att man är en bra kommunikatör och här blir man aldrig fullärd.

Kommunikation är A och O
Ola Bergstrand har noterat hur vissa doktorer har förmågan att lyckas avsluta besöket en bra bit före besökstiden är slut och ändå känner sig patienten väl omhändertagen.
Några knep kan vara att låta patienten veta att man inte har svar på allt, utan lugna patienten och säga: ”Det går bra att höra av sig igen om du inte blir bättre.” Eller vända på ett nekande svar: ”Vad bra att du slipper ta antibiotika.”.
– Det finns alltid ytterligare undersökningar du skulle kunna göra på i princip varenda patient du träffar, men då brukar jag tipsa om den kloka devisen: ”Nyckeln till att bli en bra allmänläkare är att lära sig leva med osäkerhet.”, säger han och tillägger att tipsen i rapporten inte kommer att passa för alla, istället rekommenderar han att prova sig fram. Men ett universellt råd tycker han alla kan ta med sig:
– Försök gå hem i tid! Ingen patient blir hjälpt av en utarbetad, sjukskriven läkare.

Några axplock ur rapporten: Så blir du en ”Grön doktor”.
• Lägg tid och kraft på att bli en bra kommunikatör. Gör sit-ins hos kollegor du uppfattar som goda kommunikatörer.
• Lär dig motiverande samtalsteknik. Låt patienten initialt prata färdigt utan att avbryta.
• Var närvarande i patientmötet och bekräfta patienten. Åtskilliga patientundersökningar har visat att det som värderas absolut högst i kontakten med sjukvården är ”en känsla av att ha blivit lyssnad på”.
• Lär dig konflikthantering och undvik hamna i låsta positioner. Kanske genom att ha några standardfraser som ”Grattis du slipper antibiotika, röntgen, sjukskrivning” etc.
• Använd humor och bjud på dig själv för att avdramatisera situationen.
• Berätta för nya patienter hur du jobbar, vad de kan förvänta sig och att tiden du har till förfogande kan variera beroende på hur många andra patienter med stora behov du har för tillfället.
• Håll alltid överenskommelser med patienten och berätta vad som kommer hända efter avslutat besök. Använd gärna en färdigtryckt mall och glöm inte att journalföra överenskommelsen.
• Kontinuitet är allmänmedicinens kärna och ett av de stora glädjeämnena. Kontinuitet sparar tid, ger lägre sjukvårdskostnader, färre inläggningar, högre kvalitet, nöjdare patienter och läkare, ökad tidseffektivitet och ökad ansvarskänsla hos både doktorer och patienter.
• Ha kul på jobbet och skratta tillsammans!
• Kom med förslag till förbättringar och delta aktivt i förbättringsarbeten.
• Sist men inte minst: Gå hem i tid!

Läkarnas råd för primärvården

Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare för primärvården. Foto: Sören Andersson / Regeringskansliet
Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare för primärvården. Foto: Sören Andersson / Regeringskansliet
Vilka råd vill läkarna ge till Anna Nergårdh, som leder utredningen för att modernisera vården med fokus på primärvården? De främsta råden är att öka bemanningen och tillgängligheten i primärvården samt att införa fast läkarkontakt.

Läkare har ombetts att ge råd till regeringens särskilda utredare, Anna Nergårdh, som leder utredningen ”Samordnad utveckling för god och riktigt nära vård” för att ställa om och modernisera vården med fokus på primärvården.

Högre bemanning
Inom primärvården upplever både personal och patient en stressfylld situation. Man anser att de flesta läkare har för många patienter för att på ett bra sätt kunna förbereda och efterarbeta ett patientbesök, som ofta varar i 10 minuter. Stora resurser måste tillföras menar många för att personal ska orka med sin arbetssituation och att patienten ska känna sig sedd och omhändertagen.
Ett återkommande råd är att det finns ett listningstak på 1500 patienter för en heltidsarbetande läkare inom primärvården. Många anser att resurser för högre bemanning är en högsta prioritet.

Bättre tillgänglighet
Det framkommer också att allmänheten måste informeras för att styra patientflödet så att onödiga sjukvårdsbesök kan undvikas, både inom primär- och akutsjukvård. Det ska bli lättare att boka tid på vårdcentraler dagtid och även på helger.

Fast läkarkontakt
Ge patienter möjlighet att ha samma läkare vid besöken, många anser att det är mycket viktigt för trygghetskänslan för patienten. Råd som gavs var att patienten bör ha en fast läkarkontakt, men möjlighet ska finnas för läkargruppen att träffas och diskutera svårare patientfall för att få mer likvärdighet.

Fråga professionen vid beslut
En stor del av de tillfrågade anser att personalen som arbetar inom vården är de bästa att få synpunkter av innan stora beslut tas. Man menar att beslutsfattandet bör vara närmre vården, och efterlyser en dialog mellan beslutsfattare och de som utför arbetet.
Ett råd är att följa med en läkare inom primärvården minst två dagar för att veta hur kommande beslut kommer att påverka alla, både patienter och personal.

Gör mer attraktivt
”Vi måste ha en stark första linjens sjukvård som är kompetent, väl finansierad och en eftertraktad arbetsplats.”
Här menar många att man behöver se över vad det är som lockar läkare till att ta stafettjänster istället för fast anställning. Ett återkommande råd här är att göra allmänmedicin attraktivt för yngre läkare. Kan primärvården bli väl fungerande avlastas slutenvården, trycket på akutmottagningarna minskar och det blir bättre för patienten.

Läkarnas råd till omställning och modernisering av vården med fokus på primärvården
1. Högre bemanning ger mer tid för
patienterna
2. Bättre tillgänglighet till primärvården
3. Fast läkarkontakt
4. Fråga professionen innan beslut tas
5. Gör det mer attraktivt att arbeta inom primärvården