Psykiatrin behöver fortbildning och stabilt ledarskap

Publicerad 1 november 2017
Text: Sandra Ahlqvist

Tove Mogren, ordförande för STP.
Tove Mogren, ordförande för STP.
Den svenska psykiatrin står inför ett flertal utmaningar, men ordförande för intresseföreningen STP (ST-läkare i psykiatri), Tove Mogren, är övertygad om att de går att överkomma, så länge de börjar tas på allvar.

Den främsta utmaningen för att rekrytera och behålla personal inom psykiatrin anser Mogren är svårigheten att skapa utrymme och tid för såväl läkare som andra professioner att kunna hålla sig à jour med nya rön och riktlinjer. Hon menar att området befinner sig mitt i ett skifte vad gäller metoder och behandlingar samt vad som egentligen ska definieras som psykiatri och att det bland annat därför finns ett väldigt behov av att skapa möjligheter till fortbildning.
– När ny målbeskrivning för ST-läkare i psykiatri togs fram såg man att svenska psykiatrer har god klinisk grund men att det fanns förbättringar att göra vad gäller förutsättningarna till att hålla sig uppdaterad inom de vetenskapliga och teoretiska områdena.
För att möta efterfrågan på fördjupad teori och forskning från ST-läkarna skapades för cirka tio år sedan utbildningsprogrammet Metis (Mer teori i specialisttjänstgöringen). Under den tid Metis har varit aktivt har antalet ST-läkare ökat med nästan 100 procent, men nu börjar anslagen sina och många är oroliga för att utbildningsformen inte ska kunna leva kvar.
– Det är oerhört bekymmersamt att den psykiska ohälsan i samhället ökar samtidigt som vi märker bristande resurser på många håll inom psykiatrin, inte minst vad gäller kompetensförsörjning. Det är viktigt att vi fortsätter satsa på ST-läkares utbildning och specialisternas möjligheter till vidareutbildning.

Behov av andra yrkesgrupper
Läkarna är naturligtvis en central del av psykiatrin, men Tove Mogren betonar att det även är viktigt att satsa på andra yrkesgrupper.
– Detta är en av de specialiteter som behöver arbeta i team och närma sig patienterna från olika perspektiv. I nuläget råder det brist på allt från arbetsterapeuter och psykologer till specialistsjuksköterskor och sjukgymnaster och det gör det svårt att bedriva den vård som vi skulle vilja. Det skapar i sin tur en negativ spiral med stress och frustration, vilket gör det svårare att behålla medarbetare.

Flera avgörande åtgärder
Tove Mogren ser ett flertal åtgärder som skulle spela stor roll för att göra psykiatrin till ett mer attraktivt arbetsområde, varav en omfattande tillgång till fortbildning och utökade resurser är ett par exempel. Därutöver poängterar hon vikten av att ha ett arbetssätt som är förankrat både i kliniken och i den kunskap och evidens som finns. Lön och liknande är naturligtvis viktiga aspekter, men ofta inte avgörande för att läkarna ska trivas, utan Mogren betonar istället att styrning och ledarskap behöver ses över.
– Psykiatri är en spännande och intressant specialitet, men många uttrycker att vi behöver bättre bemanning, tydligare samverkan, rimlig arbetsbelastning och just ett stabilt ledarskap. Att ha läkare i chefspositioner och låta dem utvecklas som ledare gör att man har ett ledarskap med insikt i och förståelse för det dagliga arbetet och det spelar en central roll. Jag är övertygad om att vi kan göra stora förbättringar, men då krävs att våra utmaningar tas på allvar och att man börjar satsa på att hitta bra vägar att gå, avslutar hon.