BUP

Ständigt lärande i tvär­professionella team på BUP

Publicerad 21 november 2023
Text: Annika Wihlborg
Tove Marthin, verksamhetschef på BUP Västerås.
Tove Marthin, verksamhetschef på BUP Västerås.

Att arbeta som läkare inom BUP är en varierad roll som baseras på ständigt lärande i tvärprofessionella team. Läkarens roll inom BUP är bland annat att känna igen och diagnostisera allvarliga psykiatriska tillstånd, prioritera, ansvara för läkemedelsförskrivning samt att stå för en helhetssyn när det gäller de många olika faktorer som påverkar barn och unga med allvarliga psykiatriska symptom.

– Barn- och ungdomspsykiatrin är en specialiserad verksamhet som har uppdraget att utreda och behandla allvarlig psykiatrisk sjukdom. Inom övrig sjukvård är primärvården en självklar ingång vid de flesta tillstånd, men när det gäller barn och ungas psykiska ohälsa saknas på många håll i landet en välfungerande första linje på primärvårdsnivå, där barn och unga med lindriga till medelsvåra tillstånd ska kunna få hjälp, säger Tove Marthin, verksamhetschef på BUP Västerås. Hon är specialist i barn- och ungdomspsykiatri och har arbetat i barn- och ungdomspsykiatrin i mer än tjugo år, varav de senaste tio åren som chef och fyra år tillbaka som verksamhetschef.

Första linje avlastar BUP
I femton år har det funnits en ambition att bygga ut en första linje på primärvårdsnivå för barn och unga med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa. Satsningarna har på många håll inte nått ut brett till befolkningen. Det innebär, enligt Tove Marthin, att det fortfarande existerar en felaktig uppfattning att all psykisk ohälsa som rör barn och unga bör hanteras på specialistnivå inom BUP. Det bidrar i sin tur ofta till köer till BUP, bland annat när det gäller NPF-utredningar av barn och unga, som i dagsläget enbart utförs av BUP.

”När det gäller barn och ungas psykiska ohälsa saknas på många håll i landet en välfungerande första linje.”

Bra på att känna igen NPF
– Det som fungerar bra idag är att vi är duktiga på att känna igen tecknen på neuropsykiatriska funktionsvariationer. För några decennier sedan var det större risk att sådana tillstånd missades eller att det dröjde länge innan man tog beslut om utredning för att fastställa eller utesluta sådan diagnos. Men för att avlasta BUP och korta köerna vore det bra om de basala delarna av utredningsansvaret och en del av insatserna inleddes på en annan vårdnivå, säger Tove Marthin.
Samhällets stora utmaning just nu är, enligt henne, att fånga upp och förebygga psykisk ohälsa hos fler, så att tillstånden inte utmynnar i allvarliga psykiatriska sjukdomar som måste hanteras på specialistnivå, inom BUP.

Utvecklande och roligt
Det finns omfattande utvecklingsmöjligheter för läkare inom BUP. Man kan arbeta brett med många olika typer av tillstånd eller specialisera sig på exempelvis slutenvård, NPF eller allvarliga psykiatriska sjukdomar som ätstörningar, psykos eller bipolaritet. Möjligheterna till forskning är på många håll goda och det sker mycket utveckling inom psykiatrin idag. Ytterligare en utvecklingsväg är att arbeta med handledning och utbildning, då den viktiga kunskapen om barns utveckling behöver finnas med i större utsträckning på flera håll i samhället.
– Läkarjobbet på BUP är väldigt roligt då vi arbetar i tvärprofessionella team där kombinationen av olika yrkeskategorier ger synergieffekter. På det personliga planet tror jag att de flesta upplever BUP som en specialitet där man lär sig mycket om att vara människa och människors livsvillkor i Sverige idag, vilket är utvecklande också för oss som jobbar, avslutar Tove Marthin.