Presentation

Var med och driv utvecklingen i Gävleborg

Publicerad 13 januari 2020
Olle Haller, överläkare och sektionsansvarig för interventionsröntgen på länssjukhuset i Gävle och Simon Nilsson, utvecklingschef för sjukvården i regionen och specialistläkare i internmedicin. Foto: Pernilla Wahlman
Olle Haller, överläkare och sektionsansvarig för interventionsröntgen på länssjukhuset i Gävle och Simon Nilsson, utvecklingschef för sjukvården i regionen och specialistläkare i internmedicin. Foto: Pernilla Wahlman

Region Gävleborg var först ut i Sverige med kombinerad utrustning för angiografi och datortomografi.
Nytänkande för att skapa bättre flöden och mindre stress är grundbultar för att utveckla sjukvården i regionen. Som läkare kan du vara med och driva förbättringen.

Den nya, avancerade utrustningen på Bild och funktionsmedicin i Gävle skapar nya möjligheter för röntgenledd behandling av en rad kirurgiska, onkologiska och gynekologiska sjukdomar.
– Vid vissa ingrepp är det en stor fördel att kunna använda båda metoderna samtidigt, i kombination eller för att utröna vilken metod som är lämpligast. Nu finns utrustningen samlad i en och samma sal, istället för på olika våningar, vilket är en stor förbättring för både patienter och personal, berättar Olle Haller, som är överläkare och sektionsansvarig för interventionsröntgen på länssjukhuset i Gävle.

Effektiviserar vården
Den här typen av kombinationsutrustning har funnits i bruk i vissa andra europeiska länder under senare år, och används då framför allt till avancerad cancerbehandling. När Olle Haller för några år sedan först hörde talas om den såg han möjligheterna att skapa en mer effektiv vård, med bättre logistik, förbättrade flöden och mindre stress för såväl patienter som personal.
– Det har varit ett arbetsmiljöproblem att olika sektioner inte haft tillgång till rätt utrustning när de behövt den. Planerade och akuta undersökningar och behandlingar har krockat, det har blivit dubbelbokningar och patienter har fått vänta, säger Olle Haller.
Sedan utrustningen invigdes i december i fjol har planeringen underlättats och köer minskat. Det förbättrade flödet får också positiva effekter i övriga delar av sjukhuset, som exempelvis på kardiologen, onkologen och kirurgen. Den befintliga angiografiutrustningen har tagits över av kärlkirurgen, som på så sätt kan samla sina ingrepp.
– Personalen är nöjd och det är en klar förbättring för våra patienter, konstaterar OIle Haller.

<!—

"Vill

—>
Ny digital plattform
Ett annat exempel på nytänkande för en bättre vård i Region Gävleborg är inom IT och e-hälsa. Liksom många andra regioner har Region Gävleborg dragits med ett lapptäcke av olika digitala lösningar. Nu tar man ett samlat grepp för att skapa ett mer samordnat och enhetligt system.
– Vi tittar på befintliga system för att se hur vi kan utveckla en IT-miljö som verkligen fungerar för våra medarbetare, berättar Simon Nilsson, utvecklingschef för sjukvården i regionen och specialistläkare i internmedicin.
Ett område som nu utvecklas är digitala vårdmöten. I de flesta system väljer patienten själv vilken profession de vill träffa, exempelvis läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut och bokar sedan sitt digitala vårdmöte.
I Region Gävleborg vänder man nu på det. Inom ramen för konkurrenspräglad dialog utvecklas en plattform med en triagemotor, som styr patienten rätt.
– Vi använder vår professionella kunskap för att skapa ett system som direkt vid bokningen sorterar patienterna till rätt instans. På så sätt skapar vi en snabbare, effektivare och smartare vårdkedja, förklarar Simon Nilsson.

Forum för dialog
Vid bokningen får patienten ange sina symtom och sedan svara på ett anpassat frågebatteri. Utifrån detta styrs sedan patienterna via triagemotorn till rätt ställe så att man minimerar onödiga möten och remisser. Vissa patienter kanske har besvär som inte lämpar sig för ett digitalt vårdmöte och då erbjuds dessa istället tid för ett fysiskt möte.
– Ett problem generellt inom svensk sjukvård är att vården bedrivs i stuprör och att man tappat bredden. Men ofta är ju flera vårdgivare inblandade i ett patientärende. Nu får vi en mötesplats online och ett forum för bred dialog mellan olika specialiteter och professioner. Dessutom blir det ett effektivt verktyg för att få ut vård i glesbygd och att skapa en attraktiv arbetsplats, säger Simon Nilsson.
Både Simon Nilsson och Olle Haller framhåller att man som läkare i Region Gävleborg kan driva förändringsarbete. Det finns en lyhördhet hos ledningen i regionen för idéer om att utveckla vården och en vilja att förbättra, menar de.
– Precis som andra regioner har vi en svår demografisk utmaning framför oss. Men här finns en genuin vilja att lyssna, och som läkare har man väldigt goda möjligheter att göra avtryck, säger Simon Nilsson.

<!—

"Vill

—>

Region Gävleborg
Region Gävleborg erbjuder en rad spännande karriärmöjligheter för läkare, såväl färdiga specialister som ST-läkare. Här finns goda möjligheter för dig som vill vara med och bedriva förändringsarbete och utveckla vården i regionen. Det finns god tillgång till kompetensutveckling och utbildning och stora möjligheter att forska.

www.regiongavleborg.se