Postcovid

Postcovidmottagningar stödjer rehabiliteringen

Publicerad 16 november 2021
Text: Annika Wihlborg
Svante Wallmark, verksamhetschef vid Postcovidmottagningen i Region Uppsala.

Somliga patienter som haft covid-19 drabbas av kvarstående och långvariga medicinska besvär. Genom postcovid­mottagningar, som ofta länkas samman med pågående forskningsprojekt, kan sjukvården stödja patientens rehabilitering, och få bättre kunskap om postcovidsymtom.

I Region Uppsala invigdes hösten 2021 en specialiserad postcovidmottagning som tar emot patienter med komplexa och långvariga symtom efter covid-19.
– Många patienter med postcovid kan få hjälp via sin ordinarie vårdcentral, men en del patienter har allvarliga och mer omfattande problematik som kräver utredning och rehabilitering som inte kan erbjudas på den ordinarie vårdcentralen. Vår nyöppnade postcovidmottagning för vuxna patienter är en specialistmottagning där vi behandlar patienterna i team bestående av allmänläkare, rehabläkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och psykolog, säger Svante Wallmark, verksamhetschef vid Postcovidmottagningen i Region Uppsala. Han är specialistläkare i allmänmedicin och disputerad med inriktning på stroke och strokerehabilitering och är även verksamhetschef vid Samariterhemmets vårdcentral.

”Postcovid är ett spännande och nytt medicinskt fält med mycket pågående forskning.”

Stor medicinsk spännvidd
För att behandlas på postcovidmottagningen krävs att patienten först genomgått en medicinsk bedömning i primärvården och fått en remiss från en vårdcentral eller sjukhus. Varje patient genomgår därefter en individuell bedömning, behandling och uppföljning. Det finns en stor spännvidd i postcovidbesvären, från långvariga smak- och luktbortfall till feberkänsla, trötthet, rubbningar av hjärtrytmen och andningsproblem.
– Postcovid är ett spännande och nytt medicinskt fält med mycket pågående forskning. Vi lär oss ständigt mer om postcovid, dess symtom och behandling och det medicinska behovet av den här mottagningen är stort. I ett så här nytt medicinskt fält är det viktigt att regionerna utbyter erfarenheter och lär av varandra. Behovet av specialiserade postcovidmottagningar finns sannolikt i stora delar av landet, avslutar Svante Wallmark.