Presentation
Primärvård

Nya arbetssätt i Kronoberg gynnar nära vård

Publicerad 23 november 2022
Foto: Martina Wärenfeldt
Yasir Mahdi, distriktsläkare, Sebastian Eriksson, distriktsläkare, och Maria Trevino, diabetessköterska. Foto: Martina Wärenfeldt
Yasir Mahdi, distriktsläkare, Sebastian Eriksson, distriktsläkare, och Maria Trevino, diabetessköterska. Foto: Martina Wärenfeldt

Region Kronoberg har kommit långt i omställningen till Nära vård där vårdcentralerna är navet. Två goda exempel är den personcentrerade diabetesvården och satsningen på digifysiska möten.

För tre år sedan hade Vårdcentralen i Dalbo fjärde sämsta siffrorna för typ-2-diabetesvård i hela länet. Region Kronobergs mål är att max 10 procent av diabetespatienterna får ligga över 70 i HbA1c. På Dalbo var siffran 18,5 procent. Men på två år hamnade de bland de 10 bästa tack vare ett nytt sätt att arbeta.
– Vi har gjort en fin resa som började med att vi tittade på vilka faktorer vi kunde påverka för patienterna med sämst inställd diabetes. Efter det införde vi en diabetesrond varannan vecka där jag och en diabetessjuksköterska diskuterar och går igenom alla patienter som ligger dåligt till i sina värden, säger distriktsläkaren Yasir Mahdi, diabetesansvarig läkare på Dalbos vårdcentral med övergripande koll på diabetespatienterna.
Dalbo har ovanligt många diabetiker i sitt upptagningsområde. Nationellt ligger snittet på 4,5 procent av befolkningen. Här har över 6 procent av de listade patienterna sjukdomen. Diabetessköterskan Maria Trevino, som tidigare jobbat med asylsökande, erfar att typ 2-diabetes ofta är förknippat med fattigdom och psykosociala problem.
– Det är en multifaktoriell sjukdom och många av våra patienter har problem med arbetslöshet och psykisk ohälsa. Många röker, är överviktiga och använder droger, säger Maria Trevino.

Vill du jobba med nya arbetssätt på primärvården i Kronoberg. Nu söker vi specialist i allmänmedicin. Klicka här för att läsa mer och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Kraftsamling har gett resultat
Under diabetesronden handlar det om att identifiera vad hon och Yasir Mahdi kan hjälpa patienten med, utifrån patientens egna färdigheter och förmågor.
– Vissa har inte förstått att de har diabetes och då måste vi börja med att förklara vad sjukdomen innebär. Sedan har vi patienter som inte hämtar ut sin medicin eftersom de inte har råd. De klarar inte kostnaden fram till att de kommer upp till högkostnadsskyddet, säger Maria.
– Det händer att vi skriver brev till kommunen för att fråga om de kan stötta patienten med pengar till medicin, säger Yasir Mahdi.
Kraftsamlingen kring de mest vårdbehövande diabetespatienterna har gett resultat och numer klarar Dalbo vårdcentral Regionen Kronobergs mål med råge. Endast 7,4 procent av patienterna ligger över 70 i Hba1c.

Digifysisk vård
Personcentrerad vård, som diabetesteamet på Dalbo vårdcentral är ett föredömligt exempel på, är ett av fyra prioriterade områden i Region Kronobergs omställning till nära vård. Ett annat är digifysisk vård. Digifysisk vård innebär att digitala verktyg och nya arbetssätt kompletterar den fysiska vården. Ett sådant digitalt verktyg är mobiltelefonappen ”Min vård Kronoberg” som just nu utvärderas i ett pilotprojekt på VC Teleborg. Distriktsläkaren Sebastian Eriksson ser många fördelar med appen och arbetssättet. En sådan är att det blir tydligare och enklare för invånarna att ta kontakt med vården. Det ger en möjlighet att presentera sin fråga i lugn och ro och en annan möjlighet till dialog med och inom patientens vårdteam.
– En annan viktig fördel är att det kan frigöra tid för oss sjukvårdspersonal att ägna oss åt kärnverksamheten. Färre behöver sitta i triage och telefon, och fler kan ägna sig åt att träffa patienter istället. Vi behöver verkligen den tiden med våra patienter, säger Sebastian Eriksson.
Appen assisterar vid första triagering och bygger på att patienten får svara på frågor med automatiskt genererade följdfrågor. Appen skapar sedan en presentation av det patienten svarat, med förslag på angelägenhet och val av åtgärd. I mottagaränden finns patientens vårdteam på vårdcentralen som består av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut och samtalsterapeut, som tar ställning till presentationen.
– Vi diskuterar fallen i vårdteamet och bestämmer vilken åtgärd som är bäst. Om vi behöver mer information kan vi ställa följdfrågor i en chatt eller bjuda in till kompletterande videosamtal via appen, exemplifierar han.
– Stereotypt tänker man kanske att digitala lösningar för människor isär eller att patienten hamnar längre bort från vården, men jag ser flera fördelar. Det underlättar kommunikationen och samarbetet. Även fortsättningsvis är telefonen en fungerande ingång till vården, då vi behöver flera alternativ för de som exempelvis inte klarar det digitala, säger Sebastian Eriksson.
Andra exempel på nya arbetssätt som digitala lösningar gör möjliga är digital bildremiss hud och EKG i kommunal hemsjukvård.

Vill du jobba med nya arbetssätt på primärvården i Kronoberg? Nu söker vi specialist i allmänmedicin. Klicka här för att läsa mer och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Primärvård – Region Kronoberg

I Region Kronoberg finns 21 vårdcentraler som drivs i regionens regi; några är stora, några är små, några finns i stad, andra på landsbygden. Här pågår arbetet med en god och nära vård för fullt. Det är en framtid som vi tror på – där primärvården är navet, med närhet till patienten och med kontinuitet. Vår läkarbemanning går sakta uppåt, men vi behöver dig också. På sikt ska vi kunna erbjuda en vård som är oberoende av hyrpersonal. Konkret innebär det att vi ska ha en stabil bemanning och klara vårt grunduppdrag med egna medarbetare.

regionkronoberg.se