Etikettarkiv: Patientsäkerhet

Ökad standardisering kan stärka patientsäkerheten

Lars Almroth, barnläkare och hälso- och sjukvårdsdirektör i Blekinge.
Lars Almroth, barnläkare och hälso- och sjukvårdsdirektör i Blekinge.
34 procent av läkarna upplever patientsäkerheten inom sjukvården som dålig eller inte så god. För att öka patientsäkerheten krävs en gedigen analys av arbetssätt och rutiner. Det anser Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör i Blekinge.

Det är välkänt att de största patientsäkerhetsriskerna ofta uppstår i övergången mellan olika delar av vården. Det kan exempelvis röra sig om att viktig patientinformation går förlorad mellan vårdgivare. Patientsäkerheten kan vara hög inom vårdenheter, men den stora utmaningen är många gånger att få till en god patientsäkerhet i hela vårdkedjan, säger Lars Almroth.
Läkarna som bedömde patientsäkerheten inom sjukvården som kritisk fick även ange vilka åtgärder som behöver vidtas för att höja patientsäkerheten. Svaret på den frågan blev framförallt ökad bemanning, förbättrade arbetsvillkor, god arbetsmiljö och fler vårdplatser.
– Dessa faktorer nämns ofta i patientsäkerhetssammanhang. Visst ligger det nära tillhands att exempelvis ange ökad bemanning som en patientsäkerhetshöjande faktor, men man behöver stanna upp och analysera om de nuvarande arbetssätten och rutinerna verkligen stärker patientsäkerheten. Sjukvården behöver generellt arbeta mer standardiserat, vilket inte står i motsatsförhållande till personcentrerad vård, säger Lars Almroth.

Hur bedömer du att patientsäkerheten är just nu inom sjukvården? (som du har kontakt med)

Endast 5% av läkarna som arbetar på ett universitetssjukhus svarade mycket god.
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 19–22 oktober 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.

Läkarnas råd för höjd patientsäkerhet

Vilka åtgärder måste vidtas för att höja patientsäkerheten? Svaret på den frågan från läkare blev ökad bemanning, förbättrade arbetsvillkor, bättre arbetsmiljö och fler vårdplatser.

Patientsäkerheten inom sjukvården är dålig eller inte så god – ansåg 34% av läkarna i vår undersökning. Dessa fick då följdfrågan ”Vilka åtgärder måste vidtas för att höja patientsäkerheten?”. Här följer en sammanfattning av svaren.

Mer personal och vårdplatser
Personalresurser kommer högst upp på listan för att kunna garantera patienternas säkerhet. Man föreslår nyrekrytering och syftar på såväl läkare som sjuksköterskor. Man betonar även vikten av att behålla erfaren och kompetent personal. Förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor samt högre lön tror man är åtgärder som kan få personalen att stanna. På andra plats kommer behovet av fler vårdplatser. Bristen kan i många fall kopplas till underbemanning. Det är dessa två faktorer som tydligt dominerar svaren i undersökningen.

Stöd för it och administration
Inte lika många, men ändå ett väsentligt antal, tar upp administration och it. Man vill minska på administrationen men samtidigt få tid avsatt för det som behöver göras. Många efterfrågar ett bra it-stöd och ett väl fungerande journalsystem.

Personalens kompetens
Kompetens var ytterligare en faktor för att öka säkerheten. Svaren i undersökningen visar på att man vill se kvalificerad och kompetent personal. Man betonar behovet av utbildning, främst i form av löpande fortbildning och kunskapsuppdatering.

God arbetsmiljö
Slutligen nämner ett antal personer vikten av bättre arbetsmiljö vilket kan leda till att personalen trivs och vill stanna. Det bidrar i sin tur till bibehållen kompetens och kontinuitet.

Läkarnas åtgärder för att höja patientsäkerheten
• Ökad bemanning
• Förbättrade arbetsvillkor
• God arbetsmiljö
• Fler vårdplatser
• Minskad administration, bättre it- och journalsystem
• Kompetens och löpande fortbildning
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 19–22 oktober 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.

Unikt samarbete om patientsäkerhet

Jon Ahlberg, föreläsare och specialist inom patientsäkerhet, har utformat 12 kortfilmer om hur vårdpersonal bör arbeta med vårdrutiner och patientsäkerhet.
Jon Ahlberg, föreläsare och specialist inom patientsäkerhet, har utformat 12 kortfilmer om hur vårdpersonal bör arbeta med vårdrutiner och patientsäkerhet.

Bemanningsföretaget Rent-A-Doctor har tillsammans med föreläsaren och specialisten inom patientsäkerhet Jon Ahlberg utformat 12 kortfilmer om hur vårdpersonal bör arbeta med vårdrutiner och patientsäkerhet.

Inledningsvis är filmerna avsedda för företagets konsulter, men framöver kan de komma att erbjudas till exempelvis universitet och sjukhus.
– Läkare har i alla tider arbetat för att bota, lindra och trösta men aldrig skada. Ett ofta använt citat lyder: förr var medicinen ineffektiv, långsam och ofarlig, nu är den effektiv, snabb och farlig. Det är bakgrunden till att det uppstått ett behov av ett systematiskt patientsäkerhetsarbete på alla nivåer i hälso- och sjukvården, berättar kirurgen Jon Ahlberg, som arbetat med patientsäkerhetsfrågor i över 15 år i Sverige och i Kenya.
– Förr talade man om kvalitetsarbete såsom tillgänglighets- och servicefrågor, men det gav en ofullständig bild av situationen på sjukhusen. Därför tog jag och en kollega initiativ till en kvalitetsredovisning som tog hänsyn till vårdtider, dödsfall under sjukhustiden och mycket annat. Denna redovisning blev upptakten till vad vi idag kallar patientsäkerhet, säger Jon Ahlberg.

Vill medvetandegöra
Idag är Jon en aktiv föreläsare inom området. Han tar i huvudsak sina uppdrag från Rent-A-Doctor, och då företaget närmade sig honom med ett förslag om korta informationsfilmer om patientsäkerhet startades ett unikt samarbete.
– Vi är medlemmar i bemanningsföretagen och ISO-certifierade och då blir kvalitetsarbete synnerligen viktigt. Vissa tror fortfarande att bemanningsläkare utgör ett problem för patienternas välmående, men vi anser att det är tvärtom. Därför vill vi bidra med vad vi kan för att höja patientsäkerheten och medvetandegöra våra konsulter. Detta blir viktigt inte minst på grund av den allt ökande digitaliseringen – vi för våra samtal i ett nytt medium och då hamnar kommunikation i fokus på ett helt nytt sätt, betonar Niklas Lindberg, affärsenhetschef vid Rent-A-Doctor.

Riskerna förändras
Filmerna är mellan sex och tolv minuter långa och är avsedda för att anslutna konsulter enkelt ska kunna ta del av dem, exempelvis under resan till jobbet.
– Vi blandar praktiska fall och åtgärder, så att våra läkare både får vetskap och redskap för att kunna utveckla sitt sätt att arbeta. I framtiden hoppas vi på att kunna dela med oss av detta material – riskerna idag ser markant annorlunda ut än förr och det finns fortfarande vårdutbildningar som inte hunnit ikapp. Då är dessa filmer ett utmärkt sätt att få sig de viktigaste aspekterna till livs, avslutar de.

Rent-A-Doctor
Rent-A-Doctor vuxit till ett av de största och marknadsledande vårdbemanningsföretagen i Sverige. Företaget ser till varje enskild konsults behov med hjälp av engagerad och kunnig personal som gör det lilla extra. Rent-A-Doctor öppnar dörrar för sina konsulter och är därför det självklara förstahandsvalet som arbetsgivare.

Rent-A-Doctor
Fyrverkarbacken 28
112 60 Stockholm
Tel: 08-54 58 50 50
work@rentadoctor.se
www.rentadoctor.se