Etikettarkiv: Region Östergötland

Arbetssituationen är hälso- och sjukvårdens främsta utmaning

Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland och Johan Rosenqvist, sjukhuschef på Länssjukhuset i Kalmar.
Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland och Johan Rosenqvist, sjukhuschef på Länssjukhuset i Kalmar.
Personalens arbetssituation, resursbrist och hur vården ska organiseras och produceras är hälso- och sjukvårdens tre främsta utmaningar, enligt en undersökning som Framtidens Karriär – Läkare genomfört bland ett slumpmässigt urval av läkare.

– Jag förstår att arbetssituationen rankas högst i undersökningen. Många läkares arbetsmiljö är i dagsläget omodern och inte så digitaliserad som andra delar av samhället. Arbetsmiljön, resursbristen och sjukvårdens organisation hänger alla ihop med att de it-system som används i vården inte är moderna och kompatibla med varandra, varken i sjukvårdens olika delar eller inom socialtjänsten, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland.
Hon menar att den patientinformation som många läkare saknar när de ska fatta beslut skapar frustration och minskar arbetsglädjen. Det kan även medföra ökade patientsäkerhetsrisker.
– För att komma tillrätta med sjukvårdens utmaningar krävs en modern datalagstiftning och en nationell standardisering. Då skapas möjligheter att dela information på ett modernt sätt över vårdgivargränserna. Dagens brister går ut över såväl arbetssätt som läkares trygghet i att de har den information som krävs för att kunna ordinera rätt insatser för patienten, säger Lena Lundgren.
– Läkarna belyser i undersökningen utmaningar som i allra högsta grad är relevanta. Arbetssituationen är en fråga som alla vårdgivare ständigt behöver arbeta aktivt med. Det handlar dels om att se över varje enskild läkares arbetsbelastning, men också att säkerställa att de ägnar sin arbetstid åt rätt saker, säger Johan Rosenqvist, specialistläkare i urologi och sjukhuschef på Länssjukhuset i Kalmar. Han tillträder den 1 maj tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör på landstinget i Kalmar län.

Vilka av följande områden anser du är hälso- och sjukvårdens största utmaningar? Ange gärna flera
utmaningar_graf1 Arbetssituationen för personalen
2 Resursbrist
3 Hur vården ska organiseras och produceras
4 Ledarskapet inom hälso- och sjukvården
5 Vården av det ökande antalet äldre
6 Vården av multisjuka patienter
7 Kompetensförsörjning
8 Att bedriva vård med tillräckligt hög kvalitet
9 Nytänkande och utveckling av vården
10 Att ha rätt kompetens inom sjukvården
11 Den snabba kunskapsutvecklingen
12 Samspelet med mer insatta patienter
13 Annat
Lena Lundgrens viktigaste åtgärder för att hantera hälso- och sjukvårdens utmaningar:
• En modern hälso- och sjukvårdsdatalag. För att komma åt informationshanteringsproblemet krävs moderna datalagar i såväl sjukvård som socialtjänst, lagar som möjliggör att systemen kommunicerar effektivt med varandra i patientens vårdkedja.
• Att många regioner och landsting gemensamt upphandlar nya it-system. Tillsammans utgör regioner och landsting starka köpare som bidrar till en tillräckligt stark utvecklingskraft hos leverantörerna. Implementeringen underlättas också av att de gemensamt formulerar krav på system och leverantörer.
Johan Rosenqvists tre viktigaste åtgärder för att hantera hälso- och sjukvårdens utmaningar:
• Synkroniserade it-hjälpmedel och system som underlättar läkares arbetssituation. Många landsting har introducerat it-system som ska underlätta arbetet för läkare och annan vårdpersonal, men eftersom de sällan är synkroniserade uppfyller de inte alltid sitt syfte. Synkroniserade it-system som minimerar administrationstiden och ger mer tid för patienter vore önskvärt.
• Att överbrygga gapet mellan vad sjukvården kan göra och vad vi anser oss ha resurser till. Resursbrist kan innebära såväl brist på ekonomiska som personella resurser. Hälso- och sjukvården bör fråga sig vilka resultat man förväntar sig utifrån de resurser som avsätts.
• Att kunna lösa medicinska problem i patientgruppen sköra och äldre även i hemsjukvården. I takt med att andelen äldre och sköra patienter ökar krävs lösningar som inte enbart utgår från sjukhus. Det är också viktigt att regelbundet följa upp och säkerställa att vi faktiskt får den vård vi förväntat oss. Nya arbetssätt behövs för att möta framtidens utmaningar, men det är viktigt att inte genomföra alltför stora förändringar i snabb takt.

Lyckat lagsamarbete gav silvermedalj

Sara Karlström, ST-läkare och Linda Rickardsson, vårdenhetschef på den psykiatriska mottagningen vid Lasarettet i Motala. Foto: Anders Malm
Sara Karlström, ST-läkare och Linda Rickardsson, vårdenhetschef på den psykiatriska mottagningen vid Lasarettet i Motala. Foto: Anders Malm
På psykiatriska kliniken vid Lasarettet i Motala jobbar man personcentrerat i interprofessionella team. Det skapar både trygghet för patienten och gör läkarjobbet roligare. Dessutom har det lett till en andraplats i topplistan över landets bästa sjukhus.

Patienter med psykisk sjukdom har olika bakgrunder och skilda behov. Vården till en och samma patient varierar också. Ibland kan det behövas inneliggande sjukhusvård och andra gånger kan det passa bättre med hemsjukvård eller besök hos vårdcentralen. På den psykiatriska mottagningen vid Motala Lasarett har man anpassat verksamheten efter det. Här jobbar man i team runt patienten på alla plan.
– Det är en styrka att vi verkligen lyckas med att jobba med personcentrerad vård. Alla yrkeskategorier är med i vårdplanen runt patienten, säger Linda Rickardsson, vårdenhetschef på den psykiatriska mottagningen vid Lasarettet i Motala.
ST-läkaren Sara Karlström har exempelvis ett tätt samarbete med en rad andra vårdprofessioner och hennes patienter finns inom såväl öppenvården som slutenvården. När en patient skrivs ut från avdelningen kan han eller hon känna sig trygg med att det är samma vårdpersonal som kommer att ha den fortsatta kontakten även vid uppföljningar och vård på andra håll än på sjukhuset.
– Arbetssättet gör att jag som läkare har god kännedom om patienterna vilket underlättar arbetet med att hitta lämpliga behandlingsalternativ. Det gynnar alla att ha en sådan här sammanhållen vårdkedja, säger Sara Karlström.

Frihet under ansvar
Sara Karlström gillar att dagarna inte alltid följer ett inrutat schema. Arbetet är flexibelt och hon har stort eget inflytande över hur hon ska strukturera sin tid och planera vården till patienterna på både kort och lång sikt. Ibland kan hon delta i ett möte med en patient som är på ett årligt uppföljningssamtal tillsammans med exempelvis psykologer och fysioterapeuter. Andra gånger gör hon hembesök hos patienter tillsammans med skötare och sjuksköterskor i det mobila teamet eller tar emot akuta ärenden som kommit in från någon av vårdcentralerna i området.
Att organisationen med patienten i fokus är välfungerande märks på flera sätt. Trots ett stort upptagningsområde är det en bara en liten del inneliggande vård och det är en utmärkande liten andel som tvångsvårdas. Och den goda andan genomsyrar hela sjukhuset.
– Det känns som ett roligt erkännande att tidningen Dagens Medicin utsett Lasarettet i Motala till en andraplats i sin ranking över landets bästa mindre sjukhus, säger Sara Karlström.

Psykiatrin, Region Östergötland
Lasarettet i Motala har det mindre sjukhusets alla fördelar och samtidigt hög kompetens och tillgodoser de flesta vårdbehov hos invånarna i västra Östergötland. Största delen av den psykiatriska vården bedrivs genom mottagningsverksamhet och hemsjukvård.

Kontaktperson:
Håkan Samuelsson, verksamhetschef
Psykiatri- och habiliteringsenheten, NSV
Tel: 010-104 77 757
E-post: hakan.samuelsson@regionostergotland.se
www.regionostergotland.se

www.regionostergotland.se