Vården av äldre bör fokuseras till äldrevårdsmottagningar

Publicerad 24 april 2017
Text: Annika Wihlborg

Maria Holmberg, specialistläkare i geriatrik och vd för Praktikertjänst N.Ä.R.A.
Maria Holmberg, specialistläkare i geriatrik och vd för Praktikertjänst N.Ä.R.A.
Medellivslängden i Sverige har ökat, bland annat till följd av effektivare medicinering och behandling av kroniskt sjuka och multisjuka patienter. Samtidigt växer gruppen äldre som kräver en avancerad vård de sista åren av sitt liv.

Sjukvården behöver rustas på ett bättre sätt för att möta dessa patienters behov.
– Den enskilt viktigaste åtgärden för att klara av den växande gruppen äldre patienter med komplexa vårdbehov är att starta äldrevårdsmottagningar och team som tar ett helhetsansvar dygnet runt för äldre patienter. Det minimerar risken för att äldre hamnar i akutsjukvården, vilket sköra människor inte alltid gynnas av.
Vårdcentraler har ett brett uppdrag och har inte alltid specialistkompetens kring äldre patienters behov. Det är därför bättre att samla ansvaret på äldrevårdsmottagningar, säger Maria Holmberg, specialistläkare i geriatrik. Hon har arbetat som läkare inom landstinget och Praktikertjänst fram till 2013 och är sedan dess vd för Praktikertjänst N.Ä.R.A.

Specialiserade äldrevårds­mottagningar
Hon efterlyser tydligare riktlinjer som gör det lättare för sjukvården att prioritera vilka vårdinsatser multi­sjuka och sköra äldre har störst nytta av. Det finns en del studier men fler behöver utföras. Samtidigt behöver ekonomiska resurser överföras från akutsjukvården till de nya specialiserade äldrevårdsmottagningarna och de geriatriska slutenvårdsenheterna då fler äldre får vård utanför akutsjukhusen.
– Efterfrågan är större än tillgången på geriatriker. Det är därför viktigt att geriatrik får ta en större obligatorisk del av läkarutbildningen än vad den gör idag och finnas som en naturlig del i samtliga specialistläkarutbildningar. Kompetensutveckling inom geriatrik bör också erbjudas till specialister i fler verksamhetsområden eftersom äldre patienter med komplicerade vårdbehov finns överallt i hälso- och sjukvården, avslutar Maria Holmberg.