Etikettarkiv: Företagshälsovård

Läkare i företagshälsovården arbetar preventivt

Andreas Carlborg, Chief Medical Officer på Avonova. Foto: Johan Marklund

Läkare i företagshälsovården ingår i tvärprofessionella team som på ett unikt sätt bidrar till folkhälsan hos den arbetande befolkningen, ofta utifrån ett preventivt perspektiv. Företagshälsovårdens viktigaste uppdrag är att främja medarbetarnas hälsa, vilket inkluderar allt från utbildningsinsatser till preventiva insatser på gruppnivå.

Läkare i företagshälsovården arbetar mycket nära andra professioner, som psykologer, fysioterapeuter och arbetsmiljöingenjörer. Ett viktigt uppdrag är att förebygga och minimera ohälsa på individ-, grupp- och organisationsnivå.
– Som läkare i företagshälsovården arbetar man för att främja en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö utifrån den enskilda arbetsgivarens förutsättningar och behov. Företagshälsovården har ett omfattande preventivt uppdrag som går ut på att detektera risker i arbetsmiljön och förebygga ohälsa hos medarbetarna. Vid behov slussar vi även vidare patienter till primärvården och specialistvården, säger Andreas Carlborg, Chief Medical Officer på Avonova. Han är psykiatriker, som länge arbetade inom psykiatrin, innan han kom till Avonova 2020.

”Det är roligt att det är många läkare som kan tänka sig en karriär inom företagshälsovården.”

Nyckelroll för folkhälsan
Läkare i företagshälsovården kan stötta arbetsgivare i att organisera sitt arbetsmiljöarbete, genomföra preventiva hälsoåtgärder på gruppnivå, ta emot medarbetare som är i behov av medicinska insatser och agera stöd i rehabiliteringsärenden.
– Företagshälsovården är avgörande för att företag ska kunna fortsätta vara produktiva och generera tillväxt. Människor i arbetsför ålder tillbringar en stor del av sin vardag i en arbetskontext, och en betydande del av den psykiska ohälsan i samhället har en koppling till arbetslivet. Utifrån det perspektivet har företagshälsovården en nyckelroll även för folkhälsan, säger Andreas Carlborg.

Arbeta i en stimulerande miljö
38 procent av läkarna kan tänka sig att arbeta inom företagshälsovård.
– Det är roligt att det är många läkare som kan tänka sig en karriär inom företagshälsovården. Jag är övertygad om att ännu fler läkare kunde tänka sig det som ett alternativ, förutsatt att vi tydliggör de många positiva och spännande sidorna som finns med att arbeta inom detta område, säger Andreas Carlborg.
Han rekommenderar läkare som vill arbeta i en stimulerande miljö, där man arbetar nära företagen och organisationers verksamhet, att söka sig till företagshälsovården.
– Många läkare som sökt sig till företagshälsovården uppskattar att uteslutande arbeta på kontorstid. Utmaningarna och arbetsuppgifterna skiljer sig dessutom åt beroende på vilken typ av verksamhet man arbetar gentemot. Men oavsett vilket har läkare i företagshälsovården en nyckelroll i att förebygga och på ett tidigt stadium detektera och behandla fysisk och psykisk ohälsa med ett preventivt arbetssätt. Det är en skillnad mot den ordinarie sjukvården som arbetar mycket reaktivt, säger Andreas Carlborg.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom företagshälsovård?

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 27 oktober–1 november 2021. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.

Företagshälsa ger samhällsvinster

Peter Munck, vd för branschorganisationen Sveriges företagshälsor. Foto: Juliana Wiklund
Peter Munck, vd för branschorganisationen Sveriges företagshälsor. Foto: Juliana Wiklund
I oktober 2019 släppte Sveriges företagshälsor en omfattande forskningsrapport. Liksom många tidigare studier visade rapporten starka samband mellan arbetsmiljö och personlig hälsa, vilket åter­igen sätter strålkastaren på det stora behovet av fler företagsläkare.

Antalet företagsläkare är oerhört få och det saknas fortfarande statlig finansiering för utbildning av nya specialister. Trots bristen på läkare med rätt kompetens har Arbetsmiljöverket annonserat ökade krav på arbetsmiljökontroller, vilket riskerar att leda till långa köer och bli en mycket dyr historia.
– Ibland undrar jag om det är så här staten vill ha det. Att utbilda en arbetsmedicinare kostar minst en miljon kronor och en sådan kostnad är svår för en liten kommun eller ett företag att bära, konstaterar Peter Munck, vd för branschorganisationen Sveriges företagshälsor.

Statligt uppdrag saknas
Han berättar att det hela tiden strävas efter nya, innovativa sätt att driva utvecklingen av arbetsmedicin, med goda resultat, men så länge finansieringen uteblir spelar det ingen roll hur bra förslagen är.
– I dagsläget finns enbart åtta stycken arbets- och miljömedicinska kliniker för praktikplatser för företagsläkare. Orsaken är att landstingen inte har något uppdrag att utbilda arbetsmedicinare. Trots detta arbetar vi intensivt för att skapa kunskapspåfyllnad ihop med klinikerna och bistå dem för att de ska kunna minimera sin insats i förhållande till resultat.

Skulle ge samhällsvinster
Avsaknaden av statliga initiativ blir desto mer förvånande då man tittar på de samhällsvinster företagshälsovården kan bidra till. Förutom det preventiva arbetet, som leder till minskad belastning av primärvården, tenderar personer med tillgång till företagshälsovård vara sjukskrivna under kortare perioder än andra och behovet av återbesök är inte lika stort.
– Vår rapport ”Arbetsmiljö, organisation och hälsa – hur hänger det ihop och varför?” visar tydliga samband mellan arbetsmiljö och hälsa. Skulle branschen kompetensförsörjas på rätt sätt skulle vi ha en friskare befolkning som får en bättre ålderdom samtidigt som de lever och orkar jobba längre. Samhällsvinsterna skulle vara enorma och det är något vi verkligen hoppas att vår nya arbetsmarknadsminister kommer att uppmärksamma, avslutar Peter.

Företagshälsovården kan göra mycket för att förebygga psykisk ohälsa

Sofia Åström Paulsson, specialist i arbetsmedicin och medicinskt ansvarig på Avonova. Foto: Thomas Henrikson
Sofia Åström Paulsson, specialist i arbetsmedicin och medicinskt ansvarig på Avonova. Foto: Thomas Henrikson
Den ökande psykiska ohälsan i samhället gör tydliga avtryck även i företagshälsovårdens dagliga arbete. Företagshälsovården arbetar ofta förebyggande och individanpassat i samråd med arbetsgivaren. Ytterligare en viktig uppgift för företagshälsovården är att utbilda och förebygga psykisk ohälsa på organisationsnivå.

– En starkt bidragande orsak till att 74 procent av läkarna och 87 procent av primärvårdsläkarna anser att den psykiska ohälsan ökat de senaste åren är förmodligen att det talas mycket om en ökad psykisk ohälsa i samhället i stort. Det har blivit mer accepterat för individer att tala öppet om sin psykosociala problematik, säger Sofia Åström Paulsson, specialist i arbetsmedicin och medicinskt ansvarig på företagshälsovårdsföretaget Avonova.

Individen och organisationen
86 procent av de läkare som anser att den psykiska ohälsan har ökat märker av ökningen i sitt arbete. Motsvarande siffra för primärvårdsläkare är 97 procent.
– Primärvården är ju den första instans många söker sig till för att få hjälp med sin psykiska ohälsa. Inom företagshälsovården märker vi också av en ökning, inte minst när vi tittar på sjukskrivningsorsaker. För fem år sedan var orsakerna i huvudsak fysiska åkommor, men nu har de psykiska åkommorna blivit allt vanligare, säger Sofia Åström Paulsson.
Den ökade psykiska ohälsan innebär bland annat att företagshälsovården behöver öka sin kompetens kring stress och hur den påverkar människor. Utmärkande för företagshälsovårdens arbetssätt är att individen alltid kopplas till organisationen.
– När en medarbetare exempelvis sjukskrivs på grund av stress har vi en dialog med arbetsgivaren kring de stressfaktorer som orsakat situationen. Vi ser över om stressfaktorerna kan åtgärdas eller förändras för att undvika att fler medarbetare sjukskrivs av liknande orsaker. Vi söker orsaken på systemnivå om många medarbetare söker sig till oss, till exempel med sömnsvårigheter eller vibrationsskador. Arbetsplatsperspektivet och den löpande arbetsgivardialogen är karakteristiskt för just företagshälsovården, säger Sofia Åström Paulsson.

Kan stärka kompetens
Att analysera psykisk ohälsa utifrån ett arbetsplatsperspektiv samt att utbilda chefer i ledarskap, vikten av en god arbetsmiljö och att identifiera tidiga tecken på psykisk ohälsa betraktar hon som företagshälsovårdens främsta uppgifter i arbetet med att förebygga och minska psykisk ohälsa.
– Den övriga sjukvårdens kännedom och kunskap om företagshälsovårdens roll och arbetssätt bör förbättras. Företagshälsovårdsläkare kan även bidra till att stärka primärvårdens kompetens kring riskfaktorer för psykisk ohälsa i arbetsmiljön. Företagshälsovården lämpar sig även väl för viss forskning kring att förebygga, identifiera och behandla stressrelaterad psykisk ohälsa. Många tror att vi går arbetsgivarens ärenden, men företagshälsovården gör oberoende medicinska bedömningar som inte färgas av arbetsgivarens intressen, säger Sofia Åström Paulsson.

Hur anser du att den psykiska ohälsan i samhället har utvecklats under de senaste åren? Den ...

87% av läkarna som arbetar inom primärvården anser att den psykiska ohälsan har ökat.

Märker du av ökningen av psykisk ohälsa i ditt arbete som läkare?
Läkarna som anser att de psykiska ohälsan har ökat, fick följdfrågan ovan.

97% av läkarna som arbetar inom primärvården ha svarat ja på den här frågan.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 18–21 oktober 2019. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.

Avonova tar nya grepp inom företagshälsa

Eva-Karin Boström, medicinskt ansvarig läkare i nya region Väst, företagsläkare i Göteborg och Avonovas Studierektor. Foto: Martin Frick
Eva-Karin Boström, medicinskt ansvarig läkare i nya region Väst, företagsläkare i Göteborg och Avonovas Studierektor. Foto: Martin Frick
Innebörden av en yrkeskarriär inom företagshälsa är för läkare relativt okänd. De som provar på uttrycker ofta hur omväxlande och intressant specialiteten är. Det finns ett nytänk på Avonova. Satsningen på tilläggspecialiteten arbetsmedicin och nya kollegor leder till en positiv spiral, då fler upptäcker möjligheten till personlig utveckling och en bra arbetssituation.

Det ligger i linje med Avonovas vision att ligga i framkant när gäller att erbjuda rätt kompetens och därför jobbar företaget strategiskt för att säkra sin kompetensförsörjning av läkare.
– Vi strävar efter att öka antalet anställda specialister i företagshälsovård, arbetsmedicin eller arbets- och miljömedicin. Eftersom företagsläkarutbildningen är nedlagd och ingen godkänns enligt det gamla systemet sedan årsskiftet 2013 satsar vi på att utbilda i den nya tilläggsspecialiteten arbetsmedicin, berättar Eva-Karin Boström, medicinskt ansvarig läkare i nya region Väst jämte uppdraget som företagsläkare i Göteborg samt Avonovas Studierektor.

Vill öka kunskapen om läkarens roll
Eva-Karins roll omfattar bland annat att utgöra en organisatorisk stödfunktion och där samverka med koncernledning, medicinskt ledningsansvarig läkare, verksamhetschefer, delegerade verksamhetschefer, handledare och ST-läkare ute i organisationen. Hon har tagit fram ett introduktionsprogram för ST-läkarna och har regelbunden dialog med de som redan finns i organisationen samt stöttar samarbetspartner och deras ST-läkare. Hon är också inblandad i Avonovas läkarrekrytering.
– Jag samordnar interna resurser så att det finns tillgänglighet till handledning samt de roller som krävs för att vi ska vara en godkänd utbildningsplats. Vi jobbar med målsättningen att öka kunskapen om läkarens roll inom företagshälsan så att fler lockas till branschen och därmed blir nyfikna på en anställning hos oss på Avonova.

En positiv spiral
Tyvärr är kunskapen om professionen fortfarande mycket bristfällig hos läkarstudenter, legitimerade läkare och andra specialister, men vid samtal blir många intresserade av att få höra mer. Den viktigaste målgruppen är läkare som är specialister i allmänmedicin.
– Vi behöver bli bättre på att nå ut. Vi ser redan hur enstaka rekryteringar kan leda till en positiv spiral. Två entusiastiska kollegor i Borås har redan gjort att vi rekryterat fler. I Göteborg, Stockholm och Visby ser vi en mycket positiv utveckling. Vi har alla med oss olika erfarenheter som leder till utveckling, och tillsammans kan vi skapa ny energi i yrkeskåren.

Avonova
Inom Avonova arbetar vi mångsidigt i vår dialog med våra kunder. Vi stöttar i att utveckla den systematiska förmågan för att skapa optimala förutsättningar för att medarbetare och organisationer ska hålla längre. Genom att göra rätt saker varje dag alstras framåtriktad kraft och energi. Med egna enheter på cirka 120 orter och drygt 650 duktiga medarbetare är Avonova en rikstäckande leverantör av hälsotjänster och en av Sveriges ledande aktörer inom företagshälsa och utbildning.
Välkommen till Avonova!
www.avonova.se